"representative" - czeskie tłumaczenie

EN

"representative" po czesku

EN representative
volume_up
{rzeczownik}

representative (też: impersonator, official)
The High Representative will assure coordination in our external relations.
Vysoký představitel bude zajišťovat koordinaci našich vnějších vztahů.
High Representative for CFSP. - Madam President, I shall be very brief.
vysoký představitel SZBP. - Paní předsedající, budu velmi stručný.
I hope that the High Representative is willing to make efforts to achieve this.
Doufám, že vysoký představitel je ochoten vyvinout úsilí v tomto směru.
representative (też: agent, alias, delegate, deputy)
An African representative and a European representative are responsible for drafting it.
Za jeho vypracování zodpovídají africký a evropský zástupce.
This motion will be presented by a representative of the Group of the Greens.
Příslušný návrh usnesení předloží zástupce skupiny Zelených.
Our Special Representative for the region is active and is currently in Georgia.
Náš zvláštní zástupce pro region je aktivní a momentálně se nachází v Gruzii.
representative
Instead, it generated an atmosphere in which each child was seen -- not as an individual on his own, but as the representative of something larger.
Místo toho vznikla atmosféra, ve které každé dítě nebylo vnímáno jako samostatný jedinec, ale jako reprezentant něčeho většího.
representative (też: plenipotentiary, warrantee)

Synonimy (angielski) dla "representative":

representative

Przykłady użycia - "representative" po czesku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishThe High Representative has spoken with the Foreign Minister directly to this end.
Vysoká představitelka hovořila na toto téma přímo s ministrem zahraničních věcí.
EnglishThe statement issued by the High Representative on Monday expressed this sentiment.
Prohlášení, které v pondělí vydala vysoká představitelka, vyjadřuje tento názor.
EnglishFinally, Madam High Representative, you will be making a trip to the Middle East.
A nakonec, paní vysoká představitelko, pojedete na cestu po Středním východě.
EnglishHigh Representative Solana, you said that this is your first time before us this year.
Vysoký představiteli Solano, řekl jste, že jste dnes před námi tento rok poprvé.
EnglishThe European Union now has a permanent president and a foreign high representative.
Evropská unie má nyní stálého předsedu a vysokou představitelku pro zahraniční věci.
English(EL) Madam President, I agree with the High Representative's take on the Lisbon Summit.
(EL) Paní předsedající, sdílím názor vysoké představitelky na lisabonský summit.
EnglishOnce again, our High Representative seems to talk a lot but do very little.
Znovu opakuji, že naše vysoká představitelka mnoho mluví, ale velmi málo koná.
EnglishThe EU’s High Representative for Foreign Affairs and Security Policy also takes part.
Těch se účastní i vysoká představitelka pro zahraniční a bezpečnostní politiku EU .
EnglishIn fact, there is not a single female EU special representative at the moment.
Vlastně v současnosti neexistuje jediná zvláštní zástupkyně Evropské unie.
EnglishIn addition we also now have a High Representative, who will have a double hat.
Kromě toho máme nyní také vysokou představitelku Unie, která bude mít zdvojenou funkci.
EnglishThat brings me to a crucial question for the Council, for you, High Representative.
To mě přivádí k zásadní otázce na Radu, na vás, paní vysoká představitelko.
EnglishWe have one small problem: the Council representative, Mrs Yade, cannot join us yet.
Máme malý problém, zástupkyně Rady, paní Yadeová, se k nám prozatím nemůže připojit.
EnglishI believe High Representative Ashton should act to de-escalate those tensions.
Domnívám se, že vysoká představitelka Ashtonová by měla aktivně zmírňovat toto napětí.
EnglishYou, on the other hand, are the diplomatic representative of an entire continent.
Vy jste na druhé straně diplomatickou představitelkou celého kontinentu.
EnglishI now invite the representative of the Council, Jean-Pierre Jouyet, to address us.
Nyní zvu představitele Rady, pana Jeana-Pierra Jouyeta, aby nás oslovil.
EnglishHowever, it is necessary to ensure that they are representative and transparent.
Je třeba však dbát na jejich reprezentativnost a také transparentnost.
EnglishWhat has Parliament managed to win in the negotiations with the High Representative?
Čeho se Parlamentu podařilo v jednání s vysokou představitelkou dosáhnout?
EnglishMadam High Representative, Operation Atalanta, off Somalia, has been a success.
Paní vysoká představitelko, operace Atlanta poblíž Somálska je úspěšná.
EnglishWe see ourselves - some of the time - as being the true representative voice.
Sami sebe - v určitých chvílích - chápeme jako skutečný hlas veřejnosti.
EnglishMr Sampaio, UN High Representative for the Alliance of Civilisations, ladies and gentlemen.
Vysoký představiteli OSN pro Spojenectví civilizací, pan Sampaio, dámy a pánové.