"to join" - czeskie tłumaczenie

EN

"to join" po czesku

EN to join
volume_up
[joined|joined] {czasownik}

To join an existing homegroup, click Join now.
Chcete-li se připojit k existující domácí skupině, klikněte na tlačítko Připojit se.
After someone on your network creates a homegroup, the next step is to join it.
Jakmile některý uživatel v síti vytvoří domácí skupinu, můžete se k ní připojit.
Of course, individuals, simple citizens, as well as parties, will be able to join.
Připojit se samozřejmě budou moci i jednotlivci, prostí občané.
volume_up
spojit {czas.}
We must now join forces in order to adopt a new, definitive agreement.
Nyní musíme spojit síly, abychom přijali novou, definitivní smlouvu.
The European institutions must join forces and take action on this matter.
Evropské instituce musí spojit síly a začít v této záležitosti jednat.
It is therefore vital to join forces in order to bring the Round to a conclusion.
Je proto důležité spojit síly a dovést toto jednací kolo k závěru.
to join (też: to add, to add in, to add to, to append)
volume_up
přidat {czas.}
And they can join the criminal world, or they can join the legitimate world.
Mohou se přidat ke zločincům. ~~~ Nebo se mohou zapojit do legitimního světa.
HomeGroup creation (you can join an existing HomeGroup but you can't create a new one)
Vytvoření domácí skupiny (ke stávající domácí skupině se můžete přidat, ale nemůžete ji vytvořit)
However, I should like to join those who have pointed out that the agenda does not end there.
Chtěl bych se však přidat k těm, kteří upozorňovali na to, že to není celý program Rady.
to join
volume_up
přidat se {czas. zwr.}
The great unknown is always too easy a threat, and it is easy to join that particular chorus.
Velká neznámá je také vždy jednoduše považována za hrozbu a je jednoduché přidat se k tomuto konkrétnímu směru.
However, we should not go round in sackcloth and ashes, either, but join with those in the world who want to make progress in protecting the climate.
Neměli bychom se však rovněž utápět v lítosti, ale přidat se ve světě k těm, kteří chtějí v otázce ochrany klimatu dosáhnout pokroku.
What seems to link the western Balkan countries and Iceland, only at the moment, is the fact that the deep economic crisis is giving them the courage to join.
To, co země západního Balkánu a Island, jak se zdá, alespoň v této chvíli spojuje, je skutečnost, že odvahu ke vstupu jim dodává hluboká hospodářská krize.
Cooperation between the European Union and Russia has produced excellent results, due to the fact that they have joined forces to achieve the sole objective of improving general wellbeing.
Spolupráce mezi Evropskou unií a Ruskem přináší vynikající výsledky, a to proto, že spojuje síly k dosažení jejiného cíle zlepšení všeobecného blahobytu.
This proposal does not alter the content of the codified legal acts; it only joins these acts together, following the necessary amendments for codification.
Tento návrh nemění obsah kodifikovaných právních aktů, pouze tyto akty spojuje v důsledku nezbytných pozměňovacích návrhů pro kodifikaci.

Przykłady użycia - "to join" po czesku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishMr President, I would like to join with colleagues who raised the issue of Haiti.
Pane předsedo, rád bych se připojil ke kolegům, kteří se věnovali otázce Haiti.
EnglishEstonia became the 17th Member State to join the euro area on 1 January 2011.
Estonsko se 1. ledna 2011 stalo 17. členským státem, který vstoupil do eurozóny.
EnglishIf we do not do so, it will be several more years before they join the euro area.
Pokud to neuděláme, bude trvat o několik let déle, než se připojí k eurozóně.
EnglishThis is the time for us all to join forces to ensure that we achieve this purpose.
Je to pro nás všechny vhodná doba, abychom spojili síly a splnili tento záměr.
EnglishSerbia's ambitions to join the EU seem to be putting wind in the country's sails.
Ambice Srbska zapojit se do EU zjevně přivála do plachet této země nový vítr.
English To join the euro area, the 17 countries had to fulfil the convergence criteria,
Pro vstup do eurozóny muselo všech těchto sedmnáct států splnit kritéria konvergence.
EnglishAs for the others, they will join us when they realise that this is the future.
Stejně jako pro ostatní, kteří se k nám připojí, když si uvědomí, že to má budoucnost.
EnglishI have started a social media campaign on this which everybody is welcome to join.
Zahájila jsem na toto téma sociální mediální kampaň, v níž je každý vítán.
EnglishTherefore we join with today's Parliament motions calling for his release.
Proto se připojujeme k dnešním návrhům Parlamentu požadujícím jeho propuštění.
EnglishVarious Members of this House emerged from that disaster to join us in freedom.
Různí členové tohoto Parlamentu z této katastrofy vyvázli a přidali se k nám ve svobodě.
EnglishA day will come when federal and cosmopolitan parliaments will join to govern the world.
Přijde den, kdy se federální a kosmopolitní parlamenty spojí, aby vládly světu.
EnglishThis should give fresh impetus to the country's efforts to join the European Union.
Mělo by zemi přinést čerstvý podnět pro její snahy o získání členství v Evropské unii.
EnglishThis is almost illegal fishing and there is no way we should invite them to join the EU.
Je to téměř nezákonný rybolov a vůbec bychom je neměli vyzývat ke vstupu do EU.
English(FR) Mr President, I too should like to join in congratulating the Portuguese Presidency.
. - (FR) Pane předsedo, i já bych chtěl pogratulovat portugalskému předsednictví.
EnglishKamil from Romania moved to Rome to join his girlfriend who worked there.
Kamil z Rumunska se odstěhoval do Říma za svou přítelkyní, která tam pracuje.
EnglishCommissioner, we often ask here whether Turkey is ready to join the EU.
Pane komisaři, často si klademe otázku, zda je Turecko připraveno vstoupit do EU.
EnglishIt shows that Turkey is many things, but it is certainly not ready to join Europe.
Dokládá, že Turecko je cokoli jen ne připraveno na přistoupení k Evropě.
EnglishMr President, I join my colleagues in welcoming the Prime Minister here today.
Vážený pane předsedo, připojuji se ke svým kolegům a rovněž zde dnes vítám pana premiéra.
EnglishFourthly, I encourage the countries which do not participate in the programme to join.
Za čtvrté, vyzývám země, které se tohoto programu neúčastní, aby se k němu připojily.
EnglishThirdly, Croatia has been ready to join the European Union for a long time.
Za třetí, Chorvatsko je na členství v Evropské unii již dlouho připraveno.