"strengthened" - czeskie tłumaczenie

EN

"strengthened" po czesku

EN strengthened
volume_up
{przymiotnik}

strengthened (też: boned, enforced, backed, reinforced)
volume_up
vyztužený {przym. m.}
strengthened (też: consolidated)
volume_up
zpevněný {przym. m.}

Synonimy (angielski) dla "strengthened":

strengthened
English

Przykłady użycia - "strengthened" po czesku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishThe European Union was built and must be strengthened on a base of common values.
Evropská unie byla vybudována a musí být posilována na základě společných cílů.
EnglishTherefore I believe that the cohesion policy must be reinforced and strengthened.
Proto jsem přesvědčena, že politika soudržnosti musí být podpořena a posílena.
EnglishThis is good news for consumers, whose rights are strengthened by this legislation.
To je dobrá zpráva pro spotřebitele, jejichž práva tyto právní předpisy posilují.
EnglishIn essence, support for the agriculture sector should be strengthened after 2013.
Podpora pro odvětví zemědělství po roce 2013 by v zásadě měla být posílena.
EnglishWe strengthened the international climate regime with new institutions and new funds.
Mezinárodní klimatický režim jsme posílili novými institucemi a novými fondy.
EnglishCohesion policy should be strengthened and improved with adequate Union resources.
Politika soudržnosti by měla být posílena a zdokonalena pomocí přiměřených zdrojů Unie.
EnglishThe Marguerite Fund for infrastructure, energy and climate change must be strengthened.
Fond Marguerite pro infrastrukturu, energii a změnu klimatu musí být navýšen.
EnglishStrategy for a strengthened partnership with the Pacific Islands (vote)
Vztahy EU s tichomořskými ostrovy - strategie pro posílení partnerství (hlasování)
EnglishTherefore, cohesion policy should not be weakened, but strengthened instead.
Politika soudržnosti by tudíž neměla být oslabena, nýbrž naopak posílena.
EnglishIt points out that none of the dimensions may be strengthened to the detriment of another.
Poukazuje na to, že žádný z těchto rozměrů nemůže být posilován na úkor jiného.
EnglishThis budget was strengthened by new procedures provided for by the Treaty of Lisbon.
Tento rozpočet byl posílen o nové postupy stanovené Lisabonskou smlouvou.
EnglishHowever, specific measures need to be strengthened and I had to abstain.
Určitá opatření by však měla být posílena, a proto jsem se musela zdržet hlasování.
EnglishThe Agency is improved and strengthened and its tasks and needs are also better defined.
Agentura byla vylepšena a posílena a byly také lépe definovány její úkoly a potřeby.
EnglishThe role of the ACP-EU Joint Parliamentary Assembly must, however, be strengthened.
Role Smíšeného parlamentního shromáždění AKT-EU však musí být posílena.
EnglishMatters of gender equality must be strengthened and integrated in the new strategy.
Otázky rovnosti pohlaví musí být posíleny a do nové strategie zahrnuty.
EnglishSupport for consumers' rights is often weak and so needs to be strengthened.
Podpora spotřebitelských práv je často slabá, a proto musí být posílena.
EnglishIt is based on an intersectoral approach and a strengthened role for young people.
Je založený na meziodvětvovém přístupu a posílení úlohy mladých lidí.
EnglishFrontex must be strengthened and be given a greater role in repatriation.
Agentura Frontex musí být posílena a získat významnější roli při provádění repatriace.
EnglishEU fisheries policy for the African states needs to be strengthened and further expanded.
Politika EU v oblasti rybolovu afrických států musí být posílená a dále rozšiřovaná.
EnglishIn addition to that, consumer rights at EU level are strengthened with the goods package.
Kromě toho jsou práva spotřebitelů na úrovni EU balíčkem opatření posílena.