EN calling
volume_up
{rzeczownik}

calling (też: vocation)
volume_up
kutsumus {rzecz.}
For these individuals, devotion to the health sector is both a service and a calling.
Toimiminen terveysalalla on näille yksilöille sekä palvelua että kutsumus.
In recent years women's dignity and calling have taken on a new dimension.
Viime vuosina naisten arvo ja kutsumus ovat nousseet uuteen ulottuvuuteen.
It is as if you all have some higher calling and know what is good for the ordinary plebs of Europe.
Kyse on siitä, että teillä kaikilla on ikään kuin korkeampi kutsumus ja te tiedätte, mikä on parhaaksi Euroopan tavalliselle rahvaalle.
calling (też: deed, employment)
volume_up
toimi {rzecz.}
It is a measure that I have been wanting and for which I have been calling for a number of years.
Kyseessä on toimi, jota olen odottanut ja vaatinut jo useiden vuosien ajan.
More than that; he is calling for an EU model which does not work and is against the wishes of his own voters.
Eikä siinä kaikki; hän vaatii sellaista EU:n mallia, joka ei toimi ja joka on vastoin hänen omien äänestäjiensä toiveita.
It actually functioned very well until the United States departed from the terms of the agreement by calling upon the WTO Dispute Settlement Body in 2004.
Se toimi itse asiassa erittäin hyvin siihen asti, kun Yhdysvallat poikkesi ehdoista vetoamalla WTO:n riitojenratkaisuelimeen vuonna 2004.
calling (też: business, career, craft, metier)
volume_up
ammatti {rzecz.}
calling (też: vocation, life's work)

Przykłady użycia - "calling" po fińsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishI am calling for criticism of the ECOFIN Council for undermining the Commission.
Vaadin Ecofin-neuvoston kritisoimista siitä, että se on estänyt komission toimia.
EnglishThe citizens of Europe are calling for more economic growth and more employment.
Eurooppalaiset vaativat suurempaa talouskasvua ja korkeampaa työllisyysastetta.
EnglishThat is why my group is calling for support for Amendment No 70 to this report.
Tästä syystä ryhmäni pyytää tähän mietintöön esitetyn tarkistuksen 70 tukemista.
EnglishWe are calling again on the Philippine President to reprieve death-row convicts.
Kehotamme jälleen kerran Filippiinien presidenttiä armahtamaan kuolemaan tuomitut.
EnglishI even saw in one of our newspapers that they were calling the missiles 'Monica'.
Olen jo lukenut yhdestä lehdestämme, että pommeja kutsutaan nimellä " Monica" .
EnglishHe is calling for a thorough investigation into the financial effects of auctions.
Hän vaatii perustellusti huutokauppojen taloudellisten vaikutusten selvittämistä.
EnglishOf course I am not calling the goodwill of the Bureau into question.
Arvoisa puhemies, en tietenkään aseta puhemiehistön hyvää tahtoa kyseenalaiseksi.
EnglishAre those of you in this House who are calling for eurobonds prepared for that?
Oletteko te, jotka täällä parlamentissa vaativat eurobondeja, valmiita siihen?
EnglishIt is the challenge that the achievement of EMU is now calling on us to take up.
Se on haaste, johon meidän on talousja rahaliittoa toteutettaessa vastattava.
EnglishI have also backed amendments calling for stronger animal welfare protection.
Olen myös kannattanut tarkistuksia, joissa vaaditaan eläinsuojelun parantamista.
EnglishToday I again find myself calling on the Commission and the Council to react.
Huomaan, että olen jälleen tänään vaatimassa komissiolta ja neuvostolta toimia.
EnglishIn this respect, the Commission proposes calling it a "Parliamentary Assembly' .
Tässä tarkoituksessa komissio ehdottaa nimitystä "parlamentaarinen edustajakokous" .
EnglishYou are the one unfairly calling Sweden to account for a stance which it adopted.
Olette ainoa, joka epäreilusti vaatii Ruotsia vastuuseen sen valitsemasta kannasta.
EnglishLocal politicians and trade unions are calling for meetings with the company.
Paikalliset poliitikot ja ammattiyhdistykset vaativat kokouksia yhtiön kanssa.
EnglishWe ought also to be calling for an end to repression of the Roman Catholic Church.
Lisäksi on vaadittava roomalaiskatolisen kirkon tukahduttamisen lopettamista.
EnglishThe report is calling for transparency, and that is exactly what we should be doing.
Mietinnössä peräänkuulutetaan avoimuutta ja juuri sitä meidänkin pitäisi tehdä.
EnglishAgainst this background, I am calling for higher safety standards on the railways.
Näillä perusteilla vaadin rautateille entistä korkeampia turvallisuusnormeja.
EnglishThat is why he is calling for real justice, and that is why we support him today.
Siksi hän vaatii puolueetonta oikeudenkäyntiä, siksi me tänään tuemme häntä.
EnglishCultures have a calling to enrich one another in a spirit of mutual respect.
Kulttuurien tehtävä on rikastuttaa toisiaan keskinäisen kunnioituksen hengessä.
EnglishFirstly, some people are calling for a ban on PVC, but we must be consistent.
Ensinnäkin jotkut vaativat PVC: n käytön kieltämistä. Olkaamme johdonmukaisia.