"connected" - czeskie tłumaczenie

EN

"connected" po czesku

EN connected
volume_up
{przymiotnik}

connected (też: attached, annexed, appended, affiliated)
volume_up
připojený {przym. m.}
Make sure the microphone and speakers are properly connected to your computer.
Zkontrolujte, zda mikrofon a reproduktory jsou k počítači správně připojeny.
Make sure that the cable is connected to the correct port on the router.
Zkontrolujte, zda je kabel připojený ke správnému portu směrovače.
This page might not appear if your computer is not connected to the Internet.
Pokud není počítač připojený k Internetu, tato stránka se nemusí zobrazit.
connected (też: coalesced, conjunct, incorporated, joint)
volume_up
spojený {przym. m.}
The safety and freedom of the general public are always connected to the freedom of the individual, however.
Bezpečnost a svoboda široké veřejnosti jsou však vždy spojeny se svobodou jedince.
These ringed seals also live out their entire life cycle associated and connected to sea ice.
Tito tuleni kroužkovaní také žijí neustále venku, celý jejich život je spojený s ledem.
(Laughter) But it's much more connected to the Web.
(Smích) Ale mnohem víc spojený se sítí.
connected (też: involved)
volume_up
zapojený {przym. m.}
Make sure that the coaxial cable is firmly connected to both the digital TV tuner device and the digital TV antenna.
Koaxiální kabel musí být pevně zapojený v digitálním tuneru i v digitální televizní anténě.
Some digital TV tuners have more than one connector, so make sure that the cable is connected to the TV-IN jack.
Některé digitální tunery mají více konektorů, takže se ujistěte, že je kabel zapojený do zdířky TV-IN.
If you receive your TV signal from an over-the-air antenna or cable jack in the wall, make sure that the cable is connected properly to the TV-IN jack on your TV tuner hardware.
Pokud televizní signál přijímáte vzduchem z antény nebo ze zdířky ve zdi, musí být kabel správně zapojený do zdířky vstupu televizoru na hardwaru televizního tuneru.
connected (też: coherent, sear)
volume_up
souvislý {przym. m.}

Synonimy (angielski) dla "connected":

connected

Przykłady użycia - "connected" po czesku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishWhen you sign in with a Microsoft account, your PC is connected to the cloud and:
Jakmile se přihlásíte pomocí účtu Microsoft, připojí se váš počítač ke cloudu a:
EnglishTo do this, your computer and your Extender must be connected to a home network.
To je možné, pouze pokud jsou počítač a zařízení Extender připojené k domácí síti.
EnglishWhen you sign in with a Microsoft account, your PC is connected to the cloud and:
Když se přihlásíte pomocí účtu Microsoft, bude váš počítač připojen do cloudu:
EnglishNote that you can rip a CD when your computer isn't connected to the Internet.
Hudbu z disku CD však můžete kopírovat, i když počítač není připojen k Internetu.
EnglishThe computer that the printer is connected to must be turned on to use the printer.
Tiskárnu lze použít pouze v případě, že je zapnut počítač, k němuž je připojena.
EnglishIf you haven't connected a Microsoft account to your PC yet, you can do it now:
Pokud jste účet Microsoft k počítači ještě nepřipojili, můžete to udělat teď:
EnglishThe computer that the printer is connected to must be turned on to use the printer.
K používání tiskárny je nutné, aby počítač, k němuž je připojena, byl zapnutý.
EnglishTo do this, your computer and your Extender must be connected to your home network.
To je možné, pouze pokud jsou počítač a zařízení Extender připojené k domácí síti.
EnglishHe connected with people who cared about this: nonprofessionals, people with passion.
Spojil se s lidmi, které to zajímalo. ~~~ Neprofesionálové. ~~~ Lidé s nadšením.
EnglishLog on to a computer that's part of your home network and is connected to the printer.
Přihlaste se k počítači, který je součástí domácí sítě a je připojen k tiskárně.
EnglishLog on to a computer that is part of your home network and is connected to the printer.
Přihlaste se k počítači, který je součástí domácí sítě a je připojen k tiskárně.
EnglishVerify that your monitor's power cord is connected and that your monitor is turned on.
Zkontrolujte, zda je připojen napájecí kabel monitoru a zda je monitor zapnutý.
EnglishYou see that South America and Africa may be connected in a certain way, right?
Uvidíte, že Jižní Amerika a Afrika můžou být určitým způsobem spojené, ne?
EnglishOnce you're connected, you won’t have to sign in to each service individually.
Po připojení nebude nutné se přihlašovat k jednotlivým službám samostatně.
EnglishYou must be connected to the Internet to look up a DNS name or IP address.
Chcete-li vyhledat název DNS nebo adresu IP, musíte být připojeni k Internetu.
EnglishYou will need to provide this if your computer is currently connected to a network.
Název počítače bude třeba zadat, pokud je počítač aktuálně připojen k síti.
EnglishYou must be connected to the Internet to look up a DNS name or IP address.
Chcete-li vyhledat název DNS nebo IP adresu, musíte být připojeni k Internetu.
EnglishUnplