"conspicuous" - czeskie tłumaczenie

EN

"conspicuous" po czesku

EN conspicuous
volume_up
{przymiotnik}

conspicuous (też: eye-catching, flamboyant, glaring, obvious)
volume_up
nápadný {przym. m.}
conspicuous (też: outward, visible, seeable)
volume_up
viditelný {przym. m.}
conspicuous (też: apparent, avowed, broad, clear)
volume_up
zřejmý {przym. m.}
conspicuous (też: bold, clear, distinct, obvious)
volume_up
zřetelný {przym. m.}

Synonimy (angielski) dla "conspicuous":

conspicuous

Przykłady użycia - "conspicuous" po czesku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishThis is conspicuous everywhere in Europe in the shape of a decline in general fitness.
To je patrné všude v Evropě v podobě úpadku všeobecné tělesné zdatnosti.
EnglishIt is conspicuous in the fact that the ice around the North Pole in summer melts more and more.
Dokladem toho je fakt, že led okolo severního pólu v létě čím dál více taje.
EnglishIt has also become conspicuous that what we have created here is not perfect.
Je rovněž zřejmé, že to, co jsme vytvořili, není dokonalé.
EnglishUnfortunately, the Council Presidency was conspicuous by its absence.
Bohužel neúčast předsednictví Rady byla nepřehlédnutelná.
EnglishWe will see whether the Council, which is conspicuous by its absence today, is able to make some response.
Uvidíme, jestli Rada, která se dnes vyznačuje svou nepřítomností, je schopna nějak reagovat.
EnglishHowever, the Council is the most conspicuous by its absence.
Nejvíce do očí bijící je však nepřítomnost Rady.
EnglishThis case is, for us, a particularly conspicuous act of terror, because it was carried out against a parliament.
Tento případ je pro nás mimořádně závažným teroristickým činem, protože byl namířen proti parlamentu.
EnglishThe EU's leaders were conspicuous by their absence.
Vůdci Evropské unie byli svou nepřítomností až nápadní.
EnglishIt is in their economies that the lack of any social dimension in the Lisbon Strategy is made conspicuous.
Právě v jejich ekonomikách se nápadně projevuje nedostatek jakéhokoli sociálního rozměru v Lisabonské strategii.
EnglishA conspicuous example is the question of ritual slaughter.
Jasným příkladem je otázka rituální porážky.
EnglishIt is also conspicuous as a range of side-effects.
Je to také patrné v množství vedlejších účinků.
EnglishI have a sense of déjà vu, because as far as I can tell, the Council is once again conspicuous by its absence, just as it was last year.
Mám pocit déjà vu, protože - pokud se nepletu - Rada zde opět očividně schází, stejně jako v minulém roce.
EnglishThe Council is very conspicuous by its absence, as are the leaders of the political parties.
(HU) Nepřítomnost Rady je do očí bijící, stejně tak jako nepřítomnost ostatních politických skupin.
EnglishHowever, this is not entirely self-evident, for in many areas the dominance of economic policy in Commission proposals is, unfortunately, conspicuous.
Není to však úplně samozřejmé, v mnoha oblastech je převaha hospodářské politiky v návrzích Komise, bohužel, zřetelná.
EnglishSo this, too, indicates acceleration, which is, of course, also due to internal reasons, but this phenomenon is conspicuous in other Member States as well.
Také to tedy nasvědčuje zrychlení, které má samozřejmě také vnitřní příčiny, ale tento jev je patrný také v jiných členských státech.
EnglishIn our role as Members of the European Parliament, following the adoption of the Treaty of Lisbon, we are called upon to undertake an important and conspicuous task.
Po přijetí Lisabonské smlouvy stojíme coby členové Evropského parlamentu před výzvou ujmout se důležitých a význačných úkolů.
EnglishRespect for the subsidiarity principle, which is often paid lip service but seldom applied, is conspicuous by its absence.
Velmi podezřelá je i skutečnost, že ve zprávě chybí zmínka o dodržování zásady subsidiarity, o níž se sice velmi často hovoří, ale v praxi se jen málokdy skutečně uplatňuje.
EnglishAt the risk of going off on a tangent, I would like to ask about the role of the social partners, which seem conspicuous by their absence from this report.
Přestože riskuji úplnou změnu tématu, rád bych se zeptal na úlohu sociálních partnerů, o nichž se tato zpráva nezmiňuje, přestože bychom to očekávali.
EnglishJohn Paul II was the first conspicuous sign of the winds of change which would blow across Europe from then on and which, in 1989, would become a storm of upheaval.
Jan Pavel II. byl prvním citelným znamením toho, že zavanul vítr změny, který od této chvíle vanul celou Evropou a v roce 1989 propukl v povstání.
EnglishOther factors include conspicuous and widespread corruption within the political leadership, but also among the people in positions of responsibility within civil society.
Mezi další faktory patří nápadná a rozsáhlá korupce v politickém vedení, ale i mezi lidmi v odpovědných funkcích v rámci občanské společnosti.