"rulings" - fińskie tłumaczenie

EN

"rulings" po fińsku

volume_up
rule {rzecz.}
volume_up
ruling {rzecz.}
FI
volume_up
ruling {przym.}

EN rulings
volume_up
{liczba mnoga}

rulings (też: decisions, ends, resolutions)
Unlike court rulings, an Ombudsman's decisions are not legally binding.
Toisin kuin tuomioistuinten päätökset oikeusasiamiehen päätökset eivät ole oikeudellisesti sitovia.
I will deal with those at midday and make rulings.
Käsittelen niitä puolen päivän aikaan ja teen niitä koskevat päätökset.
Citizens and enterprises also need to have the right to have such rulings enforced effectively.
Kansalaisilla ja yrityksillä on oltava oikeus myös saada päätökset tehokkaasti täytäntöön.

Przykłady użycia - "rulings" po fińsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishThe reactions to recent rulings by the European Court of Justice are proof of that.
Reaktiot Euroopan yhteisöjen tuomioistuimen viimeaikaisiin päätöksiin osoittavat sen.
EnglishTransnistria is well known for ignoring the rulings of the international community.
Transnistria on tunnettu siitä, ettei se piittaa kansainvälisen yhteisön päätöksistä.
EnglishThe rulings of the European Court of Justice have not come out of the blue, however.
Yhteisöjen tuomioistuimen tuomioita ei ole kuitenkaan vedetty hatusta.
EnglishAmending a directive to solve the problem posed by these rulings is not sufficient.
Direktiivin tarkistaminen näiden tuomioiden aiheuttamien ongelmien ratkaisemiseksi ei riitä.
EnglishOn the contrary, I think that the ECJ rulings have been very clear indeed.
Katson päinvastoin, että EYTI:n ratkaisut ovat olleet hyvin selkeitä.
EnglishThese court rulings have given the green light to the wholesale exploitation of workers.
Näissä päätöksissä on näytetty vihreää valoa täydelliselle työntekijöiden hyväksikäytölle.
EnglishAs you all know, preliminary rulings at present take more than two years.
Kuten kaikki tiedätte, ennakkoratkaisujen antaminen kestää tällä hetkellä yli kaksi vuotta.
EnglishThe Court's final rulings should contribute to giving this a firmer legal basis.
Unionin tuomioistuimen lopullisen tuomion ansiosta tämä asia saa vankemman oikeudellisen perustan.
EnglishIt is essential that the Government of Bangladesh duly follow up on the court rulings.
On ehdottoman tärkeää, että Bangladeshin hallitus noudattaa tarkkaan tuomioistuimen päätöstä.
EnglishThe rulings took away the ground of equal treatment from under our feet.
Tuomioilla meiltä vietiin matto alta yhdenvertaisen kohtelun osalta.
EnglishThis could seriously inhibit press freedom and leave the way clear for arbitrary rulings.
Tämä saattaa rajoittaa vakavasti lehdistönvapautta ja avata tien mielivaltaisille tuomioille.
EnglishMere references to rulings by the Court of Justice are not enough.
Pelkkä yhteisöjen tuomioistuimen ratkaisuihin viittaaminen ei riitä.
EnglishThe government systematically disregards the rulings of the Supreme Court.
Hallitus on jättänyt järjestelmällisesti noudattamatta korkeimman oikeuden asiasta tekemiä päätöksiä.
EnglishThe Court gives rulings on the cases brought before it.
Unionin tuomioistuin antaa tuomioita sen käsiteltäväksi saatetuissa asioissa.
EnglishThe subsequent problem was also regulating on-call time in accordance with Court of Justice rulings.
Seuraavaksi ongelmana oli myös päivystysajan säätely tuomioistuimen päätösten mukaisesti.
EnglishIn defiance of court rulings, they have failed to return land that was seized many years ago.
Tuomioistuinten tuomioita uhmaten ne eivät ole palauttaneet useita vuosia sitten anastettua maata.
EnglishEffective investigations, prosecutions and court rulings are needed.
Tarvitaan tehokasta tutkintaa, syytteeseenpanoa ja tuomioita.
EnglishHowever, only the Court of Justice can give such rulings.
On kuitenkin niin, että ainoastaan yhteisöjen tuomioistuin voi antaa sellaisen päätöksen.
EnglishSome progress has been made, fortunately, with a number of court rulings and this is important.
Jotakin edistystä on onneksi tapahtunut useiden tuomioistuinten päätösten myötä, ja se on tärkeää.
EnglishFurthermore, rulings, when made, can often be difficult to enforce.
Tehtyjä päätöksiä voi lisäksi olla vaikea panna täytäntöön.