EN

to attach [attached|attached] {czasownik}

volume_up
The Commission continues to attach considerable importance to this proposal.
Komissio kiinnittää vastaisuudessakin huomiota tähän ehdotukseen.
We hope that the Hungarian Presidency will attach the proper importance to this matter.
Toivomme, että puheenjohtajavaltio Unkari kiinnittää tähän asiaan kunnolla huomiota.
The Commission continues to attach great importance to the issue of conflict prevention.
Komissio kiinnittää edelleen suurta huomiota konfliktien ehkäisyyn.
To attach the movie to an e‑mail message, click Attach Movie.
Voit liittää elokuvan sähköpostiviestiin valitsemalla Liitä elokuva.
Now you can attach tags to pictures to keep track of that kind of information.
Voit nyt liittää tunnisteita kuviin ja pitää kirjaa tämänkaltaisista tiedoista.
The file is now attached to your message and appears in the Attach box in the message header.
Tiedosto on nyt liitetty viestiisi ja näkyy viestin otsikon Liitä-ruudussa.
Tags are not the only way to attach information to your pictures.
Tunnisteet eivät ole ainoa tapa lisätä tietoa kuviin.
We are strongly and unequivocally in favour of your candidacy and, I should add, we attach no political strings.
Kannatamme teidän ehdokkuuttanne vahvasti ja yksiselitteisesti ja myös - sallinette minun lisätä - asettamatta poliittisia ehtoja.
I would like to add that in France, in terms of social matters, we attach a great deal of importance to the minimum wage.
Haluaisin lisätä, että Ranskassa sosiaaliasioihin liittyen me pidämme vähimmäispalkkaa erittäin tärkeänä.
As has been indicated, there are no financial packages attached to the agreement itself.
Kuten on ilmoitettu, itse sopimukseen ei liity rahoituspakettia.
It is true that there are many reasons why Belarus might want to attach itself to Russia, but it would be in its national interest to maintain a certain balance.
On totta, että Valko-Venäjä voisi haluta liittyä Venäjään useista syistä, mutta on sen kansallisen edun mukaista säilyttää tietty tasapaino.
Madam President, the rapporteur, Mr Nobilia, has once again proven that complicated technical issues can attach to an everyday subject such as detergents.
Arvoisa puhemies, esittelijä Nobilia on jälleen kerran osoittanut, että monimutkaiset tekniset kysymykset voivat liittyä niinkin arkipäiväiseen asiaan kuin detergentteihin.
to attach (też: to tie up)

Synonimy (angielski) dla "attached":

attached
attachment

Przykłady użycia - "to attach" po fińsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishI am of the view that the European Union must attach more weight to discussions.
Olen sitä mieltä, että Euroopan unionin on pantava suurempi paino keskusteluille.
EnglishIn the Attach Files dialog box, select a picture size from the Picture size list.
Valitse haluamasi kuvakoko Liitä tiedostot -valintaikkunan Kuvakoko-luettelosta.
EnglishI wish to highlight two points, however, to which I attach particular importance.
Haluaisin kuitenkin korostaa kahta kohtaa, jotka ovat minulle erityisen tärkeitä.
EnglishNow you can attach tags to pictures to keep track of that kind of information.
Voit nyt liittää tunnisteita kuviin ja pitää kirjaa tämänkaltaisista tiedoista.
EnglishWe also attach particular importance to joint and collective action to combat AIDS.
Pidämme erityisen tärkeänä myös yhteistä toimintaa aidsia vastaan taistelemiseksi.
EnglishThat is why we attach such importance to the debate on the future of cohesion.
Tästä syystä pidämme koheesiopolitiikan tulevaisuuskeskustelua niin tärkeänä.
EnglishWe should, therefore, attach particular importance to trade relations with India.
Meidän olisi näin ollen pidettävä kauppasuhteita Intiaan erityisen tärkeinä.
EnglishIn the European Union, consumers attach ever greater importance to the use of them.
Kuluttajien kiinnostus niiden käyttöä kohtaan kasvaa jatkuvasti Euroopan unionissa.
EnglishI think it is time for us to say that we attach great importance to human rights.
Meidän on aika sanoa, että ihmisoikeudet ovat meille erittäin tärkeä asia.
EnglishParliament's report reflects the importance which you too attach to this area.
Parlamentin mietinnöistä käy ilmi se merkitys, jo te annatte tälle alalle.
EnglishI would therefore ask the Commission to attach the highest importance to this aspect.
Pyydän siksi komissiota kiinnittämään tähän seikkaan mitä suurinta huomiota.
EnglishIn the Attach Files dialog box, select a picture size from the Picture size list.
Valitse haluamasi kuvakoko Tiedostojen liittäminen -valintaikkunan Kuvakoko-luettelosta.
EnglishWe are all familiar with the idea that you can attach a sticker to a mailbox.
Tunnemme kaikki postilaatikon periaatteen: sen päälle voi liimata tarran.
EnglishThe launch of this procedure shows the importance we attach to this electoral process.
Tämän menettelyn käynnistäminen osoittaa, miten tärkeä tämä vaaliprosessi meille on.
EnglishFirst, may I remind you of the importance we attach to institutional reform of the Union.
Ensiksi palautan mieliin, miten tärkeänä pidämme unionin toimielinten uudistusta.
EnglishWe cannot attach more importance to some than to others. They must run in parallel.
Yhtä ei voi panna toisen edelle, vaan niitä on tarkasteltava rinnakkain.
EnglishIt is up to us finally to attach adequate political priority to this issue.
Meidän on suotava näille ongelmille lopultakin riittävä poliittinen paino.
EnglishWe hope that the Hungarian Presidency will attach the proper importance to this matter.
Toivomme, että puheenjohtajavaltio Unkari kiinnittää tähän asiaan kunnolla huomiota.
EnglishI should like to say a few words about Chechnya, to which we attach particular importance.
Haluan sanoa muutaman sanan T?et?eniasta, joka on meille erittäin tärkeä aihe.
EnglishFourthly, we need to attach the necessary importance to the financial sphere.
Neljänneksi meidän on kiinnitettävä tarvittavaa huomiota rahoitusalaan.