"party leader" - fińskie tłumaczenie

EN

"party leader" po fińsku

EN party leader
volume_up
{rzeczownik}

party leader
Mr Jørgensen and party leader Mrs Thorning-Schmidt both argued for this.
Jørgensen ja puoluejohtaja Thorning-Schmidt puhuivat kummatkin tämän puolesta.
I will not be responding to the comments of party leader Mr Schulz.
En vastaa puoluejohtaja Martin Schulzin kommentteihin.
One party leader said to us that at least 65 articles of the constitution and penal code had to be changed.
Yksi puoluejohtaja sanoi meille, että perustuslaista ja rikoslaista on muutettava ainakin 65:tä artiklaa.

Podobne fińskie tłumaczenia dla słowa "party leader"

party rzeczownik
to party czasownik
leader rzeczownik

Przykłady użycia - "party leader" po fińsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishA military junta placed the party's leader, Aung San Suu Kyi, under house arrest.
Sotilasjuntta telkesi puolueen johtajan Aung San Suu Kyin kotiarestiin.
EnglishI will have to take back to my party leader a message that is not a good one.
Minun on vietävä puolueeni johtajalle viesti, joka ei ole mieluisa.
EnglishThe Austrian Freedom Party leader, Mr Haider, has repeatedly repudiated these values.
Itävallan vapauspuolueen puheenjohtaja Haider on monta kertaa ilmaissut kieltävänsä nämä arvot.
EnglishI also want recorded in this House the important role played by my party leader.
Haluan myös, että tässä parlamentissa pannaan merkille puolueeni johtajan merkittävä osa koko tässä asiassa.
EnglishThere is a new party with a new leader whom nobody expected to be the leader today.
On perustettu uusi puolue, jolla on uusi johtaja, eikä kukaan odottanut hänen olevan johtaja tänä päivänä.
EnglishHe held various posts in the party before becoming deputy leader in 1992.
Hän työskenteli monissa eri tehtävissä puolueen sisällä ennen kuin hänestä tuli varapuheenjohtaja vuonna 1992.
EnglishWe cannot accuse you of being responsible for this, after all you are no longer the party leader.
Emme voi syyttää teidän olevan vastuussa tästä, koska ette loppujen lopuksi enää ole puolueen johtaja.
EnglishI thank you, as my party leader, as the Prime Minister of Britain and as the President-in-Office of the European Union.
Kiitän teitä, puolueeni johtajaa, Ison-Britannian pääministeriä ja Euroopan unionin puheenjohtajaa.
EnglishI would stress the credit that should be given to my party leader, David Trimble, for his courage and fortitude.
Haluaisin painottaa sitä kunniaa, joka kuuluu puolueeni johtajalle David Trimblelle hänen rohkeutensa ja lujuutensa ansiosta.
English   Mr President, I regret that Mr Sterckx cannot be with us here today, but such is the fate of a party leader.
   Arvoisa puhemies, pahoittelen, ettei jäsen Sterckx voi olla tänään läsnä parlamentissa, mutta sellainen on puoluejohtajan osa.
EnglishHowever, Mr Prodi must understand that he cannot be President of the Commission and, at the same time, a party leader in Italy.
Prodin pitää kuitenkin ymmärtää, että hän ei voi olla komission puheenjohtaja ja pysyä samalla puoluejohtajana Italiassa.
EnglishIt is an added personal pleasure for me to be able to welcome him as my party leader and I very much do so.
Minulle on henkilökohtaisesti sitäkin miellyttävämpää toivottaa hänet tervetulleeksi, koska hän on puolueeni johtaja, ja siksipä teenkin niin.
English(NL) Madam President, your party leader, Mr Westerwelle, said that one of the intentions with this aid package to Opel was that it form part of the election campaign.
(NL) Arvoisa puhemies, puolueenne johtaja Westerwelle totesi, että Opelin tukipaketin on tarkoitus olla osa vaalikampanjaa.
EnglishAs my party leader has said, it is because we want to see a future for the EU and believe in a strong Europe that we call for a change of direction.
Kuten puolueeni puheenjohtaja totesi, meidän on vaadittava suunnanmuutosta, koska haluamme EU:lle tulevaisuuden ja uskomme vahvaan Eurooppaan.
EnglishThey voted for a party list and Mr Newton Dunn represented himself as fully in support of the Conservative Party, its leader and its European policy.
Äänestäjät äänestivät puolueen listaa, ja Newton Dunn edusti itseään kokonaan konservatiivipuolueen, johtajansa ja Euroopan politiikan tukijana.
EnglishCan I further tell you that this agreement would never have come to place but for the courage and determination of my party leader in all of this.
Saanen vielä kertoa, että tätä sopimusta ei olisi koskaan saavutettu ilman puolueeni johtajan kaikessa tässä osoittamaa rohkeutta ja päättäväisyyttä.
EnglishI know my party leader and I know John, and I know that my party leader and Seamus Mallon will be in Brussels at the part-session at the beginning of November.
Tunnen puolueeni johtajan, tunnen Johnin ja tiedän, että puolueeni johtaja ja Seamus Mallon osallistuvat Brysselin istuntoon marraskuun alussa.
EnglishTo Mr Callanan and the Conservatives I say that at your party conference your leader said that you want to replace dangerous chemicals with safe ones.
Jäsen Callananille ja konservatiiveille sanon, että puoluekokouksessanne puheenjohtajanne totesi teidän haluavan korvata vaaralliset kemikaalit turvallisilla.
EnglishI am particularly proud of the courage, nerve and clear-sighted vision that have been shown by my party leader and I wish a few more party leaders would do the same.
Olen erittäin ylpeä ryhmäni johtajan rohkeudesta, uskalluksesta ja selkeästä näkemyksestä, ja toivon, että hieman useampi ryhmänjohtaja toimisi samoin.
EnglishWhat is his position, as a social democrat, with regard to the suggestion by his national party leader and Federal Chancellor to hold a referendum in Austria?
Mikä on hänen kantansa, sosialidemokraattina, hänen kansallisen puolueensa johtajan ja liittokanslerin ehdotukseen järjestää Itävallassa toinen kansanäänestys?