"nature" - fińskie tłumaczenie

EN

"nature" po fińsku

volume_up
nature {rzecz.}

EN nature
volume_up
{rzeczownik}

The macroeconomic indicators and nature of the political debate prove this.
Tämän todistavat makrotalouden indikaattorit ja poliittisen keskustelun luonne.
These are reasonable proposals, since they take into account the nature of the medium.
Tämä on järkevä ehdotus, koska siinä otetaan huomioon tiedotusvälineiden luonne.
But this misunderstands the nature of ozone pollution.
Tässä on kuitenkin ymmärretty väärin otsonista aiheutuvan saastumisen luonne.
nature (też: environment, outdoors)
volume_up
luonto {rzecz.}
It is nature itself which puts up barriers to impossible or monstrous crossing.
Luonto itse asettaa rajat mahdottomille ja luonnonvastaisille risteytyksille.
Nature and biodiversity are included in the main priorities for action.
Luonto ja biologinen monimuotoisuus kuuluvat toiminnan tärkeimpiin painopistealueisiin.
Currently, the discussion is always polarised: either nature or jobs.
Keskustelu on nykyään aina polarisoitunutta: on vain luonto tai työpaikat.
In an effort to limit costs, the interests of nature and the landscape are often overlooked.
Kustannusten pitämiseksi kurissa ympäristö- ja maisema-arvot jätetään usein huomiotta.
Nature and the environment are the biggest losers in the current text.
Luonto ja ympäristö ovat tässä tekstissä suurimpia häviäjiä.
If the economy and the environment are fighting for priority, nature and the environment have to come out on top.
Jos yhtäältä talous ja toisaalta ympäristö taistelevat etusijasta, luonto ja ympäristö on asetettava etusijalle.

Przykłady użycia - "nature" po fińsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishThe draft regulation now includes a section relating to nature and biodiversity.
Asetusluonnokseen sisältyy nyt luontoa ja luonnon monimuotoisuutta koskeva osio.
EnglishJamais poète n'a interprété la nature aussi librement qu'un juriste la réalité'.
"Jamais poète n'a interprété la nature aussi librement qu'un juriste la réalité."
EnglishThe nature of the partnership between all those countries is absolutely unique.
Kaikkien näiden maiden välillä vallitsee ainutlaatuinen keskinäinen kumppanuus.
EnglishThe decision suggests half-measures, which are by their very nature insufficient.
Päätöksessä ehdotetut puolinaiset toimenpiteet ovat pohjimmiltaan riittämättömiä.
EnglishIn any case, I believe we must be guided by the nature of the task ahead of us.
Uskon, että tämän operatiivisen sisällön on joka tapauksessa ohjattava toimiamme.
EnglishThe Council has given no promises about the nature and scale of the flexibility.
Neuvosto on antanut pelkän lupauksen joustavuuden luonteesta ja kattavuudesta.
EnglishWhat is more, the nature of this conventional feed is not specified in any way.
Kaiken lisäksi perinteisen rehun ominaisuuksia ei ole millään tavalla määritelty.
EnglishYes, I am an impatient person by nature, but I just thought I would mention that.
Kyllä, olen luonteeltani kärsimätön ihminen, mutta halusin vain mainita asian.
EnglishMany say that Turkish accession would fundamentally change the nature of the EU.
Monet sanovat, että Turkin liittyminen muuttaisi oleellisesti EU:n luonnetta.
EnglishSubject: Binding nature of the European Union Code of Conduct on arms exports
Aihe: Aseiden vientiä koskevien Euroopan unionin käytännesääntöjen velvoittavuus
EnglishEU decisions of a cross-border nature will fall under that implementing body.
EU: n rajat ylittävät päätökset kuuluvat tuolle toimeenpanovaltaiselle elimelle.
EnglishAfter all, nature's limits must be more important that the limits set by the USA.
Luonnon rajojen on kuitenkin oltava tärkeämpiä kuin USA: n asettamien rajojen.
EnglishThe European Union recently concluded an agreement of this nature with Chile too.
Euroopan unioni teki hiljattain samankaltaisen sopimuksen myös Chilen kanssa.
EnglishSadly, most of these young people have viewed images of a pornographic nature.
On surullista, että useimmat näistä nuorista ovat nähneet pornografisia kuvia.
EnglishOpinions differ, however, on the nature and extent of the change that is needed.
Eri mieltä ollaan kuitenkin tarvittavan muutoksen luonteesta ja laajuudesta.
EnglishAt least the permanent nature of 12 miles should not now be called into question!
Ainakaan ei pitäisi kyseenalaistaa 12 meripeninkulman poikkeuksen pysyvyyttä!
EnglishGiven the sensitive nature of the issue, I can understand that this takes time.
Asian arkaluonteisuuden takia ymmärrän kyllä, että siinä edistytään hitaasti.
EnglishAnd that is the nature of the motion for a resolution before the House today.
Tämä tulee esille parlamentillemme tänään esitetyssä päätöslauselmaesityksessä.
EnglishRarely has the EU cooperation faced harsher tests and tests so varied in nature.
EU:n yhteistyö on harvoin kohdannut ankarampia ja näin moninaisia koetuksia.
EnglishThe increase in online gambling is not a force of nature that advances inexorably.
Online-toiminnan kasvu ei ole mikään luonnonvoima, joka etenee vastustamattomasti.