"expropriation" - fińskie tłumaczenie

EN

"expropriation" po fińsku

EN expropriation
volume_up
{rzeczownik}

expropriation
My second example concerns expropriation and the subsequent compensation.
Toinen esimerkki: pakkolunastus ja siitä seuraava korvaus.
The Committee has serious reservations about the provisions on expropriation and compensation.
Valiokunta on myös kovin huolestunut aiheista " pakkolunastus" ja " vahingonkorvaus" .
Let us implement stage 1 before starting stage 2, because I have my doubts as to whether the expropriation or nationalisation of networks is the right solution.
Toteuttakaamme vaihe 1 ennen kuin aloitamme vaiheen 2, koska minulla on omat epäilykseni siitä, onko verkkojen pakkolunastus tai kansallistaminen oikea ratkaisu.
expropriation

Przykłady użycia - "expropriation" po fińsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishI imagine the honourable Member is against the expropriation of property as well.
Uskoisin myös arvoisan parlamentin jäsenen vastustavan omaisuuden pakkolunastusta.
EnglishThe decisions at that time about the expropriation of food were taken in Moscow.
Päätökset elintarvikkeiden pakkolunastamisesta tehtiin tuolloin Moskovassa.
EnglishThat is akin to aggravated theft or at the very least to expropriation without compensation.
Tämä muistuttaa törkeää varkautta tai vähintään pakkolunastusta ilman korvausta.
EnglishThat says a lot about the process of expropriation of national regions.
Tämä kertoo paljon siitä prosessista, jolla kansallisten alueiden valtaa kavennetaan.
EnglishI am thinking here of the cases of forced expropriation and of the exploitation of migrant labour.
Viittaan tässä pakkolunastuksiin ja siirtolaisten työvoiman hyväksikäyttöön.
EnglishThe European Parliament is now engaged in a vote on the compulsory expropriation of genetic resources.
Tänään Euroopan parlamentti äänestää geneettisten voimavarojen pakollisesta hyväksymisestä.
EnglishAs I have already mentioned, the issue of expropriation has been commented on by Sir Leon Brittan.
Takavarikointikysymykseen on ilmoittanut kantansa - senkin mainitsin jo - myös Sir Leon Brittan.
EnglishYet this must not lead to the expropriation of this remarkable tool to the benefit of private interests.
Se ei silti saa tarkoittaa tämän merkittävän työkalun takavarikointia yksityisen edun vuoksi.
EnglishCan we reasonably speak of illegal expropriation?
Voidaanko puhua oikeutetusti laittomasti kansallistetusta omaisuudesta?
EnglishThen there is the expropriation of the lifelong savings of ordinary Lithuanian people by Moscow in 1990.
Lisäksi on muistettava, miten Moskova riisti tavallisten liettualaisten ihmisten elinikäiset säästöt vuonna 1990.
EnglishThere is mild criticism of the continued expropriation of land for the construction of the so-called ‘security fence’.
Myös maan pakkolunastamista niin sanotun "turva-aidan" rakentamista varten arvostellaan jonkin verran.
EnglishFor instance, in the Federal Republic of Germany, we have Clause 15 which allows for expropriation on a legal basis.
Esimerkiksi Saksan liittotasavallassa meillä on lauseke 15, jolla sallitaan takavarikko laillisen syyn perusteella.
EnglishBioPiracy is the unauthorized expropriation and commercialization of genetic material without the proper informed consent of the donor.
Bioteknologisella rosvouksella tarkoitetaan geneettisen materiaalin luvatonta haltuunottoa ilman lahjoittajan tietoista suostumusta.
EnglishSecond, protection of raw materials against confiscation, against the neo-colonial expropriation of poor countries, especially in Africa.
Toinen on raaka-aineiden suojaaminen köyhien maiden, etenkin Afrikan maiden takavarikoinnilta ja uusikolonialistiselta pakkolunastukselta.
EnglishWe have also made clear - and you do not have to be a dyed-in-the-wool imperialist to take this view - that we are against expropriation of property.
Olemme myös tehneet selväksi eikä tarvitse olla kivenkova imperialisti kääntyäkseen tämän näkemyksen kannalle , että vastustamme omaisuuden pakkolunastamista.
EnglishFurthermore, there has been hidden expropriation, since the use of land is much more restricted than before and, in many cases, the value of the land is reduced.
Lisäksi on ilmennyt piilopakkolunastusta, koska maankäyttöä rajoitetaan huomattavasti aiempaa enemmän, ja monissa tapauksissa maan arvo on alentunut.
EnglishAs to the question of what is illegal expropriation, that is an issue which has not been determined in the negotiations and therefore it is impossible to give an answer to it.
Laittoman takavarikon määritelmää koskevaa kysymystä ei ole otettu esiin neuvotteluiden aikana, ja sen tähden siihen on mahdoton vastata.
EnglishOne of the criteria for determining the legality of an expropriation is whether prompt, adequate and effective compensation has been paid by the expropriating state.
Arvioitaessa takavarikon lainmukaisuutta yksi kriteeri on, onko takavarikon suorittanut valtio maksanut välittömästi, riittävästi ja tehokkaasti korvauksia.
EnglishBut in my opening remarks I indicated the principles of international law which determined whether expropriation was illegal or otherwise, in relation to the question of compensation.
Avauspuheenvuorossani mainitsin kuitenkin kansainvälisen lain periaatteet, joilla määritellään, onko takavarikko laiton korvaukseen nähden vai ei.
EnglishFrom a legal point of view, the displaced people were denied the right to the presumption of innocence, a proper trial and appropriate compensation for expropriation.
Oikeudellisesta näkökulmasta siirtymään joutuneilta ihmisiltä evättiin oikeus syyttömyysolettamaan, asianmukaiseen oikeudenkäyntiin ja asianmukaiseen korvaukseen pakkolunastuksesta.