EN full
volume_up
{przymiotnik}

full (też: deadly, round, solid, total)
volume_up
täysi {przym.}
We must give our full support to the Commission proposal examined in the report.
Meidän on annettava täysi tukemme mietinnössä tarkastellulle komission ehdotukselle.
The European Parliament must be granted full legislative and budgetary powers.
Euroopan parlamentin on saatava täysi toimivalta lainsäädäntö- ja talousarvioasioissa.
Parliament already has full rights as an institution to initiate cases before the Court.
Parlamentilla on jo toimielimenä täysi oikeus nostaa kanteita tuomioistuimessa.
full (też: fraught, stuffed)
volume_up
täynnä {przym.}
It's full of us, it's full of our stuff, full of our waste, full of our demands.
Se on täynnä meitä, täynnä tavaroitamme, täynnä jätettämme, täynnä vaatimuksiamme.
If your File History drive is full or almost full, there are two things you can do.
Jos tiedostohistoria-asema on täynnä tai lähes täynnä, sinulla on kaksi vaihtoehtoa.
What we are actually left with is a glass full of words and a hand full of nothing.
Tosiasiassa lasimme on täynnä sanoja ja kätemme täynnä tyhjää.
Thirdly, full harmonisation is absolutely necessary in the internal market.
Kolmanneksi: sisämarkkinoiden täydellinen yhdenmukaistaminen on välttämätöntä.
Software download required for full functionality of all features
Kaikkien toimintojen täydellinen toiminta edellyttää ohjelmiston lataamista.
Secondly, the full social integration of legal immigrants into Spanish society.
Toinen periaate on laillisten maahanmuuttajien täydellinen sopeuttaminen.
full (też: entire, positive, whole)
There is a full-blown orchestra living inside the building.
Tässä on kokonainen orkesteri, joka toimii rakennuksessa.
The second reason for our decision is that next year will be the first full year of the Union of 25.
Toinen päätöksemme taustalla oleva syy on, että ensi vuosi on 25 jäsenvaltion unionin ensimmäinen kokonainen vuosi.
The function of European Ombudsman was introduced in 1995, so 1996 was its first full year of operation.
Euroopan oikeusasiamies aloitti toimintansa 1995 ja hänen ensimmäinen kokonainen toimintavuotensa oli siis 1996.
Full details of this case have been previously forwarded to Mr Nielson's private office.
Yksityiskohtainen selvitys asiasta on toimitettu jo aiemmin komission jäsen Nielsonin kabinetille.
As has already been recognized, the report is extremely detailed and well-researched, and it deserves our full attention and support.
Kuten on jo todettu, mietintö on hyvin yksityiskohtainen. Se on perusteellinen ja merkittävä.
The UK already has a full body of law regarding discrimination, which continues to prove difficult to implement in practice.
Yhdistyneellä kuningaskunnalla on erittäin yksityiskohtainen syrjintää koskeva lainsäädäntö, jota on edelleen hankala panna täytäntöön käytännössä.
full (też: circular, round, spherical)
volume_up
pyöreä {przym.}
volume_up
rehevä {przym.}
full (też: saturated)
full
volume_up
löysä {przym.} (vaate)
full
volume_up
väljä {przym.} (vaate)

Przykłady użycia - "full" po fińsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishI give my full backing to any action undertaken by the Commission on this score.
Kannatan sydämestäni kaikkia niitä toimia, joihin komissio ryhtyy tässä asiassa.
EnglishFinally, on this point, there will be a full review of the whole process in 2004.
Huomautan vielä, että koko prosessia tarkastellaan perusteellisesti vuonna 2004.
English. - Madam President, thank you for using my full name.
EFD-ryhmän puolesta. - (EN) Arvoisa puhemies, kiitos kun käytitte koko nimeäni.
EnglishThat is clearly stated in this report, which is why it deserves our full support.
Tämä seikka on ilmaistu mietinnössä selkeästi, ja siksi meidän on sitä tuettava.
EnglishThank you very much for your answer, Mr Commissioner, which indeed was very full.
Paljon kiitoksia vastauksestanne, arvoisa komission jäsen, se oli hyvin kattava.
EnglishThis Group and Parliament will play a full part in fostering such a convention.
Ryhmämme ja tämä parlamentti tukevat tällaista valmistelukuntaa kaikin keinoin.
EnglishThe Commission rejects 10 amendments in full: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10.
Komissio hylkää kymmenen tarkistusta kokonaan: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ja 10.
EnglishThis proposal for codification therefore warrants my applause and full support.
Tämä kodifiointiehdotus ansaitsee näin ollen suosionosoitukseni ja täyden tukeni.
EnglishThis would take full account of the result of the negotiations reached so far.
Tässä otettaisiin täysin huomioon neuvotteluissa tähän asti saavutetut tulokset.
EnglishWhat we have before us is a very timely proposal which deserves my full support.
Tarkasteltavanamme on varsin oikea-aikainen ehdotus, joka ansaitsee täyden tukeni.
English(SV) Madam President, Europe is now feeling the full brunt of the financial crisis.
(SV) Arvoisa puhemies, Eurooppa tuntee nyt rahoituskriisin pahimmat vaikutukset.
EnglishIn Amendments Nos 10, 20, 21 and 41, the first sentence can be accepted in full.
Tarkistusten 10, 20, 21 ja 41 ensimmäinen virke voidaan hyväksyä kokonaisuudessaan.
EnglishWe need everyone’s contribution so that Europe can release its full potential.
Tarvitsemme kaikkien panoksen, jotta Euroopan unioni voi toimia täydellä teholla.
EnglishWe must release all our existing energies and harness our resources to the full.
Meidän on käytettävä koko nykyinen energiamme ja valjastettava kaikki voimavaramme.
EnglishThere has been full transparency, and several colleagues can bear witness to that.
Asian käsittely on ollut täysin avointa, ja monet kollegat voivat sen todistaa.
EnglishIf we want people's trust, more - and full - transparency is the only way to go.
Ihmisten luottamus edellyttää avoimuuden lisäämistä - täydellistä avoimuutta.
EnglishPeople should be able to take full advantage of existing information technology.
Olemassaolevaa tietotekniikkaa tulisi täysimääräisesti voida käyttää hyväksi.
EnglishThe issue here is full equality for all people living in a particular country.
Tässä on kyse tasa-arvosta, joka koskee kaikkia tietyssä maassa asuvia ihmisiä.
EnglishIf full-blown civil war breaks out, the costs of such a conflict are colossal.
Jos täysimittainen sisällissota puhkeaa, konfliktin kustannukset ovat huikeat.
EnglishI would hope that, after this debate, the House will give it its full support.
Toivon, että parlamentti antaa sille tämän keskustelun jälkeen täyden tukensa.