"its" - duńskie tłumaczenie

EN

"its" po duńsku

volume_up
its {zaim.}
volume_up
it {zaim.}
DA
DA

"IT" po angielsku

EN its
volume_up
{zaimek}

its
volume_up
dens {rodz.}
We can all benefit from that in the sense that we recognize its importance.
Det kan vi alle drage nytte af, og i den udstrækning anerkender vi dens betydning.
We only have one world and we are all responsible for it and its people.
Vi har kun én verden, og vi er alle ansvarlige for den og for dens folk.
Elected institutions must redefine its objectives and monitor its activities.
Valgte organer skal definere dens målsætning på ny og kontrollere dens virke.
its
volume_up
dets {zaim.}
I do not think that much needs to be said and I think that we must not overstate its role.
Jeg tror ikke, man behøver sige så meget og heller ikke at overdrive dets rolle.
Its past is its best passport, and its dignity its best argument.
Landets fortid er dets bedste adgangskort, det værdighed dets bedste advokat.
The war legitimizes its police and military regime and its occupation of Lebanon.
Denne krig legitimerer dets politi- og militærregime og dets besættelse af Libanon.
its (też: her, his, their)
volume_up
sin {zaim.}
I would hope that, after this debate, the House will give it its full support.
Jeg håber, at Parlamentet vil give forslaget sin fulde støtte efter forhandlingen.
Besides its unity, Europe is also characterised by its cultural diversity.
Europa udmærker sig foruden sin enhed ved sin kulturelle mangfoldighed.
We hope the Commission will be able to show its worth in its mid-July report.
Vi håber, at Kommissionen kan fremsætte sin udtalelse i sin rapport i midten af juli.
its (też: her, his, their)
volume_up
sit {zaim.}
Even the European Commission, with the proposal it is making, seems to think it should put its oar in.
Kommissionen har med sit forslag også ment, at der skal ydes et bidrag.
For the rest, Greece wholeheartedly supports its neighbouring state.
I øvrigt, hr. formand, støtter Grækenland sit naboland af hele sit hjerte.
In that case, it will, in my view, have failed in its mission and purpose.
I så fald har den i mine øjne svigtet sit tillidshverv og forfejlet sit mål.

Przykłady użycia - "its" po duńsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishWhat is the European Union's role, what is its mission, in this general context?
Hvilken rolle spiller EU inden for de overordnede rammer, hvilken opgave har EU?
EnglishEurope would then, most certainly, have resources in keeping with its ambitions.
Så ville Europa uden tvivl få midler, der står mål med de europæiske ambitioner.
EnglishHow can a country justify its decision to confiscate an international authority?
Med hvilket lovmæssigt grundlag kan et land tilrane sig international kompetence?
EnglishThe Committee has made up its mind that this is, on balance, a sound agreement.
Udvalget har besluttet sig for, at dette er en god aftale - mere god end dårlig.
EnglishOvernight, its post box was dismantled, causing damage to the building's façade.
Der blev postkassen afmonteret om natten, idet bygningsfacaden blev beskadiget.
EnglishI look forward to your views on where Europe should devote its energies in 2007.
Jeg glæder mig til at høre, hvor De mener, at Europa bør bruge energien i 2007.
EnglishAt the time the Commission promised much in its negotiations on transit traffic.
Kommissionen bebudede store ting dengang ved forhandlingerne om transittrafikken.
EnglishShops can continue to sell food past its sell-by date if irradiation is allowed.
Kassable fødevarer kan fortsat sælges i butikkerne, hvis man tillader bestråling.
EnglishThe EU must have the highest possible standards of food safety for its citizens.
EU skal have de bedst mulige standarder for fødevaresikkerhed for sine borgere.
EnglishTherefore the European Community has the right to grant aid to its shipbuilders.
Fællesskabet har således ret til at bevilge støtte til skibsbygningsindustrien.
EnglishThe Union can foster these processes by focusing its attention on civil society.
Unionen kan støtte disse processer ved at henlede opmærksomheden på civil society.
EnglishEighty-eight per cent of its population lives on an income of under USD 4 a day.
88 % af befolkningen lever af en indkomst på under 4 amerikanske dollars om dagen.
EnglishIn its first reading, Parliament called for a greater degree of decentralisation.
Europa-Parlamentet krævede under førstebehandlingen en stærkere decentralisering.
EnglishThis morning you stated your wish to see a Europe that was closer to its citizens.
De har her til morgen sagt, at De ønskede et Europa, der er tættere på borgerne.
EnglishLadies and gentlemen, how can we talk of Europe, its enlargement and solidarity?
Mine damer og herrer, hvordan kan vi tale om Europa, udvidelse og solidaritet?
EnglishSince I entirely agree with its proposals, I shall not reiterate its content now.
For jeg er fuldstændig enig i hans forslag, og jeg vil ikke gentage indholdet nu.
EnglishI would thank the Commission very much for its exhaustive and constructive answer.
Jeg vil gerne rette en stor tak til Kommissionen for et udtømmende og godt svar.
EnglishThis being the purpose of this report, I congratulate its rapporteur, Mr Deva.
Dette er formålet med denne betænkning, og derfor vil jeg lykønske ordføreren hr.
EnglishThat is the meaning of Greece's accession, that is the meaning of its acceptance.
Dette er meningen med Grækenlands tiltrædelse, meningen med landets optagelse.
EnglishThe European Parliament must profit from this occasion to clean up its own act.
Europa-Parlamentet skal udnytte denne lejlighed til at rydde op i egne rækker.