"in full" - fińskie tłumaczenie

EN

"in full" po fińsku

volume_up
in full {przysł.}

EN in full
volume_up
{rzeczownik}

in full
There is a full-blown orchestra living inside the building.
Tässä on kokonainen orkesteri, joka toimii rakennuksessa.
The second reason for our decision is that next year will be the first full year of the Union of 25.
Toinen päätöksemme taustalla oleva syy on, että ensi vuosi on 25 jäsenvaltion unionin ensimmäinen kokonainen vuosi.
The function of European Ombudsman was introduced in 1995, so 1996 was its first full year of operation.
Euroopan oikeusasiamies aloitti toimintansa 1995 ja hänen ensimmäinen kokonainen toimintavuotensa oli siis 1996.

Synonimy (angielski) dla "in full":

in full
English

Przykłady użycia - "in full" po fińsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishI give my full backing to any action undertaken by the Commission on this score.
Kannatan sydämestäni kaikkia niitä toimia, joihin komissio ryhtyy tässä asiassa.
EnglishFinally, on this point, there will be a full review of the whole process in 2004.
Huomautan vielä, että koko prosessia tarkastellaan perusteellisesti vuonna 2004.
English. - Madam President, thank you for using my full name.
EFD-ryhmän puolesta. - (EN) Arvoisa puhemies, kiitos kun käytitte koko nimeäni.
EnglishThat is clearly stated in this report, which is why it deserves our full support.
Tämä seikka on ilmaistu mietinnössä selkeästi, ja siksi meidän on sitä tuettava.
EnglishThank you very much for your answer, Mr Commissioner, which indeed was very full.
Paljon kiitoksia vastauksestanne, arvoisa komission jäsen, se oli hyvin kattava.
EnglishThis Group and Parliament will play a full part in fostering such a convention.
Ryhmämme ja tämä parlamentti tukevat tällaista valmistelukuntaa kaikin keinoin.
EnglishThis proposal for codification therefore warrants my applause and full support.
Tämä kodifiointiehdotus ansaitsee näin ollen suosionosoitukseni ja täyden tukeni.
EnglishThis would take full account of the result of the negotiations reached so far.
Tässä otettaisiin täysin huomioon neuvotteluissa tähän asti saavutetut tulokset.
EnglishNevertheless, you sometimes wonder whether the glass is half full or half empty.
Siitä huolimatta sitä joskus miettii, onko lasi puoliksi täysi vai puoliksi tyhjä.
EnglishIt's full of us, it's full of our stuff, full of our waste, full of our demands.
Se on täynnä meitä, täynnä tavaroitamme, täynnä jätettämme, täynnä vaatimuksiamme.
EnglishWhat we have before us is a very timely proposal which deserves my full support.
Tarkasteltavanamme on varsin oikea-aikainen ehdotus, joka ansaitsee täyden tukeni.
EnglishIt is a treaty full of lies and contempt for the voice of the peoples of Europe.
Sopimus on täynnä valheita, ja siinä halveksitaan Euroopan kansalaisten ääntä.
English(SV) Madam President, Europe is now feeling the full brunt of the financial crisis.
(SV) Arvoisa puhemies, Eurooppa tuntee nyt rahoituskriisin pahimmat vaikutukset.
EnglishIn Amendments Nos 10, 20, 21 and 41, the first sentence can be accepted in full.
Tarkistusten 10, 20, 21 ja 41 ensimmäinen virke voidaan hyväksyä kokonaisuudessaan.
EnglishWe need everyone’s contribution so that Europe can release its full potential.
Tarvitsemme kaikkien panoksen, jotta Euroopan unioni voi toimia täydellä teholla.
EnglishIt is true, however, that the agenda for this part-session was particularly full.
On kuitenkin totta, että tämän istuntojakson esityslista oli erityisen täynnä.
EnglishWe must release all our existing energies and harness our resources to the full.
Meidän on käytettävä koko nykyinen energiamme ja valjastettava kaikki voimavaramme.
EnglishPerhaps it comes down to whether one regards the glass as half-full or half-empty.
Kysymys on ehkä siitä, katsooko lasin olevan puoliksi täysi vai puoliksi tyhjä.
EnglishThere has been full transparency, and several colleagues can bear witness to that.
Asian käsittely on ollut täysin avointa, ja monet kollegat voivat sen todistaa.
EnglishIf we want people's trust, more - and full - transparency is the only way to go.
Ihmisten luottamus edellyttää avoimuuden lisäämistä - täydellistä avoimuutta.