"deeply rooted" - fińskie tłumaczenie

EN

"deeply rooted" po fińsku

Przejrzyj przykłady użycia poszukiwanego hasła "deeply rooted" w kontekście.

Podobne fińskie tłumaczenia dla słowa "deeply rooted"

deeply przysłówek
deep przymiotnik
to root czasownik
root rzeczownik

Przykłady użycia - "deeply rooted" po fińsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishWhat troubles me is how deeply rooted the former communist block ideology is in Africa.
Minua vaivaa se, kuinka syvälle entisen kommunistiblokin ideologia on juurtunut Afrikkaan.
English. - (IT) Football is deeply rooted in European identity and culture.
kirjallinen. - (IT) Jalkapalloilu on syvällisesti osa eurooppalaista identiteettiä ja kulttuuria.
EnglishWe have deeply-rooted convictions but we intend to realise them in a pragmatic way.
Meillä on syvälle pinttyneitä vakaumuksia, mutta yritämme toteuttaa ne käytännöllisellä tavalla.
EnglishAlthough the circus has evolved with time, it is deeply rooted in our European culture.
Vaikka sirkus on kehittynyt vuosien varrella, se on juurtunut syvälle eurooppalaiseen kulttuuriin.
EnglishWe must not forget that undeclared work is a deeply rooted phenomenon.
Emme saa unohtaa, että pimeä työ on syvään juurtunut ilmiö.
EnglishIt would indicate more of a sense of reality if we respected the often deeply-rooted cultural traditions.
Olisi realistisempaa, mikäli me kunnioittaisimme usein syvään juurtuneita kulttuurisia tapoja.
EnglishAt the same time, support for cooperation should be deeply rooted.
Samalla yhteistyö on juurrutettava pohjiaan myöten.
EnglishThe problem is therefore, clearly a deeply rooted one and cannot be solved without concerted action by all parties.
Ongelma on näin ollen syvälle juurtunut eikä sitä voida ratkaista ilman kaikkien osapuolten yhteistoimintaa.
EnglishAll this occurred against the background of a deeply-rooted, historical delay in economic and social development.
Kaikelle tälle antoi taustan kaikkialle talouteen ja yhteiskuntaan syvään juurtunut, menneisyydestä kumpuava taantumus.
EnglishThis report clearly addresses the priority areas, the acute problems and those that are more deeply rooted.
Tarkasteltavana olevassa mietinnössä osoitetaan selvästi ensisijaiset tavoitteet, akuutit ja myös syvälle juurtuneet ongelmat.
EnglishSuch things are virtually impossible without tariffs, and are also deeply rooted in the legal traditions of many Member States.
Ilman maksuja tällainen olisi käytännössä mahdotonta, ja niillä on myös juuret monien jäsenvaltioiden oikeusperinteessä.
EnglishAs Member States of the European Union we have laws, statutes and deeply rooted European values that safeguard our rights.
Euroopan unionin jäsenvaltioina meillä on lakeja, säädöksiä ja syvään juurtuneet eurooppalaiset arvot, jotka suojaavat oikeuksiamme.
EnglishThere is no risk of drugs being cultivated in Europe and the use of hempseed for nutritional purposes is deeply rooted in certain regions.
Huumeviljelyn vaaraa ei Euroopassa ole, ja hampunsiementen käyttäminen elintarvikkeena on tiukasti paikallisesti juurtunut tapa.
EnglishThe problems affecting the global economy - and therefore the European economy too - are deeply-rooted and long-term in nature.
Maailmantalouteen - ja näin ollen myös Euroopan talouteen - vaikuttavat ongelmat ovat juurtuneet syvään, ja ne ovat luonteeltaan pitkäaikaisia.
EnglishWith regard to the third pillar - justice and home affairs - nothing is so deeply rooted in the sovereignty of the Member States.
Mitä tulee kolmanteen pilariin - oikeus- ja sisäasiat - luulen, ettei ole alaa, joka olisi enemmän juurtunut kunkin jäsenvaltion itsemääräämisoikeuteen.
EnglishToday we must admit that one of the main reasons the extremist Hamas movement came to power was the previous administration’s deeply rooted corruption.
Meidän on tänään myönnettävä, että edellisen hallinnon syvälle juurtunut korruptio on yksi ääriliike Hamasin valtaantulon pääasiallisista syistä.
EnglishIts deeply rooted culture – and I would even go so far as to say at times its genius – is reflected in its art, its literature and in the strident voice of its civil society.
Sen rikas kulttuuri – sanottakoon jopa nerous – ilmenee sen taiteessa, kirjallisuudessa ja kansalaisyhteiskunnan ilmaisuvoimassa.
EnglishCulture is deeply rooted in regions that are often divided by artificial borders, and regional culture is of enormous importance as a link between nations.
Kulttuuri on juurtunut syvään alueille, joita jakavat usein keinotekoiset rajat, ja alueellinen kulttuuri on erittäin tärkeä kansojen välisenä yhdyssiteenä.
EnglishWhat we do find is deeply rooted, traditional discrimination in society, which in some parts of these countries has taken on really tragic proportions.
Sen sijaan niiden yhteiskunnissa on syvälle juurtunutta tavanomaista syrjintää, joka on saavuttanut joissakin osissa näitä valtioita todella traagiset mittasuhteet.
EnglishAnother important aspect of these fisheries is that they are deeply rooted in the tradition of coastal communities of fishermen and their consequent social importance.
Tämän kalastuksen toinen tärkeä piirre on, että se on juurtunut syvälle rannikkojen kalastajayhteisöjen perinteisiin. Sillä on siis suuri sosiaalinen merkitys.

Pozostałe hasła

English
  • deeply rooted

Na portalu bab.la znajduje się również słownik polsko-angielski.