EN rigid
volume_up
{przymiotnik}

rigid (też: rigorous, severe, stark, stern)
volume_up
přísný {przym. m.}
The left protests in order to obtain additional rights for immigrants and when it gets them it pretends that the whole process is firm and rigid.
Levice protestuje, aby získala další práva pro přistěhovalce a když je dostane, předstírá, že celý postup je přísný a tvrdý.
A very rigid legal framework is not always the best way to achieve the objectives sought, bearing in mind the different situations.
Velmi přísný právní rámec není vždy tím nejlepším způsobem k dosažení sledovaných cílů, způsobem, v rámci něhož se zohledňuje různorodost jednotlivých situací.
It is unreasonable to have such a rigid budget model that the tightest budget margins are in precisely those areas where the needs are greatest.
Je neodůvodněné mít tak přísný model rozpočtu, ve kterém nejtěsnější rozpočtové marže jsou přesně v těch oblastech, ve kterých jsou největší potřeby.
rigid
volume_up
rigidní {przym. m.}
There will henceforth only be ideological arguments over rigid texts.
Ode dneška tu budou jen ideologické hádky o rigidní texty.
Our budgetary procedure is essentially very rigid and does not allow for corrections along the way.
Náš rozpočtový postup je v zásadě velmi rigidní a nedovoluje dělat v něm za chodu úpravy.
But it becomes more and more complicated in this very rigid atmosphere.
Ale v této rigidní atmosféře je to stále více komplikované.
rigid (też: catatonic, hard, numb, stiff)
volume_up
strnulý {przym. m.}
And every step is very rigid and very deliberate.
A každý krok je velice strnulý a opatrný.
(CS) The current state of the digital content market is unsustainable, fragmented and rigid owing to monopolies.
(CS) Současný stav na trhu s digitálním obsahem je neúnosný, je fragmentovaný, strnulý kvůli monopolům.
We consider this proposal to be too rigid, too inflexible, and it is the wrong signal in the current situation, particularly for the markets.
Považujeme tento návrh za příliš strnulý, příliš nepružný, a to je v aktuální situaci špatný signál, především pro trhy.
rigid (też: dead, fixed, immovable, inert)
volume_up
nehybný {przym. m.}
rigid
At the same time, I think that we were too rigid in shutting down all air traffic in one fell swoop.
Současně se domnívám, že jsem byli příliš nekompromisní, když jsme najednou zastavili veškerou leteckou dopravu.
volume_up
neohebný {przym. m.}
volume_up
nepoddajný {przym. m.}
We are at the end of the planning period and so the budget is particularly rigid.
Nacházíme se na konci plánovacího období, a proto je rozpočet obzvlášť nepružný.
We consider this proposal to be too rigid, too inflexible, and it is the wrong signal in the current situation, particularly for the markets.
Považujeme tento návrh za příliš strnulý, příliš nepružný, a to je v aktuální situaci špatný signál, především pro trhy.
rigid (też: compact, constant, firm, fixed)
volume_up
pevný {przym. m.}
Your computer's hard disk drive stores information on a hard disk—a rigid platter or stack of platters with a magnetic surface.
Jednotka pevného disku počítače ukládá informace na pevný disk – pevnou plotnu nebo několik ploten s magnetickým povrchem.
Your computer's hard disk drive stores information on a hard disk, a rigid platter or stack of platters with a magnetic surface.
Jednotka pevného disku počítače ukládá informace na pevný disk – pevnou plotnu nebo několik ploten s magnetickým povrchem.
rigid (też: rigorous, rigours)
volume_up
rigorózní {przym. m.}
rigid (też: steady)
volume_up
stabilní {przym. m.}
Because triangles are the only rigid structures.
Protože to jsou jediné stabilní tvary.
rigid (też: chewy, firm, hard, solid)
volume_up
tuhý {przym. m.}
rigid (też: catatonic, stiff)
volume_up
ztuhlý {przym. m.}

Synonimy (angielski) dla "rigid":

rigid

Przykłady użycia - "rigid" po czesku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishCreativity and innovation are no longer restricted to rigid institutional schemes.
Kreativita a inovace již nejsou omezeny jen na nepružná institucionální schémata.
EnglishAdvocates of the introduction of formal, rigid fishing criteria have even appeared.
Dokonce se zde objevili obhájci zavedení formálních přísných kritérií rybolovu.
EnglishMaking trade less rigid means making the economic system more efficient.
Učinit trh pružnějším znamená zajistit větší účinnost hospodářského systému.
EnglishOn the other hand, we have shown the difficulties that arise when funding is rigid.
Na druhé straně jsme poukázali na potíže, které vznikají, je-li financování málo flexibilní.
EnglishIt is not the case that this Treaty sets up a rigid and unambiguously defined legal framework.
Neznamená to však, že stanoví přísně a jednoznačně definovaný právní rámec.
EnglishWhat can we hope to gain from the rigid conservatism of the Stability Pact?
Co můžeme získat od nepružného konzervativismu Paktu stability?
EnglishI would therefore advocate a rigid definition of the term 'parent carrier'.
Proto bych byl pro přesnou definici pojmu "mateřský dopravce".
EnglishCensorship of the media has never been so rigid as it is now.
Cenzurování sdělovacích prostředků nebylo nikdy tak přísné jako nyní.
EnglishOur education system in Europe tends to be competitive and rigid.
Evropský vzdělávací systém inklinuje k přísnosti a soutěživosti.
EnglishWe can set an example and provide assistance where there is poor infrastructure and rigid bureaucracy.
Můžeme jít příkladem a nabídnout pomoc tam, kde je slabá infrastruktura a tuhá byrokracie.
EnglishThat, it seems to me, is a very fixed and rigid arrangement when it comes to the issue of social mixing.
Dle mého názoru je to s ohledem na sociální rozmanitost značně fixní a nepružné opatření.
EnglishThe Assembly does not focus exclusively on a rigid plan of action.
Shromáždění se nesoustředí výhradně na neměnný plán činnosti.
EnglishCurrent legislative provisions in this area are far too rigid and counter-productive on many occasions.
Současná právní ustanovení v této oblasti jsou nadměrně striktní a mnohdy kontraproduktivní.
EnglishThe proposals for a directive now before us are very rigid.
Návrhy směrnice, kterou máme před sebou, jsou velmi přísné.
EnglishThis alone indicates what a rigid project this is.
To samo o sobě poukazuje na to, o jak zkostnatělý projekt se jedná.
EnglishThe EU's rigid budget model needs to be changed.
Zkostnatělý rozpočtový model Evropské unie je třeba změnit.
EnglishIt lacks a rigid, hierarchical structure and so can only be combated with an extraordinary intelligence effort.
Postrádá pevnou hierarchickou strukturu a lze ji potírat pouze s mimořádnou snahou při shromažďování informací.
EnglishWe might end up with a more rigid regime, and we would probably find ourselves in a different financial market environment.
Mohli bychom skončit s tvrdším režimem a pravděpodobně bychom se ocitli v jiném prostředí finančních trhů.
EnglishBanking secrecy, which is far too rigid, needs to be opened up, so that we can fight against the tax havens.
Bankovní tajemství, které je příliš strnulé, musí být přístupné novým postupům, abychom mohli bojovat proti daňovým rájům.
EnglishWe need to change the rigid structure.
Je třeba, abychom tuto nepružnou strukturu změnili.