"obviously" - czeskie tłumaczenie

EN

"obviously" po czesku

volume_up
obviously {przysł.}

EN obviously
volume_up
{przysłówek}

obviously (też: apparently, avowedly, clearly, evidently)
volume_up
zjevně {przysł.}
The main challenge for cultural industries is obviously information technology.
Hlavním problémem pro kulturní průmysl je zjevně informační technologie.
It prescribed homeopathic remedies where major surgery is obviously needed.
Předepisovala homeopatické léky tam, kde byl zjevně potřebný chirurgický zákrok.
It is an approach that obviously reduces Europe's agricultural production.
Jde o přístup, který zjevně vede k omezování zemědělské produkce v Evropě.
obviously (też: apparently, clearly, evidently, manifestly)
volume_up
zřejmě {przysł.}
All these factors have obviously facilitated the spread of illegal trafficking.
Všechny tyto faktory zřejmě usnadnily rozšíření nezákonného obchodování.
Obviously research will also enable us to develop greener and more effective technologies.
Také výzkum nám zřejmě umožní vyvíjet ekologičtější a účinnější technologie.
If these amendments are accepted, we will obviously support the report.
Budou-li tyto pozměňovací návrhy přijaty, zprávu zřejmě podpoříme.

Synonimy (angielski) dla "obviously":

obviously

Przykłady użycia - "obviously" po czesku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishObviously this agreement is a significant breakthrough and it is to be welcomed.
Je zřejmé, že tato dohoda představuje významný průlom a že bychom ji měli vítat.
EnglishThe issue of Iran is obviously very high up on the Swedish Presidency's agenda.
Problém Íránu je v programu švédského předsednictví samozřejmě na přední místě.
EnglishThe French troops are not neutral; on the contrary, they are obviously biased.
Francouzské ozbrojené síly nejsou nestranné, ale naopak, jsou očividně zaujaté.
EnglishThis is obviously an area where the EU in the future will have a lot of work to do.
Toto je, samozřejmě, oblast, ve které musí EU v budoucnosti vykonat hodně práce.
EnglishObviously, you are very engaged and delighted with the response you are getting.
Musíte být bezpochyby velmi zaneprázdněna a potěšena odezvou, které se Vám dostává.
EnglishObviously respect for human rights must be a key element of this new agreement.
Dodržování lidských práv musí být samozřejmě klíčovým prvkem této nové dohody.
EnglishEthan Zuckerman: Obviously, this is a tragic situation, and it actually gets worse.
Ethan Zuckerman: Toto je pochopitelně samo o sobě tragické, ale jde to ještě dál.
EnglishThese must stop being taboo subjects and obviously have a place in such a statement.
Tato témata již nesmí být tabu a samozřejmě mají v takovém prohlášení své místo.
EnglishObviously, only women can get pregnant and give birth. No one is disputing that.
Být těhotné a rodit mohou pouze ženy, to je samozřejmost, o které nikdo nepochybuje.
EnglishWe obviously have to remember that there are 27 different Member States in the EU.
Rozhodně nesmíme zapomínat na to, že EU je tvořena 27 různými členskými státy.
EnglishA prosperous European industry is obviously crucial for achieving the Lisbon goals.
Prosperující evropský průmysl má pro dosažení lisabonských cílů klíčový význam.
EnglishObviously, each Member State will have to be very careful when issuing visas.
Každý členský stát pochopitelně bude muset vydávání víz velmi pečlivě zvažovat.
EnglishObviously civilians in this war zone are exposed to barrage fire from both sides.
Je zjevné, že civilisté jsou v této válečné zóně pod uzavírací palbou z obou stran.
EnglishObviously the individual Member States are responsible for laying down entry quotas.
Jednotlivé členské státy jsou samozřejmě odpovědny za stanovení kvót pro vstup.
EnglishThis is obviously something we cannot allow: all Member States must obey the rules.
To rozhodně nemůžeme připustit: všechny členské státy musí dodržovat předpisy.
EnglishObviously, I am not insensitive to specific cases that some people have raised.
Samozřejmě mi nejsou lhostejné konkrétní případy, na něž někteří poukázali.
EnglishThe national budget loses income it obviously needs to cover its expenditure.
Státní rozpočet tak přichází o příjmy, které samozřejmě potřebuje k hrazení výdajů.
EnglishObviously, something concrete must come from the resolution that we have adopted.
Z usnesení, které jsme přijali, musí samozřejmě vyplynout něco konkrétního.
EnglishDenmark obviously has an enormous interest in the success of the Copenhagen conference.
Dánsko samozřejmě má enormní zájem na tom, aby kodaňská konference byla úspěšná.
EnglishThe issue of own resources is obviously the most important thing we need to discuss.
Téma vlastních zdrojů je pochopitelně tím nejdůležitějším, o čem musíme diskutovat.