"consolidated" - czeskie tłumaczenie

EN

"consolidated" po czesku

EN consolidated
volume_up
{przymiotnik}

consolidated (też: coalesced, merged, synthesized, amalgamated)
volume_up
sloučený {przym. m.}
After the Lisbon Treaty comes into force, the first and third of the so-called three pillars of different policy areas will be consolidated into one.
Poté, co vstoupí Lisabonská smlouva v platnost, první a třetí z tzv. tří pilířů obsahujících různé politické oblasti budou sloučeny do jednoho.
consolidated (też: strengthened)
volume_up
zpevněný {przym. m.}

Synonimy (angielski) dla "consolidated":

consolidated

Przykłady użycia - "consolidated" po czesku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishThis meant that the 64 amendments were replaced by a single, consolidated text.
To znamenalo, že 64 pozměňovacích návrhů bylo nahrazeno jedním sloučeným textem.
EnglishThe EU's consolidated enlargement agenda covers the Western Balkans and Turkey.
Konsolidovaná agenda rozšíření Evropské unie zahrnuje západní Balkán a Turecko.
EnglishAll these issues require a strong, consolidated response from the European Union.
Všechny tyto problémy vyžadují pevnou konsolidovanou reakci Evropské unie.
EnglishThe first is to maintain support measures until the recovery has been consolidated.
Prvním doporučením je zachovat podpůrná opatření, dokud nebude oživení konsolidováno.
EnglishRatification of the ILO's 2006 Consolidated Maritime Labour Convention (vote)
Ratifikace úmluvy Mezinárodní organizace práce o práci na moři z roku 2006 (hlasování)
EnglishThe text is clarified and three Regulations are consolidated into a single text.
Text je vysvětlen a tři nařízení jsou zkonsolidována do jednoho textu.
EnglishIt's very consolidated, and the foods that are produced lead to the foods that we eat.
Je velmi konsolidované. ~~~ A potraviny, které produkuje, vedou k jídlu, které sníme.
EnglishIt is also in our interest that relations between Ukraine and Russia are consolidated.
Je i v našem zájmu, aby vztahy mezi Ukrajinou a Ruskem byly konsolidované.
EnglishThe new institution that is the African Union now needs to be strengthened and consolidated.
Nová instituce, kterou je Africká unie, se nyní musí posilnit a zkonsolidovat.
EnglishThirdly, it has consolidated the militarisation of access to energy sources.
Zatřetí, summit konsolidoval militarizaci přístupu ke zdrojům energie.
EnglishNot just consolidated human rights, but concrete measures to defend them.
Také by měla nejen upevňovat lidská práva, ale činit konkrétní opatření k jejich ochraně.
EnglishThe institutional framework of the Union must first be created and consolidated.
Institucionální rámec Unie musí být nejdříve vytvořen a upevněn.
EnglishThe final edition is still impossible to read for one simple reason: it is not consolidated.
Konečný text je pořád ještě nemožné si přečíst z jednoho prostého důvodu: není úplný.
EnglishThe long-term goal of the Commission is to achieve a consolidated corporate tax base.
Dlouhodobým cílem Komise je dosáhnout konsolidovaného základu daně z příjmu právnických osob.
EnglishThe unsupportive Europe is therefore going to be consolidated.
Následně se začne prosazovat Evropa, která není ochotna podporovat zájmy jiných.
EnglishThe Schengen area should therefore be consolidated and strengthened further.
Schengenský prostor by proto měl být dále upevňován a posilován.
EnglishHow do we now make sure that these steps forward are maintained and consolidated?
Jak nyní zajistíme, aby byl tento pokrok zachován a upevněn?
EnglishHowever, the main subject of today's debate is that we want a consolidated report on the trialogue.
Hlavním tématem dnešní rozpravy však je to, že chceme souhrnnou zprávu o trialogu.
EnglishConsequently, the current initiative needs to be consolidated by a policy to encourage young Europeans.
Proto tato iniciativa musí být doplněna i politikou na podporu mladých Evropanů.
English. - Do not support the creation of a Common Consolidated Corporate Tax Base.
písemně. - Nepodporujte vytvoření společného konsolidovaného základu daně z příjmů právnických osob.