"to erode" - fińskie tłumaczenie

EN

"to erode" po fińsku

EN to erode
volume_up
[eroded|eroded] {czasownik}

A failure on our part to do so will lead to levels of apathy which will gradually erode all our democracies.
Epäonnistumisemme tässä johtaa sellaiseen apatiaan, joka asteittain jäytää koko demokratiamme perustan.
This is because capital punishment erodes basic human dignity and contradicts international human rights law.
Tämä johtuu siitä, että kuolemanrangaistus jäytää perusihmisarvoa ja on ristiriidassa kansainvälisen ihmisoikeuslainsäädännön kanssa.
By their very nature, they do not erode the sea bottom.
Juuri tämän luonteensa vuoksi ne eivät kuluta merenpohjaa.
We cannot expand anymore, because it erodes the planetary boundaries.
Emme voi laajentaa enää, koska se kuluttaa planetaarisia rajoja.
16:15 The human juggernaut is permanently eroding Earth's ancient biosphere by a combination of forces that can be summarized by the acronym "HIPPO," the animal hippo.
16:15 Ihmisen tuhovoima kuluttaa jatkuvasti Maan ikivanhaa biosfääriä voimayhdistelmällä, jota voidaan kuvata lyhenteellä "HIPPO" -- joka tarkoittaa virtahepoa.
What nation is going to let its soil erode away and degrade?
Mikä maa antaa maaperänsä kulua pois ja huonontua?
to erode (też: to corrode)

Przykłady użycia - "to erode" po fińsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishThis would erode the fiscal sovereignty and general sovereignty of the Member States.
Tämä heikentäisi jäsenvaltioiden suvereniteettia verotuksen alalla ja yleensä.
EnglishA restructuring of sovereign securities would seriously erode their capital base.
Valtion arvopapereiden uudelleenjärjestely murentaisi huomattavasti niiden pääomapohjaa.
EnglishIntellectual property rights cannot be allowed to erode consumer rights.
Teollis- ja tekijänoikeuksien ei pidä antaa heikentää kuluttajien oikeuksia.
EnglishThe 'travel authorisation' proposed by the Commission would erode this mechanism.
Komission ehdottama "matkustuslupa" veisi pohjan tältä järjestelyltä.
EnglishOn the other hand, there is no evidence that fruitful tax competition would erode tax bases.
Toisaalta ei ole voitu osoittaa, että tuloksekas verokilpailu heikentäisi veropohjaa.
EnglishThis rapprochement must not be allowed to erode the principle of relative stability.
Lähentyminen ei saa heikentää suhteellisen vakauden periaatetta.
EnglishIf we do not do this, the basis of our democratic society may erode.
Jos emme tee niin, demokraattisen yhteiskuntamme perusta voi murentua.
EnglishWe must uphold our standards and values in future, not erode them further.
Meidän on vaalittava standardejamme ja arvojamme tulevaisuudessa, emme saa antaa niiden rapautua.
EnglishIn Northern Ireland it will erode the concept of the family farm, which is the backbone of our industry.
Pohjois-Irlannissa se tuhoaa perhetilan toiminta-ajatuksen, joka on maataloutemme selkäranka.
EnglishEvery day the policies pursued by the Turkish Government erode our hopes and undermine our quest for rapprochement.
Turkin politiikka tekee päivittäin tyhjäksi meidän toiveemme ja lähentymispyrkimyksemme.
EnglishThat would erode the independence of the scientific advice.
Se heikentäisi tieteellisten neuvojen riippumattomuutta.
EnglishCorruption and a lack of transparency erode public support.
Lahjonta ja avoimuuden puute murentavat yleisön tukea.
EnglishBy their very nature, they do not erode the sea bottom.
Juuri tämän luonteensa vuoksi ne eivät kuluta merenpohjaa.
EnglishThe dismissive attitude of Serbia, stubbornly supported by the Russian Federation, must not erode our resolve.
Serbian vähättelevä asenne, jota Venäjän federaatio itsepäisesti tukee, ei saa nakertaa päättäväisyyttämme.
EnglishBut it is important not to erode responsibilities and not to put at risk effective implementation of Community programmes.
On kuitenkin tärkeää, että vastuuta ei vähennetä eikä yhteisön ohjelmien tehokasta toteuttamista vaaranneta.
EnglishI do not understand why it is sought to erode this strength by putting it on an equal footing with many other organisations.
En ymmärrä, miksi sen voimaa pyritään heikentämään asettamalla se samalle viivalle muiden järjestöjen kanssa.
EnglishAn increase in the implementation deficit will cause EU markets to splinter and erode the benefits of the internal market.
Toimeenpanovajeen kasvaminen aiheuttaa EU:n markkinoiden sirpaloitumista ja murentaa sisämarkkinoiden tuomia etuja.
EnglishHowever, these must not erode the fundamental rights of citizens laid down in the European Charter of Fundamental Rights.
Sopimuksilla ei kuitenkaan saa polkea Euroopan unionin perusoikeuskirjassa määriteltyjä kansalaisten perusoikeuksia.
EnglishHowever, we must not erode the credibility of the Convention by supporting scientifically weak proposals on this.
Emme kuitenkaan saa heikentää yleissopimuksen uskottavuutta kannattamalla ehdotuksia, joiden tieteelliset perustelut ovat heikot.
EnglishLastly, is a safety net enough if we erode producer confidence and they drop milk production, as is happening now?
Lopuksi, riittääkö turvaverkko, jos murennamme tuottajien luottamusta ja he vähentävät maidontuotantoa, kuten parhaillaan tapahtuu?