EN figure
volume_up
{rzeczownik}

figure (też: headcount, number, section)
volume_up
luku {rzecz.}
The figure given is 48 103 216, whereas the correct figure is 63 103 216.
Mietinnössä annettu luku on 48 103 216, kun taas oikea luku on 63 103 216.
If it was up to the Member States, this figure would be substantially lower.
Jos asia riippuisi jäsenvaltioista, luku olisi huomattavan paljon pienempi.
Commissioner, is the 1 000 metre figure an arbitrary figure?
Arvoisa komission jäsen, onko 1 000 metrin raja mielivaltainen luku?
figure (też: sum, total)
volume_up
summa {rzecz.}
If the figure goes below EUR 931 billion, there will not be any!
Jos summa on pienempi kuin 931 miljardia euroa, emme käy neuvottelemaan!
This figure is in excess of what was originally quoted.
Tämä luku on suurempi kuin alun perin ilmoitettu summa.
I realise that this is enormous and that the figure is perhaps rather arbitrary.
Tiedän, että se on valtava summa ja luultavasti mielivaltainenkin.
figure (też: body, form)
volume_up
hahmo {rzecz.}
We have lost a great and fine figure in this venture we are all involved in.
Yhteisen seikkailumme merkittävä ja miellyttävä hahmo on poistunut keskuudestamme.
He is a sad figure who tries to have complete control over the law.
Mugabe on halveksittava hahmo, joka kaikin keinoin yrittää alistaa lain tahtonsa alle.
For many of us at the time, Mr Cohn-Bendit was a kind of contemporary Robin Hood figure.
Tuolloin Cohn-Bendit oli monille meistä eräänlainen senaikainen Robin Hood -hahmo.
volume_up
kuva {rzecz.}
Targeting that figure means targeting its heart.
Kun otetaan kohteeksi Muhammedin kuva, otetaan kohteeksi sydän.
Kuva ... näyttää...
So what you see in this particular ambiguous figure is, of course, the dolphins, right?
Tässä kaksimerkityksessä kuvassa näette tietenkin delfiineitä.
figure (też: code, dial, digit, grade)
volume_up
numero {rzecz.}
This figure punctuates your history, they say: in 1918 Czechoslovakia was created and, in 1348, Prague.
Heidän mukaansa tämä numero nousee toistuvasti esiin historiassanne: Tšekkoslovakia perustettiin vuonna 1918, Praha puolestaan vuonna 1348.
After all, if we say zero rate, and the Member States can do with it what they wish, then it is more than a zero figure, it is a joke figure!
Kun nimittäin puhutaan nollaverotuksesta ja kun jäsenvaltiot voivat tehdä sen kanssa mitä haluavat, silloin se on enemmän kuin nolla, se on jopa naurettava numero!
figure (też: body, form, stem, style)
volume_up
vartalo {rzecz.}
figure (też: design, pattern, plot, set)
volume_up
kuvio {rzecz.}
figure (też: formula, groove, plan)
volume_up
kaava {rzecz.}

Przykłady użycia - "figure" po fińsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishThat figure should, as a minimum, be retained at the forthcoming election in June.
Kesäkuussa pidettävissä vaaleissa naisten osuus olisi vähintäänkin säilytettävä.
EnglishThe figure for lorries is 35 000 per year and that for buses 17 000 per year.
Kuorma-autojen osalta määrä on 35 000 vuodessa ja linja-autojen 17 000 vuodessa.
EnglishThat is more than in the 15 current Member States, where this figure is 74%.
Osuus on suurempi kuin nykyisissä 15 jäsenvaltiossa, joissa se on 74 prosenttia.
EnglishThis figure is smaller than the civil service of nearly every large European city.
Tämä määrä on pienempi kuin lähes missä tahansa Euroopan suuressa kaupungissa.
EnglishThe other disadvantage of the linkage proposal is that it does not name any figure.
Tämän toisen vaihtoehdon haittapuolena on se, että siinä ei mainita mitään summaa.
EnglishUnfortunately, it does not put a monetary figure on any of these advances.
Valitettavasti siinä ei esitetä mitään näitä edistysaskelia koskevia rahamääriä.
EnglishEurope's share of the figure of EUR 8 billion per year mentioned earlier is available.
Euroopan osuus aiemmin mainitusta 8 miljardin euron summasta on jo käytettävissä.
EnglishIn Britain the figure is one in five pregnancies, in London it is one in three.
Britanniassa suhde on yksi viidestä raskaudesta, Lontoossa yksi kolmesta.
EnglishParliament will remain a central figure in the evolution of this policy.
Parlamentti on jatkossakin keskeisessä asemassa, kun tätä politiikkaa kehitetään.
EnglishIt almost seemed to us, as Mr Bowis has said, that it was picking a figure out of a hat.
Meistä tuntui lähes siltä, kuten Bowis on sanonut, että se keksi luvun hatustaan.
EnglishBy doing this, I believe we will avoid giving a precise figure, as other Members wanted.
Tällä tavoin vältämme antamasta tarkkaa lukumäärää, kuten muut jäsenet toivoivat.
EnglishIt is an important point and it should be possible to arrive at a figure.
Tämä on tärkeä seikka, ja tällaisen luvun laskemisen pitäisi olla mahdollista.
EnglishI am still not sure whether the Council's figure of 1% includes the EDF.
En tiedä vieläkään, sisältääkö neuvoston tarkoittama yksi prosentti myös EKR:n.
EnglishOf course, this figure could have been considerably higher, but this is a good start.
Heitä olisi voinut tietenkin olla huomattavasti enemmänkin, mutta tämä on hyvä alku.
EnglishThis brings the figure to 8 years, well over the German qualification minimum.
Näin työvuosia olisi yhteensä kahdeksan eli reilusti yli Saksan vaatiman vähimmäisajan.
EnglishI have to note that the original figure of ECU 700m was cut back by the Council.
Minun on huomautettava, että neuvosto leikkasi alkuperäistä 700 miljoonan ecun budjettia.
EnglishI hope that, with proper research into prevention, that figure will be reduced.
Toivon, että määrää voidaan vähentää sopivalla ennaltaehkäisyä koskevalla tutkimuksella.
EnglishThe government says that 169 people died, whereas the opposition puts the figure at 745.
Hallituksen mukaan silloin kuoli 169 ihmistä, opposition mukaan taas 745 ihmistä.
EnglishHow, then, can objectivity figure when the final objective has already been decided?
Miten tiedottaminen voi olla puolueetonta, kun lopputuloksesta on päätetty etukäteen?
EnglishLet's get these brain stabbers to get busy and figure out how it works in the brain.
Päästetään kallonporaajat valloilleen selvittämään, kuinka aivot toimivat.