"toward" - czeskie tłumaczenie

EN

"toward" po czesku

volume_up
toward {przyim.}

EN toward
volume_up
{przyimek}

toward (też: for)
volume_up
k {przyim.}
And everybody looked at that and knew that that was headed toward a huge problem.
A všichni se na to dívali a věděli, že to povede k obrovskému problému.
Scroll toward the beginning of a document
Přechod k předchozím rámcům (funguje pouze při zakázaném prohlížení na záložkách)
This register is a step toward transparency, but just a step.
Tento rejstřík je krokem směrem k transparentnosti, ale pouze jedním krokem.
toward (też: for, of, on, onto)
volume_up
na {przyim.}
And everybody looked at that and knew that that was headed toward a huge problem.
A všichni se na to dívali a věděli, že to povede k obrovskému problému.
Scroll toward the beginning of a document
Přechod k předchozím rámcům (funguje pouze při zakázaném prohlížení na záložkách)
The Commission welcomes the support for its policy of simplification toward trading standards.
Komise vítá podporu pro svou politiku zaměřenou na zjednodušení obchodních norem.
toward (też: towards)
volume_up
směrem k {przyim.}
This register is a step toward transparency, but just a step.
Tento rejstřík je krokem směrem k transparentnosti, ale pouze jedním krokem.
To use a slider, drag the slider toward the value that you want.
Chcete-li používat jezdec, přetáhněte jej směrem k požadované hodnotě.
The new Government also promised reforms on the path toward EU membership.
Nová vláda mi též přislíbila reformy na cestě směrem k členství v EU.
toward
volume_up
ve směru {przyim.}
Steps toward unification exhibit the simplicity.
Kroky ve směru sjednocení vyjadřují jednoduchost.

Przykłady użycia - "toward" po czesku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishAnd so, remarkably, I discovered that there's also a drift toward specialization.
A překvapivě jsem objevil, že i u nich lze pozorovat posun směrem ke specializaci.
EnglishIt's two people, two warriors, dropping their weapons and reaching toward each other.
Jsou to dva lidé, dva bojovníci, odhazující své zbraně a kráčející si naproti.
EnglishHer default position toward me, as an African, was a kind of patronizing, well-meaning pity.
Její výchozí postoj vůči mě - afričance - byla blahosklonná, dobře míněná lítost.
EnglishI should like to add that the core of the European Union's policy toward Cuba is human rights.
Dodávám, že jádrem politiky Evropské unie vůči Kubě je dodržování lidských práv.
EnglishDoing regular backups can go a long way toward easing the pain of a virus attack.
Pravidelným zálohováním si můžete ušetřit mnoho starostí způsobených útokem počítačového viru.
EnglishAnd toward the end of writing that book there was a documentary that came out.
A koncem psaní této knihy byl vysílán dokument, který právě vyšel.
EnglishYou'll probably want the slider toward the upper part of the meter, but below the red-colored area.
Pravděpodobně přesunete jezdec do horní části škály pod červeně zbarvenou oblast.
EnglishIt wasn't going anywhere toward, you know, saying what the gene was; it was just nuclear science.
Vůbec to nevedlo směrem, který by ukazoval, co je genom. Byla to jenom jaderná věda.
EnglishIt has to be able to come off of the centerline and then be able to work back toward that centerline.
Musí to být schopné se dostat mimo osu a pak být schopný pracovat zpět proti ose.
EnglishThe proposal is a significant step toward improving transatlantic relations in the area of aviation.
Návrh je důležitým krokem ke zlepšení transatlantických vztahů v oblasti letectví.
EnglishRoll the mouse wheel away from you to increase the volume or toward you to decrease the volume
Točte kolečkem myši od sebe a hlasitost se zvýší, točte opačným směrem a hlasitost se sníží.
English(Laughter) And so some of these things are actually more geared toward expression and communication.
(Smích) Některé z mých věcí zase podporují lidské vyjádření a komunikaci.
EnglishBut we cannot look away from the responsibility of European Union policies toward Ukraine since 2004.
Ale nemůžeme odhlédnout od odpovědnosti politiky Evropské unie vůči Ukrajině od roku 2004.
EnglishOne is here, the other there, and I turn toward Kassandra.
Já jsem uprostřed, jedna je tady, druhá tam, otočím se za Kasandrou.
EnglishFor all its citizens, this is a good opportunity to look with confidence and commitment toward the future.
Je to pro všechny občany dobrá příležitost dívat se s důvěrou a oddaností do budoucnosti.
EnglishOr happiness: "Striving toward happiness = moving toward unhappiness."
Nebo štěstí: "Usilování o štěstí = cesta do neštěstí."
EnglishTo extend the playback duration of the title, drag the end trim handle toward the end of the timeline.
Dobu zobrazení titulků prodloužíte táhnutím konce střihacího úchytu směrem ke konci časové osy.
EnglishAnd this is actually what it looks like, hundreds of blood vessels all growing toward the center of the wound.
A takto to ve skutečnosti vypadá. ~~~ Stovky cév – a všechny rostou směrem do středu rány.
EnglishGetting to know some basic actions can go a long way toward helping you get around your PC quickly and efficiently.
Pokud se naučíte pár základních akcí, budete moct svůj počítač ovládat rychle a efektivně.
EnglishAnd now, when I tell people what I do, they move toward me.
A teď, když řeknu lidem, co dělám, tak za mnou chodí.