"scheme" - czeskie tłumaczenie

EN

"scheme" po czesku

volume_up
scheme {rzecz.}

EN scheme
volume_up
{rzeczownik}

scheme (też: design, draft, layout, offer)
The proposal to establish a European arts sponsorship scheme may be a step in the right direction.
Návrh zřízení programu evropského kulturního mecenášství může být tou správnou cestou.
The whole scheme would fall apart if we were to go with it.
Pokud bychom na tento návrh přistoupili, celé schéma by se rozpadlo.
Or should we be concerned that an amendment will be submitted to postpone the emissions trading scheme?
Nebo se máme bát, že bude předložen pozměňovací návrh, který odloží systém pro obchodování s emisemi?
scheme (też: blueprint, design, idea, layout)
The Court found in Spain's favour and annulled the new support scheme for cotton.
Soudní dvůr rozhodl ve prospěch Španělska a anuloval nový plán podpory pro bavlnický obor.
Even compared to the emissions trading scheme for industry, this is a very ambitious plan.
Jde o velmi ambiciózní plán dokonce i ve srovnání se systémem obchodování s emisemi v průmyslu.
Well, of course, the plan was flawed and their fanciful monetary scheme collapsed.
Samozřejmě že plán byl špatný a jejich vymyšlený měnový systém zkolaboval.
scheme (też: agenda, channel, program, programme)
Therefore, a European arts sponsorship scheme should be created as soon as possible.
Proto by měl být co nejdříve zřízen program evropského kulturního mecenášství.
I firmly believe that only with such a budget will the scheme prove to be effective.
Jsem pevně přesvědčen, že pouze s takovým rozpočtem je možné, aby byl program účinný.
I consider a realistic budget for this scheme to be EUR 500 million, as proposed by the EP.
Za reálný rozpočet pro tento program považuji 500 milionů EUR, jak navrhuje EP.
scheme (też: blueprint, design, plan, project)
This voluntary scheme is run by the Foundation for Environmental Education.
Tento dobrovolný projekt řídí Nadace pro environmentální výchovu.
The School Fruit Scheme is a particularly important step in several respects, by:
projekt "Ovoce do škol" je mimořádně významným krokem, a to z několika důvodů:
The current scheme was adopted in 2008 under the consultation procedure.
Stávající projekt byl přijat v roce 2008 v rámci postupu konzultací.
scheme (też: chart, figure, schema, cadre)
In the Color scheme list, select another color scheme, and then click OK.
V seznamu Barevné schéma vyberte jiné barevné schéma a pak klikněte na tlačítko OK.
In the Color scheme list, select another color scheme, and then click OK.
V seznamu Barevné schéma klepněte na jiné barevné schéma a potom klepněte na tlačítko OK.
But you can give your new sound scheme (or an existing scheme) a new name.
Poté však můžete nové (nebo i existující) zvukové schéma přejmenovat.
scheme (też: chart, diagram)
scheme (też: frame-up, intrigue, plot)
scheme (też: chart, design, draft, layout)
scheme (też: design, draft, lines, plan)
scheme
scheme (też: appearance, form, resemblance)
However, ALDE feels that the scheme has been watered down significantly.
Přesto si myslíme, že její podoba byla značně ochuzena.
scheme (też: plan, schedule, timetable)
scheme (też: outline, sketch)
scheme (też: contrivance, craft, dodge, ruse)

Synonimy (angielski) dla "scheme":

scheme

Przykłady użycia - "scheme" po czesku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishThe US has demonstrated this with the Green Card scheme it launched in the past.
USA to dokázaly prostřednictvím režimu zelených karet, který v minulosti zavedly.
EnglishThis scheme is very clearly aimed at countries that cannot afford this reduction.
Tento systém je jasně zacílen na země, které si toto omezení emisí nemohou dovolit.
EnglishAs a matter of principle I am in favour of phasing out the present pension scheme.
Ze zásadních důvodů jsem pro postupné zrušení stávajícího důchodového systému.
English. - I welcome the adoption of the Report on the School Fresh Fruit Scheme.
písemně. - Vítám přijetí zprávy o programu na podporu konzumace ovoce ve školách.
EnglishFortunes have been wiped out and the actual aim of the scheme has not been achieved.
Mnozí na něm neuvěřitelně zbohatli, jeho skutečného cíle však dosaženo nebylo.
English. - (FI) The emissions trading scheme presents a choice of two options.
písemně. - (FI) Systém obchodování s emisemi nabízí výběr ze dvou možností.
EnglishThe IMF will also be in the scheme which, I have to say, is a creative one.
Do této struktury, která - musím říct - je velmi kreativní, bude zapojen i MMF.
EnglishI voted in favour of Mr Tatarella's report on a Community Ecolabel scheme.
Hlasoval jsem ve prospěch zprávy pana Tatarelly o systému ekoznačky Společenství.
EnglishIreland and Europe can benefit by further promoting and using the scheme.
Irsko a Evropa mohou mít z další propagace a využívání tohoto systému prospěch.
EnglishIt can do this by granting an extension to the Farm Waste Management Scheme.
Mohla by tak učinit prodloužením plánu pro nakládání se zemědělskými odpady.
EnglishI specifically want to address the call to widen the school milk scheme.
Chtěla bych se konkrétně soustředit na výzvu k rozšíření režimu pro školní mléko.
EnglishThis provided for the establishment of a comprehensive anti-fraud scheme under
Tím byl umožněn vznik uceleného systému, jehož úlohou bylo zabránit podvodnému jednání.
EnglishSecondly, the Commission suggested that the scheme be launched on a pilot project basis.
Zadruhé Komise navrhla, aby byl tento systém spuštěn v podobě pilotního projektu.
EnglishIt was thought that the UNDP micro-credit scheme could be used as a finance mechanism.
Předpokládalo se, že jako finanční mechanismus by se mohl použít systém mikroúvěrů.
EnglishWe need to put this food aid scheme on a permanent footing for the future.
Musíme z tohoto režimu potravinové pomoci učinit do budoucna trvalý nástroj.
EnglishI think we also have to keep in mind that this scheme is a voluntary one.
Domnívám se rovněž, že nesmíme zapomínat na to, že tento režim je dobrovolný.
EnglishIt was marketed to us as a way to prepare for an international scheme, which never came.
Bylo nám prodáno jako příprava na mezinárodní systém, který se nikdy nerealizoval.
EnglishHMG's true position is revealed by its only objection to this scheme.
Skutečný postoj vlády Jejího Veličenstva odhaluje jen námitka vůči tomuto plánu.
EnglishHowever we also need to reform the scheme so that it can fulfil its role effectively.
Aby však tento systém mohl skutečně plnit svou roli, musíme ho reformovat.
EnglishThe international community must establish a suitable financial compensation scheme.
Mezinárodní společenství musí zavést vhodný systém finančního odškodnění.