EN patents
volume_up
{liczba mnoga}

patents
volume_up
patenty {męskoos.}
Of course this supports a minority of large enterprises that control the patents.
To samozřejmě podporuje menšinu velkých podniků, které kontrolují patenty.
It is hard to place a value on intangible assets, such as trademarks and patents.
Nehmotná aktiva jako jsou ochranné známky a patenty je obtížné kvantifikovat.
Essentially, there is a problem with regard to European patents.
Podstata problému jsou evropské patenty.

Synonimy (angielski) dla "patent":

patent

Przykłady użycia - "patents" po czesku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishWhat we're seeing is a complete corruption of the idea of patents and copyright.
Jsme svědky naprosté zkorumpovanosti základní myšlenky patentů a ochranných známek.
EnglishHowever, the cost of patents should be reduced to facilitate the spread of innovation.
Navzdory tomu by však měla být snížena cena patentů, s cílem rozšířit inovaci.
EnglishFuture action in the field of patents (motions for resolutions tabled): see Minutes
Budoucí akce v oblasti patentů (předložené návrhy usnesení): viz zápis
EnglishI do not believe that enhanced cooperation is the right path for the issue of patents.
Nemyslím si, že posílená spolupráce je v otázce patentů správnou cestou.
EnglishEvery standard consists of patents registered by inventors and businesses.
Každá norma se skládá z patentů registrovaných vynálezci a podniky.
EnglishAfter all, it is only a matter of protecting designs, not patents.
Vždyť jde konečně jen o ochranu průmyslových vzorů, ne o ochranu patentů.
EnglishThe dispute over the languages used in EU patents has been going on for more than 30 years.
Spor o jazycích používaných v oblasti patentů v Evropské unii probíhá již více než 30 let.
EnglishThose that have fewer entrepreneurs and fewer patents just go backwards.
Naopak ty, které mají méně podnikatelů a méně patentů, zaostávají.
EnglishWe talk of nothing but patent law; let us also talk about establishing an optimum form for patents.
Mluvíme jen o patentovém právu, mluvme však také o vytvoření optimální formy patentu.
EnglishIntellectual property rights must also be adhered to with the use of trademarks and patents.
Prostřednictvím obchodních značek a patentů je také třeba dodržovat práva duševního vlastnictví.
EnglishThere is before this House a written declaration on this matter, including the pooling of patents.
Tato sněmovna má před sebou písemné prohlášení o této věci, které zahrnuje sdružování patentů.
EnglishHowever, the dispute over the language used in EU patents has been going on for more than 30 years.
Ale spory o jazyk používaný v patentech EU už běží přes 30 let.
EnglishIn other words, if I wish to pursue a package of patents in these countries, then I must have these translated.
To znamená, že pokud chci v těchto zemích prosadit sadu patentů, musím je nechat přeložit.
EnglishBesides, the fragmentation of copyright in patents is one of the causes holding back economic recovery.
Krom toho je roztříštění autorského práva v patentech jedním z důvodů zdržování hospodářské obnovy.
EnglishSmall and medium-sized enterprises produce more patents, innovations and jobs than the large conglomerates.
Malé a střední podniky produkují více patentů, inovací a pracovních míst než velké konglomeráty.
EnglishIn terms of patents, there's no question that the East is ahead.
Co do patentů, není pochyb, že v čele je Východ.
EnglishOver recent months, I have repeatedly expressed my disapproval of a trilingual language regime for patents.
V posledních měsících jsem opakovaně vyjádřila svůj nesouhlas s trojjazyčným jazykovým režimu patentů.
EnglishWhy, for example, are we fighting to re-launch the patents issue which has remained deadlocked for the last 30 years?
Proč se například snažíme oživit otázku patentů, která byla posledních 30 let na mrtvém bodě?
EnglishIt will allow businesses and sectors to make a clear choice with regard to patents that they wish to make use of.
Umožní podnikům i celým sektorům učinit ve vztahu k patentům, které chtějí využívat, jasnou volbu.
EnglishThe fact is that we do not have an internal market where patents are concerned, so we cannot really destroy it.
Skutečnost je taková, že co se týče patentů, žádný vnitřní trh nemáme, takže ho opravdu nemůžeme zničit.