"to diversify" - fińskie tłumaczenie

EN

"to diversify" po fińsku

EN to diversify
volume_up
[diversified|diversified] {czasownik}

2. Ekonomia

Poland wants to diversify its supply base so as not to be dependent on Russia.
Puola haluaa monipuolistaa toimituspohjaansa, jotta se ei olisi riippuvainen Venäjästä.
We therefore urgently need to diversify our energy sources.
Meidän tulee sen vuoksi kiireesti monipuolistaa energialähteitämme.
These farmers should be given assistance to diversify into other crops.
Näille viljelijöille pitäisi antaa tukea, jotta he voisivat monipuolistaa tuotantoaan muihin viljelykasveihin.
The future of the agricultural sector depends on its ability to diversify.
Maatalousalan tulevaisuus riippuu sen kyvystä monipuolistua.
That would help to create jobs and provide real opportunities for farmers to diversify and earn extra income.
Se auttaisi luomaan uusia työpaikkoja ja tarjoamaan viljelijöille todellisia mahdollisuuksia monipuolistua ja ansaita ylimääräisiä tuloja.
Furthermore, where one or a few companies dominate the labour market in a given sector or area, they have the opportunity to diversify and provide greater guarantees for society as a whole.
Jos lisäksi yksi tai muutama yritys hallitsee jonkin alan työllisyyttä tietyllä paikkakunnalla, on mahdollisuus monipuolistua ja antaa paremmat takuut yhteiskunnalle kokonaisuudessaan.
to diversify
This is an essential transit area, being one of the few corridors that may enable the Union to diversify its access to energy resources from the Caspian.
Se on keskeinen kauttakulkualue ja yksi niistä harvoista käytävistä, joiden avulla EU voi laajentaa mahdollisuuksiaan hankkia energiavaroja Kaspianmereltä.
The second priority is globalisation, which accelerates trade, diversifies needs and redefines the geographical position of territories and peoples.
Toinen painopiste on globalisaatio, joka nopeuttaa kauppaa, laajentaa tarpeita ja määrittelee uudelleen alueiden ja kansojen maantieteellisen sijainnin.

Przykłady użycia - "to diversify" po fińsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishOther Member States are exploring ways to diversify the sources of funding.
Toisissa jäsenvaltioissa etsitään keinoja uusien rahoituslähteiden löytämiseksi.
EnglishWe must aim to further diversify transport routes and acquisition sources.
Meidän on pyrittävä monipuolistamaan energialähteitämme ja toimitusreittejämme.
EnglishThere is no doubt of the need to diversify, but there are not many new ideas out there.
Monipuolistaminen on epäilemättä tarpeen, mutta uusia ideoita ei ole kovin paljon.
EnglishBoth are searching for possibilities to diversify and they will not stop doing this.
Kumpikin etsii monipuolistamisen mahdollisuuksia eivätkä ne lopeta sitä.
EnglishEurope in turn must diversify energy sources and improve security of supply.
Euroopan on puolestaan monipuolistettava energialähteitä ja parannettava toimitusvarmuutta.
EnglishFurthermore the EU needs to diversify its gas resources and supply routes.
EU:n on lisäksi monipuolistettava energialähteitä ja toimitusreittejä.
EnglishThe areas in which the structural funds are used must be reviewed, in order to diversify.
Rahastojen toiminnan pääkohteita on tarkasteltava uudelleen, jotta ne monipuolistuisivat.
EnglishThis new scenario leads us to intensify and diversify our relations.
Nämä uudenlaiset näkymät ovat saaneet meidät tiivistämään ja laajentamaan suhteitamme.
EnglishOne of the reasons is the absence of an adequate material basis to diversify classes.
Yksi syy tähän on tuntien eriyttämiseen tarvittavan riittävän aineellisen perustan puuttuminen.
EnglishEurope, for its part, must diversify energy sources and improve supply security.
Euroopan unionin on puolestaan monipuolistettava energialähteitään ja parannettava toimitusvarmuutta.
EnglishWe must take measures to diversify our energy sources and supply routes.
Energialähteitämme ja toimitusreittejämme on monipuolistettava.
EnglishThe Union needs to diversify its supply of crude oil and natural gas.
Unionin on monipuolistettava raakaöljyn ja maakaasun toimituksia.
EnglishWe urgently need to diversify supply and make it more secure and more 'non-carbon'.
Meidän on kiireellisesti monipuolistettava tarjontaa ja tehdä siitä turvallisempaa ja "vähähiilisempää".
EnglishInstead we should be encouraging tobacco growers to diversify and provide aid to assist them.
Sen sijaan meidän pitäisi kannustaa tupakanviljelijöitä monipuolistumaan ja auttaa heitä siinä.
EnglishFrom the long-term perspective, the answer is to diversify the economy.
Pitkällä aikavälillä ratkaisu on talouden monipuolistaminen.
EnglishThirdly, we must diversify our sources of supply and our storage facilities for gas and oil.
Kolmanneksi meidän on monipuolistettava hankintalähteitä sekä varastointitilaa kaasulle ja öljylle.
EnglishWe must diversify, and this includes diversification within the area of renewable energies.
Meidän on monipuolistettava, ja tämä sisältää monipuolistamisen uusiutuvien energialähteiden alalla.
EnglishWe therefore need to diversify in terms of suppliers and routes.
Meidän on sen vuoksi monipuolistettava toimittajia ja reittejä.
EnglishThe first is to create more of our own European sources of energy, and the second is to diversify supplies.
Meidän on joko kehitettävä lisää omia energialähteitä tai monipuolistettava toimituksia.
EnglishConcerning broader support for energy, we definitely need to diversify our supplies.
Kun tarkastellaan energia-alan laajempaa tukemista, meidän on todellakin monipuolistettava energiatoimituksiamme.