EN quite
volume_up
{przysłówek}

quite (też: immediately, every bit)
volume_up
aivan {przysł.}
It is quite clear that the precautionary approach is the first thing to be taken.
On aivan selvää, että ensimmäiseksi on ryhdyttävä soveltamaan varovaisuusperiaatetta.
Almost all of the speakers have quite justifiably mentioned Internet security.
Lähes kaikki puhujat ovat aivan aiheellisesti maininneet Internetin turvallisuuden.
Quite plainly, European environment legislation in this field is not working.
On aivan selvää, että Euroopan ympäristölainsäädäntö ei toimi tällä alalla.
volume_up
täysin {przysł.}
This is technically quite possible, and the costs are not unreasonable.
Tämä on teknisesti täysin mahdollista ja myös kustannukset ovat hallittavissa.
This is clarified quite clearly in the Regulation on Maximum Residue Levels.
Tämä on täysin selvää myös jäämien enimmäismääriä koskevan asetuksen perusteella.
The Commission is quite prepared to investigate how this could be accomplished.
Komissio on täysin valmis tutkimaan sitä, miten tämä voitaisiin toteuttaa.
quite
volume_up
varsin {przysł.}
But the tax regimes are quite different in every Member State.
Verotusjärjestelmät ovat kuitenkin varsin erilaisia joka jäsenvaltiossa.
They are quite significant and they will make a real difference to European citizens.
Edistys on varsin huomattavaa, ja se merkitsee paljon Euroopan kansalaisille.
International law provisions are applied quite differently in different states.
Kansainvälisen oikeuden säännöksiä sovelletaan eri valtioissa varsin eri tavoin.
quite (też: fairly, rather, pretty)
volume_up
melko {przysł.}
The approach adopted by the ESDP is therefore quite a cautious approach.
Yhteisön aluekehityssuunnitelma käsitteleekin siksi asiaa melko varovaisesti.
It is quite irresponsible to limit budget flexibility in a time of crisis.
On melko vastuutonta rajoittaa talousarvion joustavuutta kriisiaikana.
It is really quite a one-way process that is described in the Commission' s proposal.
Komission ehdotuksessa kuvataan todellakin melko yksisuuntaista prosessia.
quite (też: a lot, far, overmuch, much)
volume_up
paljon {przysł.}
They are quite significant and they will make a real difference to European citizens.
Edistys on varsin huomattavaa, ja se merkitsee paljon Euroopan kansalaisille.
Obviously, there are still quite a lot of youngsters working in agriculture.
Maataloudessa työskentelee selvästikin vielä melko paljon nuoria.
The application of this directive has been quite problematic in Greece.
Kyseisen direktiivin soveltamisessa on ollut paljon ongelmia Kreikassa.
quite
volume_up
sangen {przysł.}
Today we are quite able to make a realistic assessment of events in Russia.
Nyt pystymme sangen hyvin tekemään realistisen arvioinnin Venäjän tapahtumista.
This reading is therefore quite surprising, but it is indeed happening.
Tämä tulkinta on siksi sangen yllättävää, mutta niin tosiaan tapahtuu.
I know the European Parliament would like this revision to take place quite soon.
Tiedän, että Euroopan parlamentti haluaisi, että tarkistus tehdään sangen pian.
quite (też: completely, entirely, fully, in full)
volume_up
kokonaan {przysł.}
It is quite in order for a producer to dispense with any sort of additive he chooses.
Valmistajalla on vapaa valta valita, luopuuko hän kokonaan lisäaineiden käytöstä.
It is quite simply unacceptable that they are not being implemented in their entirety.
Meidän on vain mahdoton hyväksyä sitä, että niitä ei toteuteta kokonaan.
As regards the argument of security policy, I have misgivings of a quite different kind.
Turvallisuuspoliittisesta perustelusta minulla on kokonaan toisenlaisia epäluuloja.
quite (też: big time, desperately, hard, highly)
volume_up
kovasti {przysł.}
That was quite clear and I notice that a number of my colleagues made an effort to be here at 10.30.
Asia oli aivan selvä, ja huomaan, että jotkut kollegoistani näkivät kovasti vaivaa ollakseen täällä klo 22.30.
I would like to say thank you very much for a nice reply, which, however, did not quite answer my questions.
Haluan kiittää kovasti mukavasta vastauksesta, joka ei kuitenkaan täysin vastannut esittämiini kysymyksiin.
Unfortunately, when it is too late there is every willingness to employ quite fabulous sums on military action.
Valitettava tosiasia on, että kun toimimme liian myöhään, haluamme kovasti käyttää suunnattoman suuria summia sotatoimiin.
quite (też: moderately)
volume_up
kohtalaisen {przysł.}
In my home region, the farmers already have quite some experience of these things.
Omalla kotiseudullani maanviljelijöillä on jo kohtalaisen paljon kokemusta näistä asioista.
I am quite familiar with the African problem and I can assure you that it is not the European Union that is supplying the largest number of small arms to Africa.
Tunnen kohtalaisen hyvin Afrikan ongelman, ja voin vakuuttaa, että Euroopan unioni ei ole Afrikan suurin pienaseiden toimittaja.
I have observed a very satisfactory stability of exchange rates, the absence of upheaval on the exchange market, which is really quite something, at present.
Olen havainnut vaihtokurssien olevan kohtalaisen vakaat ja valuuttamarkkinoiden olevan rauhalliset, mikä nykyaikana osoittaa jo jotakin.

