"patchy" - fińskie tłumaczenie

EN

"patchy" po fińsku

volume_up
patchy {przym.}

EN patchy
volume_up
{przymiotnik}

Our response to the recent events in Tunisia and Egypt has been patchy and slow.
Vastauksemme Tunisian ja Egyptin viimeaikaisiin tapahtumiin on ollut hajanainen ja hidas.
We see, for example, that the infrastructure for CNG vehicles is still very patchy.
Voimme nähdä esimerkiksi, että paineistetun maakaasun infrastruktuuri on edelleen hyvin hajanainen.
The way in which the whole Commission proposal is written is very patchy and it is very timid.
Tapa, jolla koko komission ehdotus on kirjoitettu, on hyvin hajanainen, ja se on hyvin arka.
patchy (też: bumpy, erratic, ragged, rugged)
After all, the process of peace has been slow and patchy, and has resulted in numerous initiatives, numerous intergovernmental conferences - Madrid, Oslo and so on.
Rauhanprosessi on ollut kaiken kaikkiaan hidas ja epätasainen, ja siihen liittyviä aloitteita ja hallitustenvälisiä konferensseja on ollut useita: Madridissa, Oslossa ja niin edelleen.

Przykłady użycia - "patchy" po fińsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishThese were the rather patchy comments I wished to make about these important topics.
Esitin tässä sekalaisia huomioita, joita halusin nyt tehdä kaikista tärkeistä aiheista.
EnglishOtherwise, we will inevitably be left with patchy and non-compulsory measures.
Muussa tapauksessa niiden soveltaminen jäisi väistämättä rajalliseksi ja vapaaehtoiseksi.
EnglishThe enforcement of our existing laws on animal welfare is far too patchy.
Eläinten hyvinvointia koskevaa nykyistä lainsäädäntöä noudatetaan hyvin hajanaisesti.
EnglishTo date, our experience with the Ecolabel has been patchy.
Tähän mennessä kokemuksemme ympäristömerkistä ovat olleet hajanaisia.
EnglishSolutions should not be patchy - consider that markets are global.
Ratkaisut eivät saisi olla yksittäisiä, kun otetaan huomioon, että markkinat ovat maailmanlaajuiset.
EnglishHowever, the take-up of this and other schemes is patchy.
Tämän ja muiden ohjelmien käyttö on kuitenkin satunnaista.
EnglishInformation is too patchy and too vague for professionals, traders, SMEs and SMIs.
Ammatinharjoittajien, kauppiaiden, pk-yritysten ja pk-teollisuuden yritysten tiedottaminen on yhä liian pirstoutunutta, liian epätarkkaa.
EnglishI wish to say, right at the beginning, that there is a very patchy record of implementation in the Member States.
Haluaisin sanoa heti alkuun, että jäsenvaltioiden ympäristölainsäädännön täytäntöönpanon historia on varsin kirjava.
EnglishWhere consumer laws have been transposed, enforcement is often patchy and haphazard.
Täytäntöönpano on usein hajanaista ja sattumanvaraista myös silloin, kun kuluttajansuojalainsäädäntö on saatettu osaksi kansallista lainsäädäntöä.
EnglishIntegration in the Baltic region is patchy.
Itämeren alueen yhdentyminen on hajanaista.
EnglishClinical research is slow and patchy.
Kliininen tutkimus on hidasta ja epäyhtenäistä.
EnglishJudicial protection is patchy in Europe.
EnglishMr President, we feel that this debate on the opening of WTO negotiations to liberalise trade in services is extremely patchy.
Arvoisa puhemies, meistä tämä keskustelu WTO-neuvottelujen aloittamisesta palvelukaupan vapauttamiseksi on täysin hajanaista.
EnglishThe record to date is patchy.
EnglishInformation on the humanitarian needs of thousands and thousands of displaced persons is still very scarce and patchy.
Tiedot tuhansien ja taas tuhansien kotoaan paenneiden ihmisten humanitaarisen avun tarpeesta ovat tällä hetkellä hyvin niukkoja ja puutteellisia.
EnglishThere is also an appropriate proposal to introduce some uniformity into the patchy and rather unknown regulation on this question.
Niihin sisältyy myös oikeutettu pyrkimys yhdenmukaistaa näitä asioita koskevat määräykset, jotka ovat nykyisellään varsin hajanaisia.
EnglishThe report also does so, although in a very patchy and, at times, ambiguous way, only to then support the policy of disaster.
Myös mietinnössä tehdään niin, joskin hyvin hajanaisella ja paikoitellen moniselitteisellä tavalla, vain jotta sen jälkeen annetaan tuki tälle tuhopolitiikalle.
EnglishThe application of the control regulation is extremely patchy across the Community, with some Member States applying parts of it well and other parts of it not so well.
Valvonta-asetuksen soveltaminen on erittäin hajanaista yhteisön alueella ja jotkut jäsenvaltiot soveltavat joitain sen osia hyvin ja toisia osia huonommin.
EnglishClimate change is one of the biggest challenges facing humanity, and it is one where isolated and patchy responses by individual countries would be entirely inadequate.
(EN) Ilmastonmuutos on yksi ihmiskunnan suurimmista haasteista, johon vastaamiseksi yksittäisten maiden hajanaiset ja epätasaiset toimet eivät lähestulkoonkaan riitä.
EnglishTransposition and implementation is patchy across the EU, especially with the Employment Directive, although there are problems with the Race Directive as well.
Erityisesti työllisyysdirektiivin saattaminen osaksi kansallista lainsäädäntöä ja direktiivin täytäntöönpano on hajanaista koko EU:ssa, vaikka rotudirektiivinkin kanssa on ongelmia.