"plain" - czeskie tłumaczenie

EN

"plain" po czesku

volume_up
plain {rzecz.}
volume_up
plain {przym.}

EN plain
volume_up
{rzeczownik}

plain (też: moor)
plain (też: champaign, flat, plateau, flatland)
In Hungary, in the area between the Danube and the Tisza rivers, the sandy plain is actually experiencing serious desertification.
Písčitá rovina v oblasti mezi Dunajem a Tisou v Maďarsku nyní trpí vážnou dezertifikací.

Przykłady użycia - "plain" po czesku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishProposing a comprehensive directive is a necessity and is plain common sense.
Zdravý rozum nám říká, že vypracování komplexní směrnice je prostě nevyhnutelné.
EnglishIt is plain to see that international trade and the Internet are mutually beneficial.
Není těžké pochopit, jak jsou si mezinárodní obchod a internet navzájem prospěšné.
EnglishWe are about to mandate a bail-out in plain violation of Article 125 of the treaties.
Schyluje se k nařízení pomoci, které je očividným porušením článku 125 Smluv.
EnglishWe do not want an extension of the deadline to 2013; we want to make that very plain.
Nechceme prodloužení konečné lhůty na rok 2013, to je třeba zcela jasně říct.
EnglishOnce again I beg you, be positive, but be honest and make things plain too.
Opět vás žádám, abychom byli pozitivní, ale upřímní a dali i tyto záležitosti najevo.
EnglishMoreover, contract terms should be drafted in plain and intelligible language.
Navíc smluvní podmínky by měly být psány jasným a srozumitelným jazykem.
EnglishThe reports about the tragedies unfolding at our external borders are as plain as day.
Zprávy o neštěstích odehrávajících se na našich vnějších hranicích jsou jasné jako den.
EnglishThe ancestor of the apes stayed in the trees; our ancestors went out onto the plain.
Předek lidoopů žil na stromech. ~~~ Naši předkové vyšli ven na pláně.
EnglishLet me make it absolutely plain to this House: there is no food crisis.
Chci tomuto Parlamentu naprosto jasně říci: žádná potravinová krize není.
EnglishAny delay will open the gates to the plain theft of intellectual property.
Jakékoliv zpoždění povede k prostému rozkrádání duševního vlastnictví.
EnglishEven though we have the 2006 directive, it is plain that it is not working as well as it should.
I když máme směrnici z roku 2006, je jasné, že nefunguje tak kvalitně, jak by měla.
EnglishIn plain language, the European Court of Justice cannot enforce the Charter.
Jednoduše řečeno, Evropský soudní dvůr nemůže Chartu uplatňovat.
EnglishHowever, Mr President, two things are unacceptable and I wish to make this perfectly plain.
Avšak, pane předsedo, dvě věci jsou nepřijatelné, dovolte, abych se vyjádřil zcela jasně.
EnglishBy default the descriptions of your map items are in plain text.
Ve výchozím nastavení jsou popisy položek v mapě ve formátu prostého textu.
EnglishBut in the tidied up version, it's plain to see that it's a sunburnt woman playing volleyball.
Kdežto v uklizené variantě je jasně poznat opálená žena hrající volejbal.
EnglishI can imagine that the relevant negotiations with the Member States were not always plain sailing.
Umím si představit, že příslušná jednání s členskými státy neprobíhala vždy hladce.
EnglishWhen he says that there has been progress but no breakthrough, then for him, this is plain talking.
Když říká, že došlo k pokroku, ale ne k průlomu, jsou to na něj velmi jasná slova.
EnglishIt also owes it to its citizens to finally do some plain talking in the negotiations with Turkey.
Svým občanům zároveň dluží při jednáních s Tureckem konečně jen tak všeobecně hovořit.
EnglishIn plain English, that means censorship and surveillance of their users.
Česky řečeno, znamená to cenzuru a dohled nad jejich uživateli.
EnglishThe role of the torturers was played by plain-clothes officers from the local police.
V roli trýznitelů byli příslušníci místní policie v civilu.