"out of line" - fińskie tłumaczenie

EN

"out of line" po fińsku

EN out of line
volume_up
{przymiotnik}

out of line (też: bad, improper, inadequate, inappropriate)
volume_up
sopimaton {przym.}

Podobne fińskie tłumaczenia dla słowa "out of line"

out rzeczownik
out przymiotnik
out przysłówek
out przyimek
to out czasownik
Finnish
of przyimek
Finnish
line rzeczownik
to line czasownik

Przykłady użycia - "out of line" po fińsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishI voted out of line with my own convictions, so please could this be altered.
Äänestin vakaumukseni vastaisesti, joten voisiko tätä muuttaa.
EnglishEuropean crisis management will be carried out in line with the principles of the UN Charter.
Eurooppalainen kriisinhallinta toteutetaan YK:n peruskirjan sisältyvien periaatteiden mukaan.
EnglishWe need to examine these costings closely in order to ensure that they are not completely out of line.
On tarkastettava hyvin tarkasti, ettei kustannuksia vain ole ilmoitettu aivan väärin.
EnglishAs has been pointed out to you, you are very much out of line with other experts across the world.
Kuten teille on huomautettu, kantanne ei vastaan lainkaan muiden asiantuntijoiden kantoja ympäri maailmaa.
EnglishI can say only one thing: this is absolutely out of line with the traditions and spirit of the Olympic Games.
Voin sanoa vain yhden asian: tämä on ehdottomasti olympialaisten perinteiden ja hengen vastaista.
EnglishWho cares that the level of expenditure is far out of line with the political priorities and obligations of the European Union?
Kuka välittää siitä, että menojen taso on kaukana Euroopan unionin poliittisista painopistealoista ja velvoitteista?
EnglishSecondly, this agreement sets out a line of development for energy supplies that at least 8 out of our 15 countries do not want.
Toiseksi tällä sopimuksella vahvistetaan energiahuollon kehityskulku, jota ainakaan kahdeksan 15 maasta ei halunnut.
EnglishWe are, however, aware that the national regulatory structures are not just different but entirely out of line with each other.
Tiedämme kuitenkin, että kansalliset sääntelyrakenteet eivät ole vain erilaisia vaan ne ovat täysin irrallaan toisistaan.
EnglishThe main reforms that the country still needs to carry out in line with the recommendations from the Association Partnership areas are:
Tärkeimmät uudistukset, jotka valtion on edelleen toteutettava assosiaatiokumppanuuden suositusten mukaisesti ovat:
EnglishThe presidency's ill-considered comments on Chechnya and on the arrest and detention of Mikhail Khodorkovsky were out of line.
Puheenjohtajavaltion harkitsemattomat huomautukset Tšetšeniasta sekä Mihail Hodorkovskin pidätyksestä ja vangitsemisesta olivat sopimattomia.
EnglishOf course, we will discuss and negotiate, but we cannot adopt stances which are completely out of line with these priorities.
On selvää että käymme keskusteluja ja neuvottelemme, mutta me emme voi hyväksyä kantoja, jotka ovat täysin vastakkaisia näille prioriteeteille.
EnglishWe need to exclude the exportation of waste and indeed, as has already been said, the timetable is way out of line with what the Member States can achieve.
Meidän on jätettävä jätteen vienti pois ehdotuksesta, ja kuten jo todettiin, jäsenvaltioiden on täysin mahdotonta noudattaa aikataulua.
EnglishWe should phase out in line with the European Parliament's resolution on PVC, which called for substitution policies to be introduced.
PVC:n käyttö olisi lopetettava asteittain PVC:tä koskevan Euroopan parlamentin päätöslauselman mukaisesti, jossa kehotettiin ottamaan käyttöön korvaavia toimintamalleja.
EnglishThe new law prohibits the activities carried out in line with the rules previously in force by Russian branches and representations of foreign and international organisations.
Uusi laki kieltää ulkomaisten ja kansainvälisten järjestöjen edustustoimistojen ja sivutoimistojen toiminnan, joka oli entisten sääntöjen mukaista.
EnglishIncidentally, Ireland has also failed to implement the Part-time Workers Directive and is now seriously out of line with the rest of Europe on these issues.
Irlanti ei muuten myöskään noudata osa-aikaisista työntekijöistä annettua direktiiviä ja poikkeaakin nyt huomattavasti muista EU:n jäsenvaltioista näissä kysymyksissä.
EnglishThe Bank' s policies were always out of line with reality. Its forecasting errors are now legendary, and it has an irrational fear of inflation.
Euroopan keskuspankki tappoi sen todellisuudesta jälkeen jääneellä politiikallaan, jo legendaksi muodostuneilla virheellisillä ennusteillaan, harhakuviin perustuvalla inflaatiopelollaan.
EnglishIn reality, however, it also means that national parliaments will relinquish the right to decide on financial and fiscal policy, since it is not expedient for these to be out of line.
Käytännössä se kuitenkin merkitsee, että kansalliset parlamentit luopuvat myös oikeudestaan päättää finanssi- ja veropolitiikasta, koska ne eivät saa olla ristiriitaisia.
EnglishWhilst we voted for that in the committee because we consider it to be a political statement rather than a common sense action to vote out the line, we went along with it.
Äänestimme kohdasta kuitenkin valiokunnassa, koska olimme sitä mieltä, että sen hylkääminen olisi ollut pikemminkin poliittinen kannanotto kuin järkevä valinta, ja siksi hyväksyimme sen.
EnglishThe credibility of the Belarusian authorities would be won if investigations carried out in line with international standards, with international experts, were to start right away.
Valko-Venäjän viranomaisten uskottavuus vahvistuisi, jos maassa aloitettaisiin heti kansainvälisten vaatimusten mukaiset tutkimukset kansainvälisten asiantuntijoiden avustuksella.
EnglishWhat is hard to understand is not their work, but why, supporting the outcome of the Lisbon Council, the Union is sometimes out of line with the principles it stands for.
Ymmärrän kyllä kollegojen työn, mutta Lissabonin Eurooppa-neuvoston tulosten - joihin yhdyn - pohjalta en ymmärrä, miksi unioni toisinaan ajautuu ristiriitaan edustamiensa periaatteiden kanssa.