"reference" - fińskie tłumaczenie

EN

"reference" po fińsku

EN reference
volume_up
{rzeczownik}

reference (też: citation)
volume_up
viite {rzecz.}
In the original text, the reference is wrong.
Alkutekstissä viite oli väärin.
We must define a reference which is untouchable for everybody and I believe that that is the reference we have to work on.
Meidän on määritettävä kaikille yhtäläinen viite, ja uskon, että meidän on edelleen tehtävä työtä sen eteen.
But it is not a reference which we have defined and to which we are too stubbornly attached and which cannot be changed.
Viite ei kuitenkaan ole sellainen, joka on määritetty ja jossa meidän on sinnikkäästi pysyttäydyttävä ja jota ei voi muuttaa.
reference (też: fount, headspring, root, source)
volume_up
lähde {rzecz.}
The first point of reference – which I believe to be fundamental – is that the soil is a limited source of wealth, the basis of agriculture and production, of food and support for the landscape.
Ensimmäinen lähtökohta, jota pidän keskeisenä, on se, että maaperä on rajallinen vaurauden lähde, maatalouden, tuotannon, ravinnon ja maiseman perusta.
Therefore, we conclude that we must incorporate the Charter firmly within the Treaties, so that what is at present an important source of reference will become a central source.
Tämän vuoksi päättelemme, että perusoikeuskirja on sisällytettävä perustamissopimuksiin, jotta nykyisestä tärkeästä viiteasiakirjasta tulee keskeinen lähde.
reference
reference
reference

Przykłady użycia - "reference" po fińsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishReference has been made to the Balkans, and that is also a positive development.
Myös Balkanin alue on mainittu, ja sielläkin on tapahtunut myönteistä kehitystä.
EnglishIn my view, flexibility is fully covered by making the reference period a year.
Mielestäni joustavuus katetaan täysimääräisesti tekemällä vuodesta vertailujakso.
EnglishI would also like to make reference to some comments made about imported food.
Haluan kommentoida myös joitakin tuontielintarvikkeista esitettyjä huomautuksia.
EnglishWe must therefore include this reference in this version, since it is important.
Kyseinen viittaus on lisättävä espanjankieliseen versioon, koska se on tärkeä.
EnglishSecondly, this resolution makes reference to the CIA and extraordinary rendition.
Toiseksi päätöslauselmassa viitataan CIA:han ja poikkeukselliseen luovutukseen.
EnglishI feel that our contribution should allow the reference periods to be lengthened.
Mielestäni meidän olisi ehdotuksessamme sallittava vertailujaksojen pidentäminen.
EnglishI also have doubts as to the choice of per capita GDP as an absolute reference.
Tällainen epäilys herää siitäkin, että perustaksi on valittu BKT henkeä kohti.
EnglishI make particular reference to the comments made by the OSCE media representative.
Tarkoitan erityisesti Etyjin tiedotusvälineistä vastaavan edustajan huomautuksia.
EnglishIn addition, for imports that are not under quota, reference ceilings are set.
Lisäksi kiintiöimättömille tuontituotteille on asetettu viitteelliset raja-arvot.
EnglishReference has already been made in this debate to the demographic consequences.
Tämän keskustelun aikana on jo tehty viitattu väestötieteellisiin seurauksiin.
EnglishIn the original Directive 92/14 no reference to this list was made whatsoever.
Alkuperäisessä direktiivissä 92/14 ei ollut mitään viittausta tähän luetteloon.
EnglishI would like to thank the Commissioner for making specific reference to this.
Haluan kiittää komission jäsentä siitä, että hän mainitsi tämän asian erikseen.
EnglishThey are also a reference for the progress we can make in the next few years.
Ne myös viittaavat siihen, millaista kehitystä voimme saada lähivuosina aikaan.
EnglishI therefore welcome in particular the report's reference to gender equality.
Siksi pidän erityisen myönteisenä mietinnön viittausta sukupuolten tasa-arvoon.
EnglishYou made reference to a Belgian business that has developed in the copper sector.
Te viittasitte kuparialan toimintaa kehittäneeseen belgialaiseen yritykseen.
English   Mr President, I welcome the proposal to choose 1990 as the reference year.
   Arvoisa puhemies, olen tyytyväinen ehdotukseen valita vuosi 1990 perusvuodeksi.
EnglishIt makes sense however to accept the reference to the regional and local level.
Viittaus alueelliseen ja paikalliseen tasoon on kuitenkin viisasta hyväksyä.
EnglishThe reconfirmation of the reference value implies the continuation of the pursuit
voimistaa jatkamalla rakenteellisia uudistuksia työ- ja hyödykemarkkinoilla.
EnglishBut the crucial point of reference is and remains the 'oil for food' programme.
Ratkaiseva tekijä on ja tulee olemaan kuitenkin Oil for Food -ohjelma. Genevessä 22.
EnglishSo it is an extremely balanced report, too, as regards it terms of reference.
Kyse on siis erittäin tasapainotetusta mietinnöstä myös viitekohtiensa osalta.