"guideline" - fińskie tłumaczenie

EN

"guideline" po fińsku

EN guideline
volume_up
{rzeczownik}

guideline
It is an accurate account of the current situation and a useful guideline to the tasks of the candidate country.
Se on tarkka kuvaus nykytilanteesta ja hyödyllinen suuntaviiva ehdokasmaan tehtäviin.
Guideline No 5: labour market flexibility.
Suuntaviiva 5: työmarkkinoiden joustavuus.
Haluamme, että suuntaviiva 22 poistetaan.
guideline (też: caution, precept)
volume_up
ohjenuora {rzecz.}
A possible amendment for the Council and the Commission will then be a rather binding guideline.
Näin ollen mahdollinen oikaisukirjelmä on neuvostolle ja parlamentille melko määräävä ohjenuora.
The second guideline we need to lay down is quality assurance of the services provided during cross-border movements.
Toinen ohjenuora on, että meidän on asetettava laatutakeet palveluille, joita tarjotaan rajojen yli liikuttaessa.
The first guideline concerns the procedures and principles for improving cooperation and conduct in international financial crises.
Ensimmäinen ohjenuora koskee menettelyjä ja periaatteita parannettaessa yhteistyötä ja toimintatapoja kansainvälisissä rahoitusalan kriiseissä.
ECB Guideline and Recommendation on balance of payments and international investment position statistics
EKP:n suuntaviivat ja suositus maksutasetta ja ulkomaista varallisuusasemaa koskevista tilastoista
So far as I can remember, the WHO guideline is 25.
Mikäli oikein muistan, on WHO: n antama suositus 25.
The World Health Organization drinking water guideline is the same as in the EU Directive – 1.5 mg per litre.
Maailman terveysjärjestön antama juomavettä koskeva suositus on sama kuin Euroopan unionin direktiivissä – 1,5 mg/l.
guideline (też: formula, help, instruction, precept)
volume_up
ohje {rzecz.}

Synonimy (angielski) dla "guideline":

guideline

Przykłady użycia - "guideline" po fińsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishWith this type of guideline we will not go far wrong as we go through this year.
Tällaisin suuntaviivoin emme voi joutua kovin pahasti harhateille tänä vuonna.
EnglishThere should be a convergence programme, a kind of guideline for social security.
Täytyy saada aikaan lähentymisohjelma, eräänlaiset sosiaaliturvan suuntaviivat.
EnglishOf course, this is also a guideline for all measures in the area of category 4.
Tämä on luonnollisesti periaatteena myös kaikissa otsakkeen 4 mukaisissa toimissa.
Englisheuro area and therefore we have adopted general principles and a guideline for
euroalueen ulkopuolelle tiettyjen yleisperiaatteiden ja ennakkojakelusta tehdyn
EnglishThese points are too vague and cannot be very easily managed as a guideline either.
Nämä kohdat ovat liian epämääräisiä, eivätkä ne sovi hyvin ohjenuoraksi asiassa.
EnglishWe have a complete and correct guideline for this, i.e. a legislative measure.
Meillä on sitä varten täydellinen ja hyvä direktiivi, lainsäädännöllinen toimi.
EnglishIn my view four objectives are set by the present amendment to the guideline.
Nyt käsiteltävällä muutosdirektiivillä pyritään nähdäkseni neljään tavoitteeseen.
EnglishECB Guideline on frontloading and sub-frontloading of euro banknotes and coins
EKP:n suuntaviivat eurosetelien ja -kolikoiden ennakko- ja edelleenjakelusta
EnglishAmendment to the ECB Guideline on monetary policy instruments and procedures
Rahapolitiikan välineitä ja menettelyjä koskevien EKP:n suuntaviivojen muuttaminen
EnglishThe Biagio De Giovanni resolution sets out a guideline for the years to come.
Suuntaviivat tulevia vuosia varten annetaan Viaggio De Giovannin päätöslauselmassa.
EnglishThe outline guideline of 1989 provided criteria for the authorization of additives.
Vuoden 1989 puitedirektiivissä esitetään perusteita lisäaineiden sallimiseen.
EnglishThat is the right approach: we need that stability in the guideline structure.
Tämä on oikea lähestymistapa: suuntaviivojen rakenteessa tarvitaan tällaista vakautta.
EnglishThe agriculture guideline appears not to have played any part at all here.
Maatalouden talousarviosuositus ei ole ilmeisesti näytellyt mitään osaa tässä.
EnglishWe adopted this in December 2006, and it will be our guideline throughout the year.
Hyväksyimme sen joulukuussa 2006, ja se toimii ohjenuoranamme koko vuoden.
EnglishTo this end, Amendment No 15 to Guideline 12 is important, but still not sufficient.
Suuntaviivan 12 tarkistus 15 on tässä merkittävä, mutta ei vielä riittävä.
EnglishOn the same day, the initial military guideline was issued to the operation commander.
Samana päivänä operaation komentajalle annettiin alustavat sotilaalliset suuntaviivat.
EnglishThat is the general guideline for the use of structural funds and other funds.
Tämä on rakennerahastojen ja muiden varojen käyttöä koskeva yleisohje.
EnglishThus, the communication could serve as a kind of guideline to Member States.
Sen vuoksi tiedonanto voi toimia jonkinlaisena jäsenmaiden ohjenuorana.
EnglishDoes this not stand in stark contradiction to the guideline on employability?
Eikö se ole jyrkässä ristiriidassa työllistävyyssuuntaviivan kanssa?
EnglishAlong with guideline 10, it constitutes the social pillar of the strategy.
Suuntaviivan 10 kanssa nämä muodostavat strategian sosiaalisen pilarin.