"bit by bit" - fińskie tłumaczenie

EN

"bit by bit" po fińsku

EN bit by bit
volume_up
[idiom]

bit by bit
However, I fear that, bit by bit, this legislation will simply amount to patching things up.
Pelkään kuitenkin, että tällä lainsäädännöllä vain parsitaan ja paikkaillaan ongelmakohtia vähä vähältä.
All of this came to light bit by bit in confrontations between the Commission and Parliament and the media.
Onhan kaikki tämäkin tullut julkisuuteen vähä vähältä komission ja parlamentin välisessä välienselvittelyssä.
If you look at the European budget lines in national Parliaments, you will see that development aid is being reduced bit by bit even where Socialists are in charge.
Jos tarkastelette Euroopan kansallisten parlamenttien talouslinjoja, huomaatte myös sosialistisen vastuun alaisuudessa kehitysapua supistettavan vähä vähältä.
Just look at Mr Lukashenko's repeated declarations, at the way in which he is dismantling civil liberties bit by bit.
Katsokaapa nyt, mitä tämä herra Lukashenko yhä uudelleen julistaa, kuinka hän tuhoaa Valko-Venäjän vapauden vähitellen.
Bit by bit, right up to the Cologne Summit, and, beyond that, in Saint-Malo and on many other occasions, we learned the necessary lessons from this, which have now enabled us to progress further.
Otimme vähitellen opiksi näistä kokemuksista Kölnin huippukokouksessa, Saint-Malossa ja monissa muissa yhteyksissä, minkä ansiosta olemme edenneet nyt pidemmälle.
bit by bit (też: little by little)
volume_up
pikkuhiljaa {przysł.}
The players are going to play through every generation of this species, and as you play the game the creature is actually growing bit by bit.
Pelaajat tulevat pelaamaan tämän eliön jokaisen sukupolven läpi, ja pelin edetessä olento pikkuhiljaa kasvaa.
In fact, if we look objectively at the situation of the audiovisual market, we can see that the national markets are adapting bit by bit to the new technologies.
Jos audiovisuaalimarkkinoita tarkastellaan objektiivisesti, voidaan huomata, että kansalliset markkinat sopeutuvat pikkuhiljaa uuteen teknologiaan.
That, of course, is how the FBI got started, and bit by bit it eventually extended its remit and agglomerated powers until it had become a federal pan-continental police force.
Samalla laillahan FBI:kin aloitti toimintansa: se laajensi pikkuhiljaa toimivaltuuksiaan ja valtaansa, kunnes siitä tuli koko maanosan kattava liittovaltion poliisivoima.
bit by bit
The great challenge facing us now is to get the Constitution through the IGC without it being dismantled bit by bit.
Suurena haasteenamme on nyt varmistaa, että hallitustenvälinen konferenssi hyväksyy perustuslain hajottamatta sitä pala palalta.
We should, if possible, debate the negotiation program as a whole, and not bit by bit disjointedly as we have this evening.
Meidän pitää, mikäli mahdollista, keskustella neuvotteluohjelmasta kokonaisuutena, eikä irrallaan pala palalta, niin kuin tänä iltana.

Synonimy (angielski) dla "bit by bit":

bit by bit

Przykłady użycia - "bit by bit" po fińsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishSince then, bit by bit, it has been given executive and policing powers.
Sen jälkeen sille on annettu vaiheittain toimeenpano- ja valvontavaltuuksia.
EnglishSomething called 'integrated' is dealt with as a whole, not bit by bit.
Jos jotain kutsutaan "integroiduksi", sitä käsitellään kokonaisuutena, ei osa osalta.
EnglishThe Council and the Commission are easing their consciences by applying a recovery plan bit by bit.
Neuvosto ja komissio keventävät omaatuntoaan soveltamalla elvytyssuunnitelmaa tipoittain.
EnglishMontenegro still has a long way to go to attain membership of the EU, but remaining obstacles are being dismantled bit by bit.
Montenegrolla on vielä pitkä matka EU:n jäsenyyteen, mutta jäljellä olevia esteitä raivataan askel kerrallaan.
EnglishPolitics is like drilling through thick planks of wood and, far too often, the only way forward is bit by bit.
. (DE) Politiikka on aidan ylittämistä siitä, missä se on korkein, ja usein eteenpäin päästään vain kappaleen matkaa kerrallaan.
EnglishI find Mr Barroso's proposal to undertake realistic projects and implement them bit by bit much more intelligent.
Pidän puheenjohtaja Barroson ehdotusta realististen hankkeiden hyväksymisestä ja niiden asteittaisesta toteuttamisesta paljon viisaampana.
EnglishWe only advanced bit by bit.
EnglishFuture regional policy must take account of certain regions in a different way than is done today, but as a whole and not just bit by bit.
Tulevaisuuden aluepolitiikassa on otettava huomioon tietyt alueet toisella tavalla kuin nykyään, kokonaisuudessaan eikä ainoastaan kohdittain.
EnglishUnfortunately, it is not the only current issue concerning the competence of the Committee on Legal Affairs, which is apparently being widened bit by bit.
Tämä ei valitettavasti ole ainut asia, jossa on kyse oikeusasioiden valiokunnan toimivallasta, jota yritetään laajentaa aina vain enemmän.
EnglishUnless they are handled properly, not least on a continental scale, the links between the various generations and the various population groups will begin to unravel bit by bit.
Jos eri sukupolvien ja eri kansalaisluokkien välisestä yhteydestä ei huolehdita riittävästi myös Euroopan tasolla, se murenee vähän kerrallaan.
EnglishI usually see Commissioner Diamantopoulou desperately tearing her hair out, bit by bit, because the elderly live too long, leading to problems with pension payments.
Yleensä minä näen komission jäsen Diamantopouloun repivän onnettomana hiuksiaan, koska vanhukset elävät liian kauan, mikä aiheuttaa ongelmia eläkkeiden maksussa.
EnglishA general agreement is not an agreement bit by bit or piece by piece, but an overall agreement, in which everyone can see a balance based on a text of which everyone is aware.
Yleissopimus ei ole pienistä palasista tai kappaleista koostuva sopimus vaan sopimuskokonaisuus, jonka tasapainon kuka tahansa näkee perustuvan kaikkien tuntemaan tekstiin.
EnglishThese investors are very often on the look-out for absurdly high two-figure profits, which they can usually only achieve by carving up the acquired enterprises and selling them off bit by bit.
Sijoittajat pyrkivät usein ansaitsemaan järjettömiä kaksinumeroisia voittoja, jotka ne yleensä saavat paloittelemalla hankkimansa yritykset ja myymällä ne pois palan kerrallaan.