"called" - fińskie tłumaczenie

EN

"called" po fińsku

volume_up
call {rzecz.}

EN called
volume_up

1. "by name of"

Windows might ask you to enter a pairing code (sometimes called a PIN or passcode).
Windows saattaa pyytää laiteparikoodia (joskus nimeltään PIN- tai tunnuskoodi).
And in particular, one area of the temporal lobe is called the fusiform gyrus.
Erityisesti ohimolohkon yksi alue nimeltään gyrus fusiformis.
There is an international convention called the STCW on minimum levels of training for seafarers.
Vähimmäiskoulutustasosta on olemassa kansainvälinen sopimus nimeltään STCW.

Przykłady użycia - "called" po fińsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishAnd then, what use is being made of even these crumbs of so-called 'restitution?
Entä mitä hyötyä näistä niin sanottujen korjaavien toimien murusista sitten on?
EnglishI have been told that big construction companies are now having to be called in.
Minulle on kerrottu, että paikalle on jouduttu kutsumaan suuria rakennusyhtiöitä.
EnglishThis is the most heavily populated of the so-called 'less-developed countries' .
Kyse on niin kutsuttujen vähiten kehittyneiden maiden väkirikkaimmasta valtiosta.
EnglishThe population is getting older and women are called upon to pay the heavy price.
Väestö ikääntyy, ja kallis lasku tästä jää jälleen kerran naisten maksettavaksi.
EnglishWe should not be worried or fearful about the suspension of so-called dialogue.
Emme saisi olla huolissamme tai pelätä niin kutsutun vuoropuhelun keskeyttämistä.
EnglishI would argue that the so-called international agreement is at best ambiguous.
Väitän, että niin kutsuttu kansainvälinen sopimus on parhaimmillaankin epäselvä.
EnglishMr President, the Commission has called its White Paper "Energy for the Future' .
Arvoisa puhemies, komissio nimesi valkoisen kirjansa "Tulevaisuuden energiaksi" .
EnglishThe United States and China must be called to account forcefully on this matter.
Yhdysvaltoja ja Kiinaa on vaadittava ottamaan kunnolla vastuuta tässä asiassa.
EnglishNo less than two resolutions of this House have called for the contrary decision.
Parlamentti on vaatinut jopa kahdessa päätöslauselmassa päinvastaista päätöstä.
EnglishThe European People’s Party candidate was called Patten, but he was not adopted.
Euroopan kansanpuolueen ehdokkaan nimi oli Patten, mutta häntä ei hyväksytty.
EnglishMy constituents do not want to see the creation of a federal state called Europe.
Äänestäjäni eivät halua olla todistamassa Euroopan liittovaltion perustamista.
EnglishThis morning, I heard a great deal about the so-called secular state in Turkey.
Tänä aamuna kuulin puhuttavan paljon niin kutsutusta maallisesta Turkin valtiosta.
EnglishThis House has already called for them to be extended on six separate occasions.
Parlamentti on jo vaatinut pakotteiden laajentamista kuudessa eri yhteydessä.
EnglishWe should not espouse the arbitrariness of so-called socially relevant groups.
Emme saa taipua niin kutsuttujen yhteiskunnallisesti tärkeiden ryhmien tahtoon.
EnglishCalled the husband, the husband came, swaggering, politician, mobile in his hand.
Kutsuimme aviomiehen, hän saapui rehvastellen, poliitikko, kännykkä kädessään.
EnglishFirst, enlargement has highlighted the Union's so-called 'capacity for change'.
Ensinnäkin laajentuminen on korostanut unionin niin sanottua muutosvalmiutta.
EnglishWhat academics have called the terrorist criminal nexus is well established.
Tutkijoiden käyttämä käsite "terroristien rikollisverkosto" on rakennettu hyvin.
EnglishAt least the permanent nature of 12 miles should not now be called into question!
Ainakaan ei pitäisi kyseenalaistaa 12 meripeninkulman poikkeuksen pysyvyyttä!
EnglishAccommodation will be called for in order to obtain a majority against the war.
Kaikilta vaaditaan nyt myönnytyksiä, jotta saisimme enemmistön sotaa vastaan.
EnglishMore often than not, they were healthier before the doctor was called than after.
Ihmiset olivat useimmiten terveempiä ennen lääkärin käyntiä kuin sen jälkeen.