Synonimy (angielski) dla "quite":

quite

Przykłady użycia - "quite" po fińsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishTheir preparation has not been systematic: in practice it has been quite random.
Niiden valmistelu ei ole ollut systemaattista vaan käytännössä aika satunnaista.
EnglishYes, the Commissioner was quite right to refer to the obligation to get results!
Arvoisa komission jäsen, mainitsitte tulosvelvoitteen. Miten oikeassa olettekaan!
EnglishFurthermore, it must be quite clear that this operation is definitely European.
Samoin on tehtävä selväksi, että operaatio on todella Euroopan unionin yhteinen.
EnglishWe would be quite happy to address the questions raised by Mrs Theato next year.
Jäsen Theaton esiin tuomia kysymyksiä voimme käsitellä mielihyvin ensi vuonna.
EnglishQuite the opposite, we should be trying to derive the maximum benefit from it.
Päinvastoin, meidän olisi pyrittävä saamaan tästä irti kaikki mahdollinen hyöty.
EnglishI want to say quite frankly, though, that we must not interfere with the criteria.
Haluan kuitenkin sanoa suoraan, ettei meidän pidä puuttua liittymiskriteereihin.
EnglishSo the quiet revolution, Mr Van Velzen, is taking on quite a political momentum.
Niinpä hiljainen vallankumous, herra van Velzen, saa aikaan poliittista edistystä.
EnglishWe are either in favour of human rights or, quite simply, we are against them.
Ihmisoikeuksia yksinkertaisesti joko puolustetaan tai sitten niitä vastustetaan.
EnglishWhether Iceland is, perhaps, quite well prepared for membership is another issue.
Se, että Islanti on kaiketi hyvin valmistautunut jäsenyyteen, on asia erikseen.
EnglishI am quite sure that the Committee on Economic and Monetary Affairs will miss you.
Olen varma, että teitä jäädään kaipaamaan talous- ja raha-asioiden valiokunnassa.
EnglishI would like to make that quite clear before I invite President Prodi to speak.
Haluan tehdä tämän selväksi, ennen kuin annan puheenvuoron puheenjohtaja Prodille.
EnglishI would, however, be quite happy to answer your question in more detail in writing.
Annan kuitenkin mielelläni kysymykseenne perusteellisen vastauksen kirjallisena.
EnglishIt is quite clear that we are not within the time limit established in Rule 115.
Emme todellakaan ole noudattaneet työjärjestyksen 115 artiklaa, se on selvää.
EnglishThere may be some differences of emphasis, but that is quite logical and normal.
Niissä on tietysti erilaisia painotuksia, mutta se on loogista ja tavallista.
EnglishThese reforms are necessary quite apart from the wider context of Agenda 2000.
Nämä uudistukset ovat tarpeen Agenda 2000 -ohjelman laajemman sisällön lisäksi.
EnglishI do not quite know whether I should support the seals, the fish or the people.
En oikein tiedä, pitäisikö minun asettua hylkeiden, kalojen vai ihmisten puolelle.
EnglishThis information is useful only if it is given to the public quite transparently.
Näillä tiedoilla on merkitystä vain, jos ne asetetaan avoimesti yleisön saataville.
EnglishIn this, cooperation in Justice and Home Affairs has received quite a boost.
Tässä asiassa oikeus- ja sisäasioihin liittyvä yhteistyö on saanut uutta pontta.
EnglishI believe we in this Parliament have been united on that for quite some time.
Olemme täällä parlamentissa olleet mielestäni yksimielisiä siitä jo jonkin aikaa.
EnglishMr President, it is quite a few years since the Lisbon targets were established.
Arvoisa puhemies, Lissabonin tavoitteet asetettiin jo joitain vuosia sitten.