"strange" - czeskie tłumaczenie

EN

"strange" po czesku

EN strange
volume_up
{przymiotnik}

strange (też: odd, queer, weird, bizarre)
volume_up
divný {przym. m.}
It is also a strange way of protecting Community agriculture.
Je to rovněž divný způsob ochrany zemědělství Společenství.
That is a strange attitude for a Presidency of the European Union.
Je to divný postoj u předsednictví Evropské unie.
But apparently, this is a strange paradox of life.
Ale očividně je tohle divný životní paradox.
strange (też: curious, fanciful, fantastic, freaky)
volume_up
podivný {przym. m.}
How can we explain this strange phenomenon?
Jak můžeme vysvětlit tento podivný jev?
We also find the proposal for a special label for European agricultural products strange.
Za podivný rovněž považujeme návrh na zavedení zvláštní značky pro evropské zemědělské produkty.
I find it a little strange that we should have such a long and hard debate and then hear calls for another delay.
Je mi velmi podivný fakt, že bychom tak dlouze a usilovně diskutovali a poté vyslechli volání o další odklad.
I understand there was no vote or decision by the Bureau, which is strange.
Rozumím tomu tak, že Předsednictvo nehlasovalo ani nerozhodovalo, což je zvláštní.
It is very strange that, in the case of this enormous undertaking, this approach was ignored.
Je velmi zvláštní, že v případě takto mohutného projektu byl tento postup pominut.
Mr President, I received some strange news from Northern Ireland last week.
Pane předsedající, minulý týden jsem dostala zvláštní zprávu ze Severního Irska.

Synonimy (angielski) dla "strange":

strange

Przykłady użycia - "strange" po czesku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishThe problem is that here in the West, I see a strange thing, on the one hand ...
Problém spočívá v tom, že zde na Západě pozoruji divnou věc, na jedné straně ...
EnglishI agree with the speaker who spoke about the strange priorities of our Parliament.
Souhlasím s řečníkem, který hovořil o podivných prioritách našeho Parlamentu.
EnglishDoes something seem strange about this to you? Something odd? Something off?
Nezdá se vám na tom něco zvláštního? ~~~ Něco divného? ~~~ Něco nepatřičného?
EnglishVery strange ... to my mind, nothing prevented the accounts from being closed.
To považuji za velmi podivné, jelikož uzavření účtů naprosto nic nebránilo.
EnglishThe next item is what I must say is a strange joint debate on the following:
Dalším bodem je, musím říct, neobvyklá společná rozprava k následujícím záležitostem:
EnglishSo we may expect another round of strange political play directed by our Russian partner.
Takže můžeme čekat další kolo podivné politické hry v režii našeho ruského partnera.
EnglishWe like to have technology make us feel bad, for some strange reason.
Z nějakého divného důvodu máme rádi, když se kvůli technologii můžeme cítit špatně.
EnglishNow, you could describe this as a simple misunderstanding -- a strange encounter among humans.
Tedy, můžete si to vyložit jako prosté nedorozumění -- neobvyklé lidské setkání.
EnglishThis is perhaps not particularly strange, as pharmaceutical products affect everyone.
To není zcela nepochopitelné, protože téma farmaceutických výrobků se týká každého z nás.
EnglishBut when you get down to the bottom of the ocean, that's where things get really strange.
Ale když půjdete dolů až na dno oceánu, začnou se dít opravdu divné věci.
EnglishWell perhaps some rectangular pieces of plastic with strange symbols on them.
Možná nějaké plastové obdélníčky se zvláštními symboly na povrchu.
EnglishThis, however, may all be about to change, because something very strange is going on.
To se však může velmi brzy změnit. ~~~ Děje se totiž cosi zvláštního.
EnglishNonetheless, it is strange that the European Parliament has never been formally involved in this.
Nicméně je zláštní, že k nim nikdy nebyl oficálně přizván Evropský parlament.
EnglishWhat we do know is that there is something very strange about this outbreak.
Víme jen to, že se u této nákazy objevilo něco velmi nezvyklého.
EnglishThis to me, in its own strange way, is very, very comforting.
To je pro mě - svým vlastním zvláštním způsobem - velmi, velmi uklidňující.
English2007 has been a very, perhaps strange, but certainly instructive year.
Rok 2007 byl možná velmi zvláštním, ale dozajista poučným rokem.
EnglishAnd it seems strange that nature would have so many elementary particles.
A je divné, že by příroda měla tolik elementárních částic.
EnglishIn my opinion, it is strange that the Commission does not feel it necessary to give its opinion on this.
Dle mého názoru je podivné, že Komise nepovažuje za potřebné se k této věci vyjádřit.
EnglishIt is also strange how the text chooses to overlook the 5 500 to 6 000 cases of tuberculosis in France.
Stejně tak je podivné, že text přehlíží 5 500 až 6 000 případů tuberkulózy ve Francii.
EnglishSo to me, as a public health professor, it's not strange that all these countries grow so fast now.
Mně, profesoru veřejného zdravotnictví, není divné, že všechny tyto země teď rostou tak rychle.