"renovated" - fińskie tłumaczenie

EN

"renovated" po fińsku

EN renovated
volume_up
{przymiotnik}

renovated (też: refurbished)

Przykłady użycia - "renovated" po fińsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishYou enter the renovated and converted Grossmarkthalle via the main entrance below the entrance building.
Kunnostettuun ja muunnettuun Grossmarkthalleen mennään pääsisäänkäynnistä.
EnglishThe fact is, at least 150 million homes will have to be renovated by 2050 in order to attain factor 4.
Itse asiassa vähintään 150 miljoonaa kotia on kunnostettava vuoteen 2050 mennessä kerroin 4:n saavuttamiseksi.
EnglishTo give you some figures, by the end of 2008, heating systems in 1 900 flats had been renovated.
Muutaman esimerkkiluvun mainitakseni, vuoden 2008 loppuun mennessä 1 900 asunnon lämmitysjärjestelmä oli kunnostettu.
EnglishMinimum energy performance requirements will even apply from now on when older buildings are renovated.
Energiatehokkuutta koskevia vähimmäisvaatimuksia sovelletaan jo tästä lähin myös olemassa olevien rakennusten korjauksiin.
EnglishAfter almost two years of promises that renovation will start imminently, not one building has been renovated.
Vaikka korjaukset on luvattu aloittaa välittömästi jo lähes kahden vuoden ajan, yhtään rakennusta ei ole vielä korjattu.
EnglishThe Grossmarkthalle needs to be restored and renovated to ensure that the building is structurally sound for the next few decades.
Grossmarkthalle on entisöitävä ja kunnostettava, jotta rakennus kestää varmasti seuraavatkin vuosikymmenet.
EnglishThe energy that we have in Europe has to be distributed via a distribution network that is out of date and has not been renovated or well-maintained.
Euroopan energiaa on toimitettava vanhentuneen jakeluverkon kautta. Sitä ei ole kunnostettu ja sitä ei hoideta hyvin.
EnglishI have, then, virtually answered the first question as to whether we are absolutely committed to reoccupying the renovated building.
Olen siis käytännöllisesti katsoen vastannut ensimmäiseen kysymykseen siitä, olemmeko täysin sitoutuneita palaamaan uudistettuun rakennukseen.
EnglishThis will mean that at last we can welcome into a renovated Europe all the Member States which communist ideology had kept artificially separate.
Siten uudistunut Eurooppa voi vihdoinkin ottaa vastaan ne Euroopan valtiot, jotka kommunistinen ideologia siitä keinotekoisesti erotti.
EnglishThe highest standards of energy efficiency and thermo-insulation must apply not only to new buildings but also to renovated building stock.
Mahdollisimman korkeaa energiatehokkuuden ja lämpöeristyksen tasoa on sovellettava uusien rakennusten lisäksi myös kunnostettuun rakennuskantaan.
EnglishThe signal box located below the railway bridge on the Mayfahrtstrasse is due to be renovated and may also be incorporated into the memorial’s design.
Mayfahrtstrassella rautatiesillan alla oleva asetinlaiterakennus entisöidään, ja se saatetaan myös sisällyttää muistomerkkisuunnitelmaan.
EnglishThis means that the port of Elbląg, which was recently renovated with European Union funds, is dying because it has lost access to the open sea.
Tämä tarkoittaa sitä, että Elblągin satama, joka uudistettiin äskettäin Euroopan unionin varoilla, näivettyy, koska se on menettänyt yhteyden avomerelle.
EnglishI particularly welcome paragraph 38, which stresses the need for compulsory use of renewable technologies in all new and renovated buildings.
Olen erityisen tyytyväinen 38 kohtaan, jossa korostetaan, että uusiutuvista energialähteistä on tehtävä pakollisia kaikkiin uusiin ja remontoituihin rakennuksiin.
EnglishIn that context, let me report to Parliament that we are making good progress on agreeing a new framework document for the renovated Northern Dimension policy.
Tässä yhteydessä haluaisin kertoa parlamentille, että olemme edistyneet hyvin neuvotteluissa uudistettua pohjoisen ulottuvuuden politiikkaa koskevasta uudesta puiteasiakirjasta.
EnglishMr President, Moscow is becoming an increasingly attractive city in terms of its outward appearance, and every time I go there I see that the façades of some more buildings have been renovated.
Arvoisa puhemies, Moskova tulee ulkoisesti yhä viehättävämmäksi, ja joka kerta, kun matkustan sinne, siellä on kunnostettu taas uusia julkisivuja.
EnglishIt is a genuine success because it has both enabled a large part of Italy’s building heritage to be renovated quickly and improved the country’s economic and financial situation.
Tämä toimi on todellinen menestys, koska se on sekä mahdollistanut Italian rakennusperinnön suuren osan nopean kunnostamisen että parantanut maan talous- ja rahoitustilannetta.
EnglishThe intention is for the Economic and Social Committee and the Committee of the Regions to move into Belliard buildings I and II once they have been vacated by Parliament and renovated.
Tarkoituksena on, että talous- ja sosiaalikomitea sekä alueiden komitea siirtyvät parlamentilta vapautuneisiin tiloihin Belliard I- ja II- rakennuksiin, jotka sitä ennen saneerataan.