EN guide
volume_up
{rzeczownik}

guide (też: guide book)
volume_up
opas {rzecz.}
The communication is also a guide to new aid modalities, notably budget support.
Tiedonanto on myös opas uusiin avun muotoihin, varsinkin talousarviotukeen.
No longer are we talking about abstract messages - this must be a practical guide.
Emme puhu enää abstrakteista viesteistä, tämän on oltava käytännön opas.
For this reason, I proposed that people be issued with an introductory guide to mobility.
Tästä syystä ehdotin, että kansalaisille tarjottaisiin alustava opas liikkuvuuteen.
guide (też: instructor, mentor)
volume_up
ohjaaja {rzecz.}
guide
volume_up
opaste {rzecz.}
guide (też: trailblazer)
Te olette komission puheenjohtaja Barroson tiennäyttäjä.
guide
I can add that a practical guide to green procurement will be published later this year.
Voin lisätä tähän, että ympäristönäkökohdat huomioon ottavien hankintojen käsikirja julkaistaan myöhemmin tänä vuonna.
Such a guide may be helpful in this, and this is how we voluntarily reach not harmonisation but minimum standards.
Tällainen käsikirja voi auttaa siinä, ja tällä tavalla emme saavuta vapaaehtoisesti yhdenmukaistamista mutta kylläkin vähimmäisnormit.
guide (też: pointer)
volume_up
osviitta {rzecz.}

Przykłady użycia - "guide" po fińsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishIf that occurs, you can remove the channels that you don't receive from the Guide.
Tässä tapauksessa voit poistaa ohjelmaoppaasta kanavat, joita et voi vastaanottaa.
EnglishClick Manual download if you want to control when you download Guide listings.
Valitse Manuaalinen lataaminen, jos haluat valita, milloin ohjelmatiedot ladataan.
EnglishThe Guide displays information about all TV programs that are available to watch.
Ohjelmaoppaassa näkyy tietoja kaikista TV-ohjelmista, joita voidaan katsella.
EnglishIn 2007 we are also going to present a European guide to best practice in the field.
Vuonna 2007 julkistamme myös eurooppalaisen oppaan alan parhaista käytännöistä.
EnglishFrom the highest level they are supposed to guide Europe's footsteps in the world.
Niiden oletetaan johtavan Euroopan askelia maailmassa korkeimmalta tasolta lähtien.
EnglishFor more information about the Guide, see Use the Guide in Windows Media Center.
Lisätietoja ohjelmaoppaasta on ohjeaiheessa Windows Media Centerin oppaan käyttäminen.
EnglishWe want a Convention that knows the direction in which Parliament wants to guide it.
Me haluamme valmistelukunnan, joka tietää, mihin parlamentti haluaa sen johdatella.
EnglishThere are no updated Guide listings available for the scheduled recording.
Päivitettyjä ohjelmatietoja ei ole käytettävissä ajoitettua tallennusta varten.
EnglishThis is the message that should guide the fresh initiatives by the Quartet.
Tämä on viesti, jonka pitäisi olla johtoajatuksena kvartetin tuoreille aloitteille.
EnglishYou need to connect to the Internet and initiate a download to receive Guide updates.
Muodosta yhteys Internetiin ja aloita lataaminen ohjelmatietojen päivitystä varten.
EnglishThe Guide stays up to date by automatically downloading information from the Internet.
Ohjelmaopas pysyy ajan tasalla lataamalla automaattisesti tiedot Internetistä.
English(HU) Mr President, numerous factors of equal importance guide the internal market.
(HU) Arvoisa puhemies, sisämarkkinoita ohjaavat monet yhtä tärkeät seikat.
EnglishHe has helped guide the members of the Council to a very constructive settlement.
Hän on auttanut viitoittamaan neuvoston jäsenille tietä erittäin rakentavaan ratkaisuun.
EnglishIt would be a great result if this guide were also part of the directive.
Näiden suuntaviivojen sisällyttäminen direktiiviin olisi erinomainen saavutus.
EnglishThe guide's absence can be used by Member States as a pretext for delay.
Jäsenvaltiot voivat käyttää näiden ohjeiden puuttumista tekosyynä viivästyksille.
Englishthe consideration of production costs in the definition of guide prices;
tuotantokustannusten mahdollinen huomioon ottaminen ohjehintojen määrittelyssä
EnglishThey also guide the Union's action both inside and outside its borders.
Ne ohjaavat myös unionin toimintaa niin sen rajojen sisä- kuin ulkopuolellakin.
EnglishSo far this year, over 23 000 people have used the guide to obtain advice.
Tähän mennessä tänä vuonna 23 000 ihmistä on hakenut neuvoja tästä oppaasta.
EnglishOn the Windows Media Center start screen, scroll to TV, and then click Guide.
Siirry Windows Media Centerin aloitusnäytössä kohtaan TV ja valitse sitten Ohjelmaopas.
EnglishWe wish you success, too, in your efforts to guide smoothly the introduction of the euro.
Toivotamme teille myös onnea, kun pyritte ohjaamaan sujuvasti euron käyttöönottoa.