"to meet up" - fińskie tłumaczenie

EN

"to meet up" po fińsku

EN to meet up
volume_up
{czasownik}

I am sure we will have the chance to meet up again.
Olen varma, että meillä on tilaisuus tavata uudestaan.
So it is with some pride and satisfaction that I find myself here and able to meet up again with some of my colleagues from those days who are still in this House.
Sen tähden olen ylpeä ja tyytyväinen voidessani jälleen olla täällä, sillä olen saanut tavata uudestaan eräät silloiset kollegani, jotka ovat edelleen parlamentin jäseniä.

Podobne fińskie tłumaczenia dla słowa "to meet up"

to meet czasownik
up przymiotnik
up przysłówek
up przyimek
Finnish

Przykłady użycia - "to meet up" po fińsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishIn the words of an Irish blessing, 'may the road rise up to meet you'.
Kuten irlantilaisessa siunauksessa sanotaan: tulkoon tie teitä vastaan.
EnglishSchool menus are drawn up to meet Islamic dietary requirements.
Koulujen ruokalistoja laaditaan islamilaisten ruokavalioiden vaatimusten mukaisesti.
EnglishThe informal motto almost seemed to be: we will meet up, and no one will notice.
Vaikutti melkein siltä, kuin sen epämuodollinen tunnuslause olisi ollut "me tapaamme, eikä kukaan huomaa".
EnglishTherefore, we shall meet up here once more at the end of the year.
Siis vuodenvaihteessa tavataan näillä nahkurin orsilla.
EnglishFinally, may I echo the words that my colleague Mr Watson used and say 'may the road rise up to meet you' – '.
Lopuksi haluaisin toistaa kollega Watsonin sanat ja sanoa "tulkoon tie teitä vastaan" – "".
EnglishThis IGC, however, opens up a narrow historical window enabling what is essential to meet up with what is possible.
Tuleva HVK avaa kuitenkin kapean historiallisen ikkunan, jonka kautta välttämättömästä voi tulla mahdollinen.
EnglishIs it in the best interests of a family to have two full-time career-chasing parents who rarely meet up at the family dinner?
Onko perheen edun mukaista, että molemmat vanhemmat luovat uraa kokopäiväisesti, mutta perhe kokoontuu harvoin yhdessä päivälliselle?
EnglishEnergy efficiency and the use of renewable sources of energy must be stepped up to meet at least the ambitious targets of the Union.
Energiatehokkuutta ja uusiutuvien energialähteiden käyttöä on lisättävä vähintään unionin kunnianhimoisten tavoitteiden mukaisesti.
EnglishWe have come to realise, rather belatedly, that enlargement must be balanced against the need to meet the challenges thrown up by the South.
Kuitenkin vasta hyvin myöhään tiedostettiin, että laajentumisen tasapainoksi pitäisi samalla vastata etelän nostamiin haasteisiin.
EnglishIn reality, of course, most vehicles on our roads are not equipped to meet the most up-to-date regulations on exhaust gases.
Todellisuudessa on tietenkin niin, että suurimmassa osassa tieliikenteen kulkuneuvoista ei ole tekniikkaa, jolla päästäisiin viimeisimpiin pakokaasujen raja-arvoihin.
EnglishIt is our political duty to present specific results by 2010, in other words when we meet up again for the Third EU-Africa Summit.
Poliittisena velvollisuutenamme on esitellä erityisiä tuloksia viimeistään vuonna 2010, toisin sanoen kun tapaamme jälleen kolmannessa EU:n ja Afrikan huippukokouksessa.
EnglishThe organization of a programme of grubbing up must meet an objective of purging the market, which is currently characterized by specific surpluses for each of the Member States.
Raivausohjelman laatimisen on vastattava markkinoiden tervehdyttämistavoitteeseen, jota tällä hetkellä luonnehtivat jokaisen jäsenmaan erityiset ylijäämät.
EnglishEuropean schools in particular were set up to meet these needs - to provide multicultural and multilingual education while also strengthening European identity.
Eurooppa-koulut perustettiin erityisesti vastaamaan näihin tarpeisiin - tarjoamaan monikulttuurista ja monikielistä koulutusta sekä vahvistamaan samalla eurooppalaista identiteettiä.
EnglishWe have the whole discussion about globalisation, where the European economy is the leading global actor and gives us opportunities to meet up and to contribute to globalisation.
Käymme keskustelua globalisaatiosta, missä Euroopan talous on johtava kansainvälinen toimija ja tarjoaa meille mahdollisuuksia selviytyä globalisaatiosta ja vaikuttaa siihen.