"far" - fińskie tłumaczenie

EN

"far" po fińsku

volume_up
far {przym.}
volume_up
far {przysł.}

EN far
volume_up
{przymiotnik}

1. ogólne

This is a further expression of the lack of faith in the political and popular legitimacy of the country's own regime.
Tämä on äärimmäinen ilmaus puutteellisesta luottamuksesta oman hallituksen poliittiseen ja kansalliseen oikeutukseen.
For other wireless keyboards, the status of toggle keys is displayed briefly in the notification area on your screen, at the far right of the taskbar.
Muissa langattomissa näppäimistöissä tilanvaihtonäppäimien tila näkyy hetkellisesti näytön ilmaisinalueessa tehtäväpalkissa äärimmäisenä oikealla.
There are different types of agreements or relations or lack of relations - going even as far as the embargo on Yugoslavia - which result in a fragmented and ineffectual approach.
On olemassa erityyppisiä sopimuksia, suhteita tai puuttuvia suhteita - joista äärimmäinen esimerkki on Jugoslavian kauppasaarto -, jotka luovat pirstaloituneen ja tehottoman lähestymistavan.
volume_up
ääri- {przym.}
far (też: extreme)
volume_up
kaukaisin {przym.}

2. formalny

far (też: distant, remote, aloof)
volume_up
etäinen {przym.}
But the fact remains that the Commissioners are appointed, and their democratic legitimacy is, shall I say, far from evident.
Totuus on kuitenkin se, että komissaarit on nimitetty ja heidän demokraattinen legitimiteettinsä on mielestäni etäinen.
However, such concerns seem far removed from this report, which is why I cannot vote in favour of it as it stands.
Tämä huolenaihe tuntuu kuitenkin olevan varsin etäinen tässä mietinnössä, ja siitä syystä en voi äänestää sen puolesta sen tämänhetkisessä muodossa.
Accordingly, the Daphne Programme ensures that Europe is not a far-flung event, but offers concrete help to the weakest in our society.
Näin ollen Daphne-ohjelmalla varmistetaan, ettei Euroopan unioni ole vain etäinen järjestelmä vaan että se tarjoaa konkreettista apua yhteiskuntamme heikoimmille jäsenille.
far (też: distant, far-flung, remote)
volume_up
kaukainen {przym.}
Afghanistan is not some far-off land, but a truly European problem.
Afganistan ei ole kaukainen maa, vaan aidosti eurooppalainen ongelma.
It is not a far distant place of little relevance which occasionally comes to our attention.
Kyseessä ei ole jokin kaukainen, vähämerkityksinen paikka, johon toisinaan kiinnitämme huomiota.
There are already several promising projects in the area of local public transport, which mean that series production of hydrogen powered passenger cars is not far away at all.
Erityisesti julkisen liikenteen alalla on olemassa jo monia lupaavia hankkeita, mikä merkitsee, että vetykäyttöisten henkilöautojen sarjatuotanto ei ole enää kaukainen haave.

Przykłady użycia - "far" po fińsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishAs far as the budget is concerned, I insist on the original proposal of EUR 70m.
Rahoituspuitteiden osalta olen vahvasti alkuperäisen 70 miljoonan euron kannalla.
EnglishThe success in establishing the Natura 2000 network has so far been very limited.
Natura 2000 -verkon luominen on tähän mennessä onnistunut erittäin rajoitetusti.
EnglishFourthly, we must do much more research on solar energy than we have done so far.
Neljänneksi: meidän on tutkittava aurinkoenergiaa huomattavasti aiempaa enemmän.
EnglishHowever, the Commission has so far failed to receive any proposal in these areas.
Komissio ei tähän mennessä kuitenkaan ole saanut yhtään ehdotusta näiltä aloilta.
EnglishIt is far too early to draw any conclusions on the changes that might be needed.
On liian aikaista tehdä mitään päätelmiä muutoksista, joita saatetaan tarvita.
EnglishI am afraid this macho technology drives far too much of French foreign policy.
Pelkään, että tämä miehinen teknologia on liikaa Ranskan ulkopolitiikan mukaista.
EnglishAs far as I can see, it does not create Community competence in the defence trade.
Minun nähdäkseni sillä ei luoda yhteisölle toimivaltaa puolustustarvikekaupassa.
EnglishThe interventions I have heard so far strike me as somewhat lacking in balance.
Tähän mennessä toteutetut toimet eivät mielestäni ole olleet kovin tasapainoisia.
EnglishSo far, this sector has enjoyed a sound reputation where security is concerned.
Tähän saakka merenkulkualan maine turvallisuuskysymyksissä on ollut moitteeton.
EnglishWith this type of guideline we will not go far wrong as we go through this year.
Tällaisin suuntaviivoin emme voi joutua kovin pahasti harhateille tänä vuonna.
EnglishThis would take full account of the result of the negotiations reached so far.
Tässä otettaisiin täysin huomioon neuvotteluissa tähän asti saavutetut tulokset.
EnglishAs far as I can see, there are seven months in 2011 which have 31 days in them.
Minun laskujeni mukaan vuonna 2011 on seitsemän kuukautta, joissa on 31 päivää.
EnglishThis represents an end to the way in which the crisis has so far been dealt with.
Tämä tarkoittaa loppua sille tavalle, jolla kriisiä on hoidettu tähän mennessä.
EnglishAs far as I know, the Commission has no right to conclude voluntary agreements.
Mielestäni komissiolla ei ole nimittäin oikeutta solmia vapaaehtoisia sopimuksia.
EnglishThe answer, or lack of an answer, that we have given so far is not acceptable.
Tähän mennessä antamaamme vastausta, tai vastauksen puutetta, ei voida hyväksyä.
EnglishWe believe it to be the most important act of Mr Barroso's Commission thus far.
Mielestämme se on puheenjohtaja Barroson komission merkittävin teko tähän saakka.
EnglishEvery decent person was shocked by last week's natural disaster in the Far East.
Jokainen säädyllinen ihminen järkyttyi Kaukoidän viime viikon luonnonkatastrofista.
EnglishBaroness Ludford, as far as I am aware, you are a citizen of the United Kingdom.
(DE) Hyvä jäsen Ludford, olette tietääkseni Yhdistyneen kuningaskunnan kansalainen.
EnglishIt is, far more, the small and medium-sized enterprises that create the most jobs.
Valtaosa työpaikoista syntyy pikemminkin pienissä ja keskisuurissa yrityksissä.
EnglishThe arguments are totally unconvincing, in so far as we have actually heard any.
Perustelut eivät ole lainkaan vakuuttavia - jos meille on niitä edes annettu.