"crucial" - fińskie tłumaczenie

EN

"crucial" po fińsku

EN crucial
volume_up
{przymiotnik}

2006 will be a crucial year for the implementation of the renewed Lisbon Strategy.
Vuosi 2006 on ratkaiseva vuosi uudistetun Lissabonin strategian täytäntöönpanolle.
2009 will be a crucial year for the global climate change negotiations.
2009 on ratkaiseva vuosi maailmanlaajuisille ilmastonmuutosneuvotteluille.
After treatment, the stage of medical and emotional aftercare is crucial.
Hoidon jälkeisen lääkinnällisen ja emotionaalisen jälkihoidon laatu on ratkaiseva.
Criminal law is an absolutely crucial part of a sovereign state's competence.
Rikoslainsäädäntö on suvereenin valtion toimivallan ehdottoman elintärkeä osa.
The Quartet will have a crucial role to play in the months ahead.
Kvartetilla on elintärkeä tehtävä suoritettavanaan tulevina kuukausina.
Parliament played a crucial role in Europe's response to the BSE crisis.
Parlamentilla oli elintärkeä osuus siinä, miten Eurooppa reagoi BSE-kriisiin.
crucial (też: acute, critical, censorious)
This directive is crucial, indeed critical, to the financial services action plan.
Tämä direktiivi on ratkaiseva, jopa kriittinen, rahoituspalveluiden toimintasuunnitelman kannalta.
With the reform of the Structural Funds and the process of enlargement towards the East, this is a crucial time.
Edessämme on kriittinen hetki: rakennerahastojen uudistus ja itälaajentumisprosessi.
Your role will be critical and crucial here in supporting the process of implementing the essential reforms.
Tässä yhteydessä teillä on kriittinen ja ratkaiseva rooli välttämättömien uudistusten toteutuksen tukijoina.
crucial (też: cruciate, cruciform)

Synonimy (angielski) dla "crucial":

crucial

Przykłady użycia - "crucial" po fińsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishThe crucial debate on milk will take place in connection with the Health Check.
Ratkaisevin keskustelu maidosta käydäänkin vasta terveystarkastuksen yhteydessä.
EnglishIn this regard, the dissemination of information and good practices is crucial.
Tässä yhteydessä on ratkaisevaa, että levitetään tietoa ja hyviä toimintatapoja.
EnglishHuge progress has been made in crucial areas since the fall of the Berlin Wall.
Edistys on ollut huimaa keskeisillä aloilla Berliinin muurin kaatumisen jälkeen.
EnglishIt has a crucial impact if we listen to the appeals and the warnings of the WHO.
Jos kuuntelemme WHO:n vetoomuksia ja varoituksia, vaikutukset ovat ratkaisevia.
EnglishIn addition, investment in developing countries can play a crucial role in this.
Investoinneilla kehitysmaihin saattaa muuten olla tässä asiassa merkittävä osa.
EnglishIn addition, it will provide legal certainty, which is crucial to entrepreneurs.
Näin varmistetaan myös oikeusvarmuus, joka on äärimmäisen tärkeää yrittäjille.
EnglishAfter the success of the European Council, there are now two crucial stages ahead.
Eurooppa-neuvoston menestyksen jälkeen edessä on nyt kaksi ratkaisevaa vaihetta.
EnglishWhen it comes to energy efficiency, we feel that the transport sector is crucial.
Energiatehokkuuden kannalta katsomme, että liikenneala on ratkaisevassa asemassa.
EnglishI believe that this is genuinely a crucial time for Iran and for its government.
Mielestäni nämä ovat todella ratkaisevia aikoja Iranille ja sen hallitukselle.
EnglishLooking forward, it will remain crucial to lay sound foundations for a recovery.
Jatkon kannalta on ratkaisevan tärkeää luoda vakaa pohja talouden elpymiselle.
EnglishIt is absolutely crucial that we should work together in this very important area.
On aivan välttämätöntä, että teemme yhteistyötä tällä erittäin tärkeällä alalla.
EnglishFurthermore, there is a crucial link between sport, exercise and public health.
Myös urheilun, liikunnan ja kansanterveyden välinen yhteys on erittäin tärkeä.
EnglishIt is crucial that we make the area of justice and security in Europe a reality.
Mielestäni on keskeistä toteuttaa Euroopan oikeus- ja turvallisuusalue käytännössä.
EnglishIt is competing systems that are crucial when it comes to the Community patent.
Järjestelmien välinen taistelu on keskeisin asia, kun on kyseessä yhteisöpatentti.
EnglishIn this light, the contribution by Baroness Nicholson of Winterbourne is crucial.
Tämän vuoksi jäsen Nicholson of Winterbournen asiakirja on ratkaisevan tärkeä.
EnglishNor let us forget the crucial role played by the doctor in monitoring the patient.
Emme myöskään saa unohtaa lääkärin keskeistä roolia potilaan voinnin seurannassa.
EnglishThe sharing of responsibility between the Commission and Member States is crucial.
Vastuun jakaminen komission ja jäsenvaltioiden välillä on ensiarvoisen tärkeää.
EnglishIt is also crucial to assess the conflicts of interest in this business model.
Lisäksi on erittäin tärkeää arvioida tämän liiketoimintamallin eturistiriitoja.
EnglishThis is of crucial importance for the stability and security of our continent.
Se on ensiarvoisen tärkeää mantereemme vakaudelle ja myös sen turvallisuudelle.
EnglishWhether we call it mediation or arbitration or whatever is not the crucial issue.
Se, kutsummeko sitä sovitteluksi vai välimiesmenettelyksi, ei ole merkittävää.