"to discontinue" - fińskie tłumaczenie

EN

"to discontinue" po fińsku

EN to discontinue
volume_up
[discontinued|discontinued] {czasownik}

Furthermore, I believe that our work in Strasbourg must be discontinued.
Lisäksi olen sitä mieltä, että työskentelymme Strasbourgissa pitäisi lopettaa.
Furthermore, I believe that the European Parliament's activity in Strasbourg should be discontinued.
Lisäksi olen sitä mieltä, että Euroopan parlamentin toiminta Strasbourgissa pitäisi lopettaa.
They cannot be discontinued before controls on the Union’s new external borders reach the required standard.
Niitä ei pidä lopettaa, ennen kuin unionin uusien ulkorajojen valvonta on vaaditulla tasolla.
Turskanpyyntiä ei noin vain voida keskeyttää.
Projects have only had to be discontinued in a few individual cases.
Hankkeet on pitänyt keskeyttää vain muutamassa yksittäisessä tapauksessa.
   Mr President, the anti-European camp wants the constitutional ratification process to be discontinued.
   Arvoisa puhemies, Euroopan unionin vastustajat tahtovat keskeyttää perustuslain ratifiointiprosessin.
Aer Lingus's decision to discontinue flights to London has adversely affected the region, not least economically.
Aer Lingusin päätöksellä lakkauttaa Lontoon lennot on ollut haitallisia vaikutuksia varsinkin alueen talouteen.
I can also tell you that I have no intention of discontinuing this report.
Voin myös sanoa teille, ettei puhemiehen tarkoituksena ole mitenkään lakkauttaa tätä tiedotetta.
If this is to be standard practice from now on, we might as well discontinue the publication, because it no longer serves any useful purpose in its present form.
Jos tämä on vastedes yleinen käytäntö, voidaan lehti yhtä hyvin lakkauttaa kokonaan, koska se on jo menettänyt merkityksensä.

Przykłady użycia - "to discontinue" po fińsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishConfused patients tend to change the dose on their own initiative or to discontinue the medication.
Hämmentyneet potilaat muuttavat annostusta itse tai lopettavat lääkkeen ottamisen.
EnglishWe should discontinue doing as little as we did in the past.
Meidän pitäisi lakata tekemästä niin vähän kuin teimme aiemmin.
EnglishThe regions have been receiving money, and to discontinue a given measure now will deprive them of this money.
Alueet ovat saaneet rahaa, ja jos tämä toimenpide nyt keskeytetään, ne menettävät nämä rahat.
EnglishAccordingly, it decided to discontinue the fine-tuning operations carried out at the end of maintenance periods.
EKP:n neuvosto päätti luopua pitoajanjakson lopussa suoritettavista hienosäätöoperaatioista.
EnglishThe solution to this situation is obviously not for us to discontinue the European Union's common agricultural policy.
Tätä tilannetta ei ratkaista tietenkään sillä, että me lakkautamme EU:n yhteisen maatalouspolitiikan.
EnglishIt is true that there was a joint decision by the Council and Parliament seeking to discontinue emergency lines.
On totta, että komissio ja parlamentti päättivät yhteisesti hätäapua koskevien budjettikohtien poistamisesta.
EnglishWhy did France discontinue Slovakia' s membership of the OECD, citing the EU' s directive on TV issues?
Miksi Ranska pysäytti Slovakian OECD-jäsenyyden viittaamalla EU:n direktiiviin, jossa käsitellään televisioon liittyviä kysymyksiä?
EnglishAccordingly, my message to you is that you will need to discontinue those bilateral agreements in a few years’ time.
Näin ollen viestini teille on, että teidän on lakkautettava kyseiset kahdenväliset sopimukset muutaman vuoden kuluessa.
EnglishThe Commission must, rather than may, discontinue financial aid and must demand that the funds disbursed be repaid.’
Komission on peruutettava maksujen suorittaminen ja perittävä jo maksetut erät takaisin, eivätkä nämä toimenpiteet saa olla vapaaehtoisia."
EnglishIf we stop this regime and discontinue the aid, these regions will fall prey to desertification and environmental degradation.
Jos panemme pisteen tälle järjestelmälle ja katkaisemme tuen, nämä alueet ovat vaarassa aavikoitua, ja niiden ympäristö uhkaa pilaantua.
EnglishRejection decisions, in other words decisions to discontinue the analysis of a particular test method, will also be explained on the website.
Myös hylkäävät päätökset, toisin sanoen päätökset tietyn testimenetelmän analyysin lopettamisesta, selitetään nettisivustolla.
EnglishIf that is so, would you now publicly support and encourage the United Kingdom to discontinue its present prosecutions?
Jos näin kerran on, antaisitteko nyt julkisen tukenne ja kannustuksenne Yhdistyneelle kuningaskunnalle, jotta se lopettaisi nykyiset oikeudenkäyntinsä?
EnglishFirstly, there must be an all-out effort to discontinue the supply of fighters and weapons by introducing strict border control.
Ensinnäkin väkivaltaisuuksien aiheuttajien ja aseiden virtaaminen Molukeille on kaikin keinoin estettävä harjoittamalla tiukkaa rajavartiointia.
EnglishAs the rapporteur suggests, we should not be afraid to discontinue tools or strategies that are not delivering the desired results.
Kuten esittelijä ehdottaa, meidän ei pidä pelätä sellaisten välineiden tai strategioiden käytön lopettamista, joilla ei päästä haluttuihin tuloksiin.
EnglishIt also decided to discontinue the US dollar operations with a term of 84 days following the one held on 6 October 2009 which matures on 7 January 2010.
Samoin päätettiin, että dollarimääräisistä 84 päivän operaatioista luovutaan, kun 6.10.2009 suoritettu operaatio erääntyy 7.1.2010.
EnglishThe Christian aid organisation, Shelter Now International has just recently been excluded from Afghanistan and forced to discontinue its activities.
Nyt viimeksi kristillisen Shelter Now International -avustusjärjestön pääsy Afganistaniin on kielletty ja järjestö joutuu lopettamaan toimintansa.
EnglishIn addition, we should like to urge those who consider developing new nuclear weapons, the so-called smart nuclear weapons, to discontinue this development.
Haluaisimme myös kehottaa niitä, jotka harkitsevat uusien niin sanottujen älykkäiden ydinaseiden kehittämistä, luopumaan suunnitelmistaan.
EnglishWe must discontinue the funding of, or cooperation in, the trade in raw materials, where this feeds conflicts and where it provides a breeding ground for terrorism.
Meidän on lopetettava raaka-aineiden kaupan rahoitus tai siihen osallistuminen, jos sillä ruokitaan konflikteja ja terrorismin kasvualustaa.
EnglishEven local NGOs, backed by foreign co-financing organisations, are saying that they will shortly have to discontinue their aid to the indigenous peoples.
Jopa ulkomaisten organisaatioiden rahoitusta saavat paikalliset kansalaisjärjestöt sanovat, että ne joutuvat pian keskeyttämään alkuperäiskansojen avustamisen.
EnglishI would therefore urge you to discontinue your planned intentions concerning the use of language in the bureaus for the protection of industrial right of ownership.
Olkaa siis hyvä, älkää jatkako niiden aikomienne säännösten toteuttamista, jotka koskevat eri kielten käyttämistä teollisoikeuksia suojelevissa elimissä.