"organic" - fińskie tłumaczenie

EN

"organic" po fińsku

volume_up
organ {rzecz.}

EN organic
volume_up
{przymiotnik}

organic (też: natural)
Organic production and labelling of organic products (debate)
Luonnonmukainen tuotanto ja luonnonmukaisten tuotteiden merkinnät (keskustelu)
Organic farming provides an opportunity for farmers to increase their income.
Luonnonmukainen maatalous antaa maanviljelijöille mahdollisuuden lisätä tulojaan.
Organic production and labelling of organic products (vote)
Luonnonmukainen tuotanto ja luonnonmukaisten tuotteiden merkinnät (äänestys)
organic
The following questions are thus raised, with regard to the service: What is its organic configuration?
Tästä seuraa monia yksikköä koskevia kysymyksiä: Mikä on sen orgaaninen rakenne?
Nor can we accept Amendment No 29, since we feel that the organic part of urban waste is a renewable energy source.
Emme voi myöskään hyväksyä tarkistusta 29, koska katsomme, että kaupunkijätteiden orgaaninen aines on uusiutuva energialähde.
Therefore, the evolution of the Urban Agenda must not be a one-way process, but have an organic dimension with a bottom-up approach.
Siksi kaupunkien toimintaohjelman kehittymisen ei pidä olla yksisuuntainen prosessi, vaan sillä on oltava orgaaninen ulottuvuus, johon kuuluu alhaalta ylös -lähestymistapa.
organic (też: living, vital)
volume_up
elin- {przym.}
organic
organic
volume_up
luomu- {przym.}
Some people say organic or local food is more expensive, but is it really?
Jotkut väittävät luomu- tai lähiruoan olevan kalliimpaa, mutta onko se todella sitä?
It's going to either be organic or conventional or some mix of the two to deliver that.
Turvaudutaan joko luomu- tai perinteiseen viljelyyn tai niiden sekoitukseen, jotta tilanne paranisi.
organic
Negotiations begin in April and we all hope that the Turkish Cypriots will be an organic part of the state that will, at some point, become a member of the European Union.
Toivomme kaikki, että kyproksenturkkilaiset ovat elimellinen osa valtiota, joka jossakin vaiheessa on unionin jäsen.

Przykłady użycia - "organic" po fińsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishHe has a definite vested interest here, since he himself is an ‘organic’ farmer.
Hänellä on oma lehmä ojassa, koska hän itse harjoittaa "luonnonmukaista" viljelyä.
EnglishAs regards organic aquaculture, we are ourselves encouraging its development.
Luonnonmukaisen vesiviljelyn osalta haluan sanoa, että kannatamme sen kehitystä.
EnglishThere is, though, not only the chemical sector, but also the organic sector.
Meillähän ei ole kuitenkaan vain kemian alaa, vaan meillä on myös biologian ala.
EnglishThey are therefore surprisingly close to the organic ideal that we aspire to here.
He ovat siis yllättävän lähellä sitä luomuihannetta, johon täälläkin pyritään.
EnglishOrganic products come in all shapes and sizes, but the EU cannot accept that.
Luonnonmukaiset tuotteet ovat eri kokoisia ja näköisiä, mutta EU ei hyväksy sitä.
EnglishWe want to clear away the toxic soil from this area and have an organic garden.
Haluamme poistaa myrkyllisen maan tältä alueelta ja perustaa oman puutarhan.
EnglishIn the organic farming sector, for example, there is a threshold value of 5%.
Esimerkiksi luonnonmukaisesti viljelyjen tuotteiden raja-arvo on viisi prosenttia.
EnglishIt is very important that persistent organic products are added to this regulation.
On tärkeää, että asetukseen lisätään hitaasti hajoavat orgaaniset yhdisteet.
EnglishToday we are talking about the reduction in emissions from organic compounds.
Tänään puhumme haihtuvien orgaanisten yhdisteiden päästöjen rajoittamisesta.
EnglishFinally, we would also like the fruit that is given to the children to be organic.
Myös me haluaisimme, että lapsille jaettavat hedelmät ovat luonnonmukaisesti viljeltyjä.
EnglishA particularly important case here is that of persistent organic pollutants.
Erityisen merkittäviä tässä tapauksessa ovat pysyvät orgaaniset yhdisteet.
EnglishWe are dealing with an organic measure and I wish to talk about three of its aspects.
Olemme tekemässä rakenteellista tointa ja on minun vuoroni viitata kolmeen toimintaan.
EnglishWe must, therefore, clearly indicate if a product has its origin in organic production.
Meidän on siten merkittävä selvästi, jos tuote on tuotettu luonnonmukaisin menetelmin.
EnglishIt inspects all organic production not only in Germany but across Europe.
Se valvoo koko luonnonmukaista tuotantoa niin Saksassa kuin muissakin Euroopan maissa.
EnglishYet exports of organic chicken or eggs from Germany were not banned.
Kuitenkaan saksalaisten luomuviljeltyjen kanojen tai munien vientiä ei kielletty.
EnglishThere are already alternatives on the market that do not contain fluoro-organic compounds.
Markkinoilla on jo nyt vaihtoehtoja, jotka eivät sisällä fluoripitoisia yhdisteitä.
EnglishThe future of organic farming lies above all in the hands of consumers.
Luonnonmukaisen tuotannon tulevaisuus on ennen kaikkea kuluttajien käsissä.
EnglishThere is legislation in Europe governing organic production in which this is laid down.
Euroopassa on orgaanista tuotantoa koskeva lainsäädäntö, jossa tämä asia on määritelty.
EnglishWe will therefore be able to safeguard a healthy and organic production.
Tämän ansiosta voimme taata terveellisen ja luonnonmukaisen tuotantotavan.
EnglishThe problem facing us now is that we cannot protect organic seed.
Meidän ongelmamme on nyt se, ettemme pysty suojelemaan luonnonmukaisia siemeniä.