"merged" - czeskie tłumaczenie

EN

"merged" po czesku

volume_up
merged {przym.}

EN merged
volume_up
{przymiotnik}

These systems should not be made uniform or merged into one.
Tyto systémy by neměly být jednotné, ani by neměly být sloučeny do jednoho.
At one point in the future, these policies should be merged.
V určitém bodě v budoucnosti by tyto politiky měly být sloučeny.
We raised the issue, but these are now merged.
Tématu jsme se dotkli, výše zmíněné jsou však již sloučeny.
volume_up
spojený {przym. m.}
Questions 10 and 11 have been merged as they are very similar, but their authors will both get the chance to put supplementary questions to the Minister.
Otázky 10 a 11 byly spojeny, protože se velmi podobají, ale oba autoři chtějí využít možnosti položení doplňujících otázek panu ministrovi.

Synonimy (angielski) dla "merged":

merged

Przykłady użycia - "merged" po czesku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishIf you select the same location, the folders for both accounts will be merged.
Pokud vyberete stejné umístění, složky obou účtů se sloučí do jedné.
EnglishIn 2008, Parliament had called for these records to be merged so as to facilitate record-keeping.
V roce 2008 se Parlament domáhal sloučení těchto záznamů, aby se správa zápisů zjednodušila.
EnglishThe Commission has already ordered the merged company to hive off a number of operations in Belgium and France.
Komise už fúzované společnosti nařídila prodej několika provozů v Belgii a Francii.
EnglishThe Commission has already ordered the merged company to hive off a number of operations in Belgium and France.
Komise už nařídila sloučené společnosti odčlenit v Belgii a ve Francii řadu činností.
EnglishBecause what a dictionary is, is it's Victorian design merged with a little bit of modern propulsion.
Je to viktoriánský design kombinovaný s trochou moderního pohonu.
EnglishIn 1967 the institutions of these three Communities were merged.
V roce 1967 se instituce těchto tří společenství sloučily.
EnglishAnd surely, somewhere in the universe two black holes have merged.
Někde ve vesmíru určitě splynuly dvě černé díry.
EnglishIn the activity of Memorial, these two basic components of Russian public awareness have merged into one whole.
V aktivitě sdružení Memorial se tyto dvě základní složky uvědomění ruské veřejnosti spojily v jeden celek.
EnglishI am confident that these diverging requests by the Council and Parliament can be merged into a mutually acceptable solution.
Věřím, že pro tyto odlišné požadavky Rady a Parlamentu lze najít řešení přijatelné pro obě strany.
EnglishNow, all of you in this room, in one form or other, are probably customers of one or both of those organizations that merged.
Vy všichni jste ať tak či onak pravděpodobně zákazníky jedné nebo obou organizací, které se sloučily.
EnglishWere you suggesting that all the funds should be merged?
EnglishWith the entry into force of the Treaty of Lisbon, the two initial proposals were merged together and a new legal basis was provided.
Poté, co vstoupila v platnost Lisabonská smlouva, došlo ke sloučení dvou původních návrhů a vznikl nový právní základ.
EnglishThe report also no longer includes our proposal for the European Globalisation Adjustment Fund and the European Social Fund to be merged.
Zpráva již neobsahuje náš návrh na sloučení Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci a Evropského sociálního fondu.
EnglishTo what extent have the new merged company and the French State promised to carry out the divestment of ownership of the main networks which the Commission has called for?
Do jaké míry se nová fúzovaná společnost a francouzský stát zavázaly uskutečnit prodej hlavních sítí, o který Komise žádala?
EnglishTo what extent have the new merged company and the French State promised to carry out the divestment of ownership of the main networks which the Commission has called for?
Do jaké míry se nová sloučená společnost a francouzský stát zavázaly zbavit se vlastnictví hlavních sítí, jak požadovala Komise?
EnglishThe European Atomic Energy Community has not merged with the European Union and therefore retains a separate legal personality, while sharing the same institutions.
Evropské společenství pro atomovou energii se nesloučilo s Evropskou unií a zůstává samostatnou právnickou osobou, i když sdílí stejné orgány.
EnglishThe system of reception procedures would be significantly simplified by the creation of a merged procedure, which would confer the right of residence and employment at the same time.
Vytvořením společného postupu, v rámci něhož by bylo přiznáno právo pobytu a zároveň právo na práci, by se výrazně zjednodušil systém přijímacích postupů.