"immunity" - czeskie tłumaczenie

EN

"immunity" po czesku

EN immunity
volume_up
{rzeczownik}

1. ogólne

2. Medycyna

immunity
Immunity of Europol officers, as is regulated in the codicil, does not make sense.
Imunita úředníků Europolu tak, jak je upravena v kodicilu, nedává smysl.
In addition, the immunity of individual members of parliament is regulated in an extremely ambiguous way.
Imunita jednotlivých poslanců Parlamentu navíc funguje velice nejednoznačně.
Immunity and privileges of Gian Paolo Gobbo (vote)
Imunita pana Giana Paola Gobbo (hlasování)

Synonimy (angielski) dla "immunity":

immunity

Przykłady użycia - "immunity" po czesku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishWe have an immunity to all of the junk that lies around the edges of our culture.
My máme imunitu na všechen ten odpad, který leží na okraji naší společnosti.
EnglishThere has not been a request for a debate to be held on parliamentary immunity.
Nebyl vznesen požadavek, aby se uskutečnila rozprava o poslanecké imunitě.
EnglishIf I am right, Mr de Magistris has requested the defence of his immunity.
Pokud to chápu správně, pan de Magistris požádal o ochranu parlamentní imunity.
EnglishUnder these conditions, it is inappropriate to waive the Member's immunity.
Za těchto okolností není vhodné zbavovat tohoto poslance poslanecké imunity.
EnglishRequest for defence of the parliamentary immunity of Mr Witold Tomczak (debate)
Žádost o ochranu parlamentní imunity pana Witolda Tomczaka (rozprava)
EnglishI think it unlikely that Mr de Magistris would have requested the defence of his immunity.
Pokládám za nepravděpodobné, že by pan de Magistris požádal o ochranu své imunity.
EnglishOn 21 May 2007, Mr Tomczak again requested that the European Parliament defend his immunity.
21. května 2007 pan Tomczak opět požádal Evropský parlament o ochranu své imunity.
EnglishThe immunity of Mr Tomczak was raised by Parliament a few years ago.
Otázka imunity pana Tomczaka byla v Parlamentu vznesena před několika lety.
EnglishBreastfeeding a child is very important for its immunity and biological health.
Kojení je velmi důležité pro imunitu a biologické zdraví dítěte.
EnglishRequest for defence of Mr Valdemar Tomaševski's parliamentary immunity (
Žádost o ochranu poslanecké imunity, které požívá Valdemar Tomaševski (
EnglishI agree with the report when it finds it inappropriate to waive the Member's immunity.
Souhlasím se zprávou, která shledává nevhodným zbavovat tohoto poslance poslanecké imunity.
EnglishIn the given case I voted against the waiver of the immunity of Thomas Deutsch.
V této věci jsem hlasoval proti zbavení Tamáse Deutsche imunity.
English. - With this report, the EP decided not to waive the immunity of Elmar Brok.
písemně. - Touto zprávou se EP rozhodl nezbavit Elmara Broka imunity.
EnglishI am therefore voting against his request to protect his parliamentary immunity.
Proto hlasuji proti jeho žádosti o ochranu poslanecké imunity.
EnglishMembers of the Polish Parliament and the European Parliament are protected by the same immunity.
Poslanci polského parlamentu a Evropského parlamentu jsou chráněni stejnou imunitou.
EnglishUnfortunately, the immunity system has turned into a party political issue.
Bohužel systém imunity se změnil na stranickou politickou otázku.
EnglishYou asked if Mr de Magistris requested immunity or if it is an automatic procedure?
Ptal jste se, zda poslanec de Magistris požádal o imunitu nebo zda se jedná o automatický postup?
EnglishHowever, as a matter of principle I am against the procedure of waiving immunity.
Ze zásadních důvodů jsem však proti postupu zbavení imunity.
EnglishRequest for consultation on the immunity and privileges of Antonio Di Pietro (
Žádost o zbavení poslanecké imunity pana Antonia Di Pietra (
EnglishThe relevant request for the waiver of that immunity was made by the Court on 6 July 2010.
Příslušnou žádost o zbavení imunity vydal soud dne 6. července 2010.