"to predominate" - fińskie tłumaczenie

EN

"to predominate" po fińsku

FI

EN to predominate
volume_up
[predominated|predominated] {czasownik}

to predominate (też: to rule)
At first, a sense of helplessness predominated in the committee.
Aluksi valiokunnassa vallitsi voimattomuuden tunne.

Przykłady użycia - "to predominate" po fińsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishI feel that this is the form that should predominate in our contacts.
Minusta tuntuu, että yhteydenpitomme pitäisi olla juuri tämän mallin mukainen.
EnglishShort-term investments, which predominate, have led to excessive volatility and risk-taking.
Yleisimmät lyhytaikaiset investoinnit ovat johtaneet liiallisiin hinnanvaihteluihin ja riskinottoon.
EnglishProfessions and workplaces dominated by women still tend to be undervalued compared to those where men predominate.
Naisten hallitsemat ammatit ja työpaikat ovat edelleen aliarvostettuja verrattuna niihin, joissa miehet ovat enemmistönä.
EnglishWe must be particularly careful that national political passions do not predominate over the common European interest.
Meidän tulee olla erityisen varovaisia, etteivät kansalliset poliittiset intohimot ohita yhteistä eurooppalaista etua.
EnglishIt is currently young, well educated and highly paid men who clearly predominate in the field of information technology.
Nykyään juuri nuoret, hyvin koulutetut ja hyväpalkkaiset miehet ovat yliedustettuina niiden joukossa, jotka hallitsevat tietoteknologian.
EnglishThose professions and sectors in which women predominate, such as the retail and services sectors and some industries, need to be valued more highly.
Naisvaltaisten alojen, kuten vähittäiskaupan, palvelualojen sekä tiettyjen teollisuudenalojen arvostusta on lisättävä.
EnglishI am in favour of 45 minutes between commercial breaks, but not of the kind of advertising that starts to predominate over the product and its quality.
Kannatan 45 minuutin taukoa mainoskatkojen välillä, mutta en kannata mainontaa, josta tulee tärkeämpää kuin tuote ja sen laatu.
EnglishOn the matter of investment, let us be clear: we are not looking to impose our own investment codes, the ones which predominate in our countries and which suit us, on developing countries.
Sanokaamme suoraan investointien osalta: emme pyri viemään kehitysmaihin omia investointisääntöjämme, jotka pätevät täällä ja jotka sopivat meille.
EnglishIt has to be said that the Council of Ministers gave us the distinct impression that the national point of view continued to predominate – and that impression remains.
On sanottava, että saimme ministerineuvostosta sellaisen selkeän vaikutelman, että kansalliset edut olivat edelleen ensisijaiset – ja tällainen vaikutelma meillä on edelleen.
EnglishWith regard to Turkey, the ambiguous developments at the Luxembourg summit, illustrate the disadvantages of allowing ideology to predominate over geography.
Koska kyse on Turkista, Luxemburgin huippukokouksessa esitetyn kaltainen epäselvä kehitys heijastaa niitä haittoja, joita aiheutuu tällaisen ideologian asettamisesta maantieteen edelle.
EnglishGovernments' responsibilities must not predominate over those of civil society and the participation of all those involved in strategies of sustainable economic and social growth must be guaranteed.
Hallitusten vastuu ei saa ohittaa kansalaisyhteiskunnan vastuuta ja kaikkien asianosaisten osallistuminen kestävän talouskasvun ja sosiaalisen kehityksen strategioihin on taattava.
EnglishI am referring to the concern to develop an ongoing educational programme in schools, and also in the media, to combat stigma and cultural prejudices that still predominate in our societies.
Viittaan tarpeeseen kehittää jatkuva koulutusohjelma kouluja varten ja tiedotusvälineissä levitettäväksi ja torjua yhteiskunnassamme vielä vallalla oleva häpeä ja kulttuuriset ennakkoluulot.