"number" - fińskie tłumaczenie

EN

"number" po fińsku

volume_up
number {rzecz.}

EN number
volume_up
{rzeczownik}

number (też: amount, bulk, degree, dose)
volume_up
määrä {rzecz.}
The number of young farmers continues to fall, while we have increasing numbers of older farmers.
Nuorten viljelijöiden määrä vähenee entisestään ja samalla ikääntyvien viljelijöiden määrä kasvaa.
The number of pensioners continues to increase, while we have falling numbers of people active on the labour market.
Eläkeläisten määrä lisääntyy, mutta työmarkkinoilla toimivien henkilöiden määrä vähenee.
Under Number of Copies, you type how many you want to print.
Tulostettavien kopioiden määrä kirjoitetaan Kopioiden määrä -kohtaan.
number (też: amount, count)
Therefore, the number of issues decided by a qualified majority will increase.
Sen vuoksi määräenemmistöllä päätettävien asioiden lukumäärä tulee kasvamaan.
As you know, we shall be increasing in numbers in January.
Kuten tiedätte, parlamentin jäsenten lukumäärä kasvaa tammikuussa.
the number of renewals of such contracts or relationships.
tällaisten työsopimusten tai työsuhteiden uudistamisten lukumäärä.
number (też: code, dial, digit, figure)
volume_up
numero {rzecz.}
In the Alternates panel dialog box, say the number next to the item you want.
Sano Vaihtoehdot-paneeli-valintaikkunassa haluamasi kohteen vieressä oleva numero.
Each picture will be given the new name with a different sequential number, like this:
Jokaiselle kuvalle annetaan uusi nimi ja eri peräkkäinen numero, esimerkiksi:
This number helps you confirm that you are sending the fax to the correct recipient.
Tämä numero auttaa sinua vahvistamaan, että lähetät faksin oikealle vastaanottajalle.
number (też: figure, headcount, section)
volume_up
luku {rzecz.}
The first number is the width of the video, while the second number is the height of the video.
Ensimmäinen luku on näytön leveys ja toinen luku näytön korkeus.
- what percentage of the total number of workers does this number represent?
- Paljonko tämä luku on prosentteina työntekijöiden kokonaismäärästä?
Using the numeric keypad, type the first number in the calculation.
Kirjoita laskutoimituksen ensimmäinen luku numeronäppäimistön avulla.
number

Przykłady użycia - "number" po fińsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishThe report raises a number of issues which, as I see it, have not been resolved.
Mietinnössä tuodaan esiin joitakin mielestäni vielä ratkaisemattomia kysymyksiä.
EnglishBoth initiatives suffer, however, from a number of limitations and shortcomings.
Molemmissa ehdotuksissa on ikävä kyllä kuitenkin monia rajoituksia ja puutteita.
EnglishIn Taiwan the number of crimes punishable by the death penalty has been reduced.
Taiwanissa on vähennetty sellaisia rikoksia, joista on annettava kuolemantuomio.
EnglishThe report also lays out a large number of principles and jointly agreed routes.
Mietinnössä esitetään monia periaatteita ja yhteisesti sovittuja toimintatapoja.
EnglishThat case is pending before the Court of Justice under Registry number C-265/95.
Oikeusasiaa käsitellään Euroopan yhteisöjen tuomioistuimessa numerolla C2-65/95.
EnglishOf course, we have a number of problems, but they do not only concern the market.
Toki meillä on lukuisia ongelmia, mutta ne eivät kosketa pelkästään markkinoita.
EnglishIf Bosnia is to make progress on this timescale, a number of things are required.
Jos Bosnia aikoo edistyä tässä aikataulussa, useiden edellytysten on täytyttävä.
EnglishFor all these reasons, we call upon the Commission to take a number of measures.
Kaiken tämän perusteella kehotamme komissiota ryhtymään useisiin toimenpiteisiin.
EnglishShe also raised a number of points into which I would like to go in more depth.
Hän viittasi myös muutamiin kohtiin, joista yhtä haluaisin tarkastella lähemmin.
EnglishWe have brought forward a number of points and I will focus on two of them only.
Olemme tuoneet esiin muutamia näkökohtia, joista tarkastelen lähemmin vain kahta.
English. - (SV) The motion for a resolution contains a number of vague points.
kirjallinen. - (SV) Päätöslauselmaesitys sisältää useita ympäripyöreitä kohtia.
EnglishSpecifically, a number of days ago, Russia recognised Abkhazia and South Ossetia.
Erityisesti, kun Venäjä muutama päivä sitten tunnusti Abhasian ja Etelä-Ossetian.
EnglishThe existing legislation has brought a number of problems, which we have analysed.
Nykyinen lainsäädäntö on aiheuttanut eräitä ongelmia, joita olemme analysoineet.
EnglishThis text also sends a number of clear messages that I would like to underline.
Lisäksi tässä tekstissä lähetetään selkeitä viestejä, joita haluamme tähdentää.
EnglishOf course, the report expresses a number of concerns about cultural diversity.
Mietinnössä ilmaistaan tietenkin monia huolia kulttuurisesta monimuotoisuudesta.
EnglishFor 2003, a number of cancer-related projects have been identified for funding.
Vuodeksi� 2003 on osoitettu määrärahoja useille syöpään liittyville hankkeille.
EnglishThere are certainly a number of amendments where we need further clarification.
On varmastikin olemassa lukuisia tarkistuksia, jotka tarvitsevat lisäselvityksiä.
EnglishIn addition, China has increased the number of crimes liable to the death penalty.
Lisäksi Kiina on lisännyt kuolemanrangaistuksella rangaistavien rikosten määrää.
EnglishAs regards Category 2, there are a number of things which cause us some concern.
Menoluokan II osalta olemme joka tapauksessa huolestuneita joistakin asioista.
EnglishIntegrating Turkey into this whole would be problematic for a number of reasons.
Turkin sisällyttäminen tähän kokonaisuuteen aiheuttaisi ongelmia tietyistä syistä.