"regulation" - fińskie tłumaczenie

EN

"regulation" po fińsku

EN regulation
volume_up
{rzeczownik}

regulation (też: decree)
volume_up
asetus {rzecz.}
Firstly, Regulation 4045/89 is a control regulation and not an anti-fraud regulation.
Ensiksikin asetus (ETY) N:o 4045/89 koskee tarkastuksia eikä petosten torjuntaa koskeva asetus.
This is the well-known Regulation on the coordination of social security schemes.
Tämä on hyvin tunnettu asetus sosiaaliturvajärjestelmien koordinoinnista.
this package, Regulation ECB/2001/13 concerning the consolidated balance sheet
osa, Euroopan keskuspankin asetus EKP/2001/13 rahalaitossektorin konsolidoidusta
regulation
(DE) Madam President, the hedge fund regulation is not a consequence of the crisis.
(DE) Arvoisa puhemies, vipurahastojen sääntely ei ole seurausta kriisistä.
Better regulation has been on the agenda of our institutions for a long time.
Parempi sääntely on ollut toimielintemme asialistalla kauan.
One such matter is the much-needed regulation of the fruit and vegetable market.
Yksi tällainen asia on kipeästi kaivattu hedelmä- ja vihannesmarkkinoiden sääntely.
regulation (też: sanction)
A similar regulation exists for protected designations of origin.
Tällainen säännös on tehty suojattujen alkuperämerkintöjen yhteydessä.
I believe that this regulation has proved to be very effective in practice.
Minun mielestäni tämä säännös on osoittautunut hyvin tehokkaaksi käytännössä.
This regulation imposes an excessive bureaucratic burden on small projects in particular.
Tämä säännös aiheuttaa etenkin pienille hankkeille liiallisia hallinnollisia rasitteita.
regulation (też: law, norm, precept, rule)
volume_up
sääntö {rzecz.}
Is this particular regulation really useful or necessary at EU level?
Onko kukin yksittäinen sääntö todellakin hyödyllinen tai välttämätön EU: n tasolla?
If this became an EU regulation this would remove the foundation stone of Swedish sporting activity.
Jos tästä tulee EU-sääntö, häviäisi ruotsalaisen urheilutoiminnan perusta.
It is in order to avoid that that the regulation was devised in such a way.
Sääntö on laadittu tällaisen välttämiseksi.

Synonimy (angielski) dla "regulation":

regulation

Przykłady użycia - "regulation" po fińsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishThe draft regulation now includes a section relating to nature and biodiversity.
Asetusluonnokseen sisältyy nyt luontoa ja luonnon monimuotoisuutta koskeva osio.
EnglishI voted for this amendment of the regulation since it concerns the control body.
Äänestän tämän asetuksen puolesta, koska asia koskee juuri valvontajärjestelmää.
EnglishRegulation (EC) 45/2001 applies to processing of data by the European Commission
Tietojen käsittelyyn Euroopan komissiossa sovelletaan asetusta (EY) N:o 45/2001 .
EnglishLet me now comment on the proposed CO2 regulation that is currently on the table.
Kommentoisin seuraavaksi ehdotettua ja käsittelyssä olevaa hiilidioksidiasetusta.
EnglishMadam President, I refer to the draft regulation on European political parties.
Arvoisa puhemies, viittaan asetusluonnokseen Euroopan poliittisista puolueista.
EnglishIt is right that it also causes us to think hard about regulation and supervision.
On totta, että meidän pitäisi sen vuoksi pohtia tarkkaan sääntelyä ja valvontaa.
EnglishIt is good to revisit this regulation after seven years of practical experience.
On hyvä tarkistaa asetusta nyt, kun siitä on seitsemän vuoden käytännön kokemusta.
EnglishSecondly, this regulation is a distinct improvement on what has existed to date.
Toiseksi kyseisellä asetuksella parannetaan selkeästi tähänastista käytäntöä.
EnglishThe vote on this regulation has been adjourned until the next plenary session.
Tästä asetuksesta toimitettavaa äänestystä on lykätty seuraavaan täysistuntoon.
English(NL) Without democratic regulation by the state, health becomes a commodity.
(NL) Ilman viranomaisten demokraattista sääntelyä terveydestä tulee kauppatavara.
EnglishAll regulation has a negative impact on competitiveness and hinders development.
Kaikella sääntelyllä on kielteinen vaikutus kilpailukykyyn ja se haittaa kehitystä.
EnglishIn the final analysis there is not so much intrinsically wrong with the regulation.
Arvioitaessa asiaa tarkemmin asetuksen sisällössä ei niinkään ole mitään väärää.
EnglishPractically every grove of trees would fall within the scope of the regulation.
Käytännössä lähes kaikki metsiköt kuuluisivat tämän asetuksen soveltamisalaan.
EnglishWith the new Regulation this problem will be solved in the interests of children.
Uuden asetuksen ansiosta tämä ongelma saadaan ratkaistua lasten etujen mukaisesti.
EnglishI see many similar approaches on the issue of the amendment of the Regulation.
Huomaan, että asetuksen muuttamisesta on monia samankaltaisia lähestymistapoja.
EnglishWe should like to emphasise that we support a general reform of Regulation 1408.
Haluaisimme korostaa, että kannatamme asetuksen 1408/71 yleistä uudistamista.
EnglishWe need to prepare ourselves for less regulation, as several speakers have said.
Meidän on oltava valmiita vähentämään sääntelyä, kuten useat puhujat ovat sanoneet.
EnglishThe new regulation may boost competition in the EU electricity and gas market.
Uudella asetuksella voidaan edistää kilpailua EU:n sähkö- ja kaasumarkkinoilla.
EnglishThe most recent EU regulation on rail passengers' rights is in a similar position.
Uusin EU:n säädös rautatieliikenteen matkustajien oikeuksista on samassa tilassa.
EnglishIn this sense, Commissioner Kinnock, I hope that we will soon have this regulation.
Sen vuoksi toivon, komission jäsen Kinnock, että saamme nämä uudet säännöt pian.