EN given
volume_up
{przymiotnik}

given
volume_up
daný {przym. m.}
The amount is limited to €1,000 for any given party/transaction on any one day.
Limit směňované částky je 1000 EUR na jakoukoli transakci jedné strany v daný den.
Is a given instrument compatible with others that already exist?
Je daný nástroj slučitelný s těmi, které již existují?
They should be given the resources that have already been transferred to the region.
Zdroje, které již byly převedeny do regionu, by měly být dány jim.
given (też: settled)
volume_up
dohodnutý {przym. m.}
Given that the agreed text is acknowledged as better than the Council general approach, this does not make sense.
Vzhledem k tomu, že dohodnuté znění dokumentu je považováno za lepší než obecný přístup Komise, to nedává smysl.
I believe that the EU budget must be given sufficient resources to be able to finance the commitments that have been decided upon.
Jsem přesvědčena, že rozpočet EU musí mít dostatečné zdroje, aby byl schopen financovat dohodnuté závazky.
We believe that the EU budget must be given sufficient resources to be able to finance the commitments that have been decided upon.
Jsme přesvědčeni, že rozpočet EU musí mít dostatečné zdroje, aby byl schopen financovat dohodnuté závazky.
given (też: defined, diagnosed, set, stated)
volume_up
stanovený {przym. m.}
I know that many of you think that these points are very controversial, but in my opinion at least they are a given.
Jsem si vědom toho, že řada z vás považuje tyto body za velmi kontroverzní, alespoň jsou však dle mého názoru jednoznačně stanoveny.
If the Member States miss their deadlines to decide on mutual recognition, then they are assumed to have given their authorisation.
Pokud členské státy nesplní lhůty, které jsou jim stanoveny pro rozhodnutí o vzájemném uznávání, pak se automaticky předpokládá, že povolení udělily.
At the same time it is a shame that there are no new instruments for carrying out these policies - neither the Commission nor Parliament have been given such instruments.
Zároveň je škoda, že nebyly stanoveny nové nástroje pro provádění těchto politik - ani Komisi, ani Parlamentu žádné takové nástroje dány nebyly.
volume_up
určený {przym. m.}
Special attention will be given to women and young people, with dedicated products and activities.
Zvláštní pozornost bude věnována ženám a mladým lidem, kterým budou určeny některé specifické produkty a činnosti.

Synonimy (angielski) dla "given":

given

Przykłady użycia - "given" po czesku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishBut hey, I don't really see any alternative, given the way I read the situation.
Ale pozor, podle toho, jak té situaci rozumím, tak opravdu nevidím alternativu.
EnglishThey may study, but lectures given by men are watched by female students on video.
Mohou studovat, ale přednášky přednesené muži mohou studentky sledovat na videu.
EnglishFor the reasons given above, the June List has chosen to vote against the report.
Z výše uvedených důvodů se strana Junilistan rozhodla hlasovat proti této zprávě.
EnglishThis is even more important given the current economic and financial situation.
Má to ještě větší význam, uvážíme-li současnou hospodářskou a finanční situaci.
EnglishEuropol should be acting as a kind of coordinator and not be given special rights.
EUROPOL by měl vystupovat jako koordinátor a neměl by mít žádná zvláštní práva.
EnglishEurope's dynamic growth has given Europe the opportunity to compete globally.
Dynamický růst Evropy jí dal příležitost konkurenceschopnosti na světové úrovni.
EnglishThis is particularly important given the support it received during the crisis.
To je obzvlášť důležité s ohledem na podporu, které se mu dostalo během krize.
EnglishFor these reasons, this report deserves to be given the highest consideration.
Z těchto důvodů si tato zpráva zaslouží, aby jí byla věnována nejvyšší pozornost.
EnglishProperties must be given back and refugees' right to return must be guaranteed.
Nemovitosti musí být vráceny a uprchlíkům musí být zaručeno právo návratu do země.
EnglishAll we have to do is look at the treatment given to Mr Ben Ali in recent months.
Musíme se jen podívat, jak se s panem bin Alím v posledních měsících jednalo.
EnglishBy default, most items in your library are automatically given an auto rating.
Ve výchozím nastavení obdrží většina položek v knihovně automatické hodnocení.
English(RO) As has already been mentioned, Sam Rainsy has been given two prison sentences.
(RO) Jak už bylo zmíněno, Samovi Rainsymu byly uděleny dva tresty odnětí svobody.
EnglishThis is why I think that forest owners should be given a direct payment per area.
Proto si myslím, že by vlastníci lesů měli dostávat přímé platby na základě výměry.
EnglishIn my country, Malta, both fishing and aquaculture are given special attention.
V mé zemi, na Maltě, je na rybolov i akvakulturu zaměřena zvláštní pozornost.
EnglishHere, too, I feel that there is not enough mention given to specific problems.
Zde mi zároveň připadá, že se určitým problémům nevěnuje dostatečná pozornost.
EnglishThere are various ways of ensuring that this mutual interest is given expression.
Existuje řada způsobů, jak zajistit, aby byly tyto vzájemné zájmy vyjádřeny.
EnglishLastly, the mandate given to the Commission in 2001 expires at the end of this year.
A za čtvrté vyprší koncem tohoto roku mandát, který Komise dostala v roce 2001.
EnglishHowever, a deal in Copenhagen is by no means a given: much work remains to be done.
Dohoda v Kodani však není v žádném případě daná: zbývá ještě dokončit mnoho práce.
EnglishI do not share the opinion of Mrs Trüpel that we have given way - quite the opposite!
Nesouhlasím s názorem paní Trüpelové, že jsme ustoupili - pravý opak je pravdou!
EnglishSpecific protection must be given to individuals, children and women especially.
Jednotlivcům, zejména dětem a ženám, musí být poskytnuta zvláštní ochrana.

Pozostałe hasła