"power" - fińskie tłumaczenie

EN

"power" po fińsku

volume_up
power {rzecz.}

EN power
volume_up
{rzeczownik}

power (też: force, grasp, grip, potency)
volume_up
valta {rzecz.}
We must therefore counter supplier power with the consumer power of the European Union.
Toimittajan valta-asemaan on siksi vastattava Euroopan unionin kuluttajien valta-asemalla.
This becomes even more serious if economic power and political power are combined.
Tilanne muuttuu vielä vakavammaksi, jos taloudellinen ja poliittinen valta yhdistyvät.
They are interested in personal power and the fruits of criminal activity.
Sotapäällikköjä kiinnostaa henkilökohtainen valta ja rikollisen toiminnan hedelmät.
power (też: energy, force, might, potency)
volume_up
voima {rzecz.}
You have the power to end domestic violence simply by shining a spotlight on it.
Teillä on voima lopettaa perheväkivalta yksinkertaisesti tuomalla se valoon.
But tell me one political power in Serbia that holds a different position.
Mutta sanokaa minulle joku poliittinen voima Serbiassa, jolla on erilainen asenne.
This shows the power of great teachers and what they can inculcate in young minds.
Siinä näkyy suurten opettajien voima ja se, minkä he voivat juurruttaa nuoriin mieliin.
power (też: flow rate, river, stream, zip)
volume_up
virta {rzecz.}
Enter power, tap or click Settings, and then tap or click Power options.
Kirjoita hakuruutuun virta, valitse Asetukset ja valitse sitten Virranhallinta-asetukset.
Enter power, tap or click Settings, then tap or click Power options.
Kirjoita hakuruutuun virta, valitse Asetukset ja valitse sitten Virranhallinta-asetukset.
Ever ran out of battery power in the middle of an important meeting or a long flight?
Onko akustasi loppunut virta tärkeän kokouksen tai pitkän lentomatkan aikana?
power (też: might)
volume_up
mahti {rzecz.}
It is incontestably a power with which all the other economic zones need to compete.
Se on kiistämättä mahti, jonka kanssa muiden talousvyöhykkeiden on kilpailtava.
Having military power and its possible use are paramount.
Ensisijaista on sotilaallinen mahti ja sen mahdollinen käyttäminen.
As you know, Europe is the leading power in terms of trade.
Kuten tiedätte, EU on johtava mahti kaupan osalta.
power (też: electricity)
volume_up
sähkö {rzecz.}
Alleged zero emissions from electric cars are useless if the power comes from coal-fired power stations.
Sähköautojen väitetystä päästöttömyydestä ei ole hyötyä, jos sähkö tulee hiilivoimaloista.
The power they produce is simply too expensive.
Niiden tuottama sähkö on yksinkertaisesti liian kallista.
Electric power passes freely between the Nordic countries: Finland, Sweden, Norway and Denmark.
Pohjoismaiden välillä sähkö kulkee vapaasti Suomen, Ruotsin, Norjan ja Tanskan välillä.
power (też: effectiveness, intensity, ICU)
volume_up
teho {rzecz.}
We are all aware that the deep sea fishing fleet has rapidly increased in power and capacity.
Tiedämme, että syvänmeren kalastuslaivaston teho ja kapasiteetti on lisääntynyt nopeasti.
The three elements that are taken into account are activity, tonnage and power.
Nämä kolme laskuissa huomioon otettavaa elementtiä ovat toiminta, laivan vetoisuus ja teho.
With the Aspire S7-191, you get all the power of an Ultrabook with the portability of a tablet.
Aspire S7-191:n ansiosta käytössäsi on Ultrabookin teho ja Tablet-PC:n liikkuvuus.
power (też: potency, sexuality)
volume_up
potenssi {rzecz.}

Przykłady użycia - "power" po fińsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishWe're going to have a problem with power in the next five years in this country.
Meillä tulee olemaan energiaongelma seuraavan viiden vuoden aikana tässä maassa.
EnglishMadagascar has an illegal government in power which the people have not elected.
Madagaskarissa on vallassa laiton hallitus, jota kansa ei ole vaaleissa valinnut.
EnglishThis is of course good but can never justify nuclear power as an energy source.
Se on tietysti hyvä, mutta ei voi koskaan oikeuttaa ydinvoimaan energialähteenä.
EnglishThe European Union has no need of more armaments; it needs to be a civil power.
Euroopan unionilla ei ole tarvetta lisävarusteluun: sen on oltava siviilimahti.
EnglishI am sorry to see the quite unnecessary mention of nuclear power in paragraph 16.
Löysin valitettavasti 16 kohdasta täysin tarpeettoman maininnan ydinenergiasta.
EnglishThat is wise, because a constitution regulates the power wielded by politicians.
Tämä on viisasta, koska perustuslaissa säädellään poliitikoilla olevaa valtaa.
EnglishThe unexploited female potential for research is the nuclear power of the future.
Naisten hyödyntämätön potentiaali tutkimuksen alalla on tulevaisuuden ydinvoimaa.
EnglishBefore you press the power button, let's talk about what kind of gamer you are.
Ennen kuin painat virtapainiketta, keskustellaan siitä, millainen pelaaja olet.
EnglishThey need to actively seek market power and, in this, producers need our support.
Heidän on haettava aktiivisesti markkinavoimaa, ja tässä he tarvitsevat tukeamme.
EnglishThirdly, we have to paralyse the killing power of Gaddafi as quickly as possible.
Kolmanneksi, meidän on halvaannutettava Gaddafin tuhovoima mahdollisimman pian.
EnglishPresident Mugabe is battling to hold on to power using all means at his disposal.
Presidentti Mugabe taistelee kaikin käytössään olevin keinoin pysyäkseen vallassa.
EnglishInstead, let us nurture the inherent power of our economy to keep renewing itself.
Sen sijaan meidän on vaadittava taloudeltamme sisäistä voimaa uudistaa itseään.
EnglishFor example, the growth in solar and wind power technologies is 30% per annum.
Esimerkiksi aurinko- ja tuulivoimateknologioiden kasvu on 30 prosenttia vuodessa.
EnglishThat means more power for the EU, something to which the June List is opposed.
Tämä tarkoittaisi EU:n vallan lisäämistä, jota Kesäkuun lista -ryhmä vastustaa.
EnglishOn the Change Settings for the plan page, click Change advanced power settings.
Valitse Muuta suunnitelman asetuksia -sivulla Muuta virranhallinnan lisäasetuksia.
EnglishWithout such power, in an emergency these black boxes are potentially worthless.
Ellei varavirtaa ole, nämä mustat laatikot voivat hätätilanteessa olla hyödyttömiä.
EnglishNow is not the time for the EU to spend its time on institutional power struggles.
Nyt ei ole oikea aika käyttää EU:n aikaa toimielinten välisiin valtataisteluihin.
EnglishThe disadvantage is that it shifts the centre of power further towards Europe.
Haittana on se, että sopimus siirtää vallan keskusta yhä enemmän unioniin päin.
EnglishHowever, it is important to explain that the monetary union is a community power.
On kuitenkin tärkeää selittää, että rahaliitto merkitsee yhteisön toimivaltaa.
EnglishMr President, I visited the Temelin power station that is under construction.
Arvoisa puhemies, olen vieraillut rakenteilla olevassa Temelinin ydinvoimalassa.