"flow" - fińskie tłumaczenie

EN

"flow" po fińsku

volume_up
flow {rzecz.}

EN flow
volume_up
{rzeczownik}

1. ogólne

flow
volume_up
vuoksi {rzecz.}
The flow of cash must therefore be transparent.
Rahavirtojen on sen vuoksi oltava läpinäkyviä.
A great deal of money will flow to Afghanistan over the coming years, so this is very important.
Afganistaniin ohjataan tulevina vuosina paljon rahaa, minkä vuoksi tämä on hyvin tärkeää.
It is therefore crucial to these countries’ sustainable development that they significantly stem the flow of arms imports.
Tämän vuoksi näiden maiden kestävän kehityksen kannalta on erittäin tärkeää, että ne hillitsevät selvästi aseiden maahantuontia.
flow (też: trajectory)
volume_up
kulku {rzecz.}
This would involve achieving the interoperability of the trans-European rail system, crucial to ensure that international traffic can flow freely.
Tämä edellyttäisi Euroopan laajuisen rautatiejärjestelmän yhteentoimivuutta, jota tarvitaan varmistamaan kansainvälisen liikenteen esteetön kulku.
Coming of age in those days made real the concept that the free flow of information is absolutely vital for a free and dynamic society to function properly.
Noina aikoina aikuistuminen todisti käsityksen, että vapaa informaation kulku on aivan elintärkeää, jotta vapaa ja dynaaminen yhteiskunta toimisi kunnolla.
This is why we have proposed that the Centre should employ people from the network on secondment or on temporary contracts, so that there is a constant flow of ideas in both directions.
Siksi olemme esittäneet työntekijöiden lähettämistä ja tilapäisiä työsuhteita keskuksen verkostosta, jotta ideoiden kulku olisi esteetöntä ja vaihtelevaa.
flow (też: discharge)
volume_up
virtaama {rzecz.}
Subject: Ecological flows of the Ebro river and the Water Framework Directive
Aihe: Ebro-joen ekologinen virtaama ja vesipolitiikan kehysdirektiivi
The Commission considers the question of the appropriate flow regime for the lower Ebro river and the Ebro delta to be a critical issue in relation to the proposed Ebro transfer.
(EN) Komission mielestä Ebro-joen alajuoksun ja suiston riittävä virtaama on ratkaiseva kysymys ehdotetussa Ebro-joen juoksutuksessa.
It is essential because it concerns the issue of the correct minimum ecological level of flow for the Ebro in order to save its ecological functions, which are so important.
Ne ovat oleellisia, koska ne koskevat kysymystä siitä, mikä on ekologiselta kannalta Ebro-joen pienin mahdollinen virtaama, jolla joen ekologinen toiminta ei häiriinny, mikä on hyvin tärkeää.
flow (też: flux)
volume_up
virtaus {rzecz.}
Private investment does not come on demand. And slowed investment flows would be to everyone's disadvantage.
Koska yksityisiin investointeihin ei voida pakottaa, kuihtuisi virtaus olemattomiin aiheuttaen yleistä haittaa.
flow (też: flood tide, high water)
volume_up
nousuvesi {rzecz.}

2. Medycyna

flow
volume_up
vuoto {rzecz.}
I would reiterate that, over six years, there has been a nine-fold increase in the amount of European capital flowing to the United States which, last year, reached over USD 220 billion.
Muistutan, että eurooppalaisten pääomien vuoto Yhdysvaltoihin on yhdeksänkertaistunut kuudessa vuodessa ja että se nousi viime vuonna yli 220 miljardiin dollariin.

Przykłady użycia - "flow" po fińsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishINTERREG’s flow of appropriations is overwhelming; Objective 2’s is inadequate.
Interregin määrärahojen virta on valtava. Tavoitteessa� 2 tilanne on riittämätön.
EnglishThe European Union must therefore be ready to withstand the flow of migration.
Siksi Euroopan unionin on oltava valmistautunut vastaamaan tähän muuttovirtaan.
EnglishIt will hinder the big flow of normal investments and trade that we are in need of.
Sillä vaikeutetaan tarvitsemiemme tavanomaisten investointien ja kaupan kulkua.
EnglishAnd the cardiac PET scan shown on the lower left, the blue means no blood flow.
Sydämen PET-kuva alhaalla vasemmalla -- sininen merkitsee, ettei veri kierrä.
EnglishThis could bring increased problems and lead to cash flow problems for companies.
Tästä voisi aiheutua lisäongelmia, ja se voisi johtaa yritysten kassavirtaongelmiin.
EnglishThe idea that the flow of goods from China is somehow going to dwindle is an illusion.
Käsitys, että Kiinasta saapuva tavaravirta vähentyisi jollain tavalla, on väärä.
EnglishThe flow of subsidies intended to promote freedom in that country is being cut off.
Maan vapauden edistämiseksi tarkoitettujen avustusten perillemenoa ollaan estämässä.
EnglishHowever, this must not of course mean that illnesses and disease also flow freely.
Se ei saa kuitenkaan merkitä, että myös sairaudet ja huono terveys liikkuvat vapaasti.
EnglishThey are most likely to occur if there is little democratic control on cash flow.
Niihin on parhaat mahdollisuudet, jos rahavirtojen demokraattinen valvonta on vähäistä.
EnglishAn inadequate flow of information and poor coordination are another point.
Ongelmia lisäävät myös puutteet tiedonkulussa ja asioiden heikko koordinointi.
EnglishCan the designated money flow into the designated projects within the designated time?
Voidaanko osoitetut varat ohjata osoitettuihin hankkeisiin osoitetussa ajassa?
EnglishThe system was after all created to simplify the flow of goods through the Community.
Sehän luotiin kaikesta huolimatta helpottamaan tavaravirtojen kulkua yhteisön läpi.
EnglishOne of our greatest challenges is the explosive growth in the flow of illegal refugees.
Yksi suurista haasteistamme on laittomien pakolaisten virran räjähdysmäinen kasvu.
EnglishThis is a treaty which has caused and will certainly continue to cause much ink to flow.
Sopimuksesta, joka herättää nyt ja varmasti vielä myöhemmin paljon keskustelua.
EnglishIt is, however, important that this should not lead to our seeing a freer flow of viruses.
On kuitenkin tärkeää, ettei tämä johda yhä vapaampaan tartunta-aineen leviämiseen.
EnglishThe tremendous cash flow difficulties with the Sapard programme are no accident.
Sapard-ohjelman suunnattomat kassavirtavaikeudet eivät ole sattumaa.
EnglishThe Commission believes that substantial long-term benefits will flow from that objective.
Komissio uskoo, että tästä tavoitteesta on huomattavaa hyötyä tulevaisuudessa.
EnglishAny upsurge in the flow of illegal migrants must be decisively countered.
Kaikkea laittomien siirtolaisten virtojen lisääntymistä on torjuttava päättäväisesti.
EnglishI just wanted to say this now, as a reservation, before the champagne starts to flow.
Nämä varaukset oli vielä tuotava esille tässä kohdin, ennen kuin samppanja tarjoillaan.
EnglishMany issues surrounding the flow of information are raised by the Eurostat affair.
Eurostat-skandaali herättää monia tiedonkulkuun liittyviä kysymyksiä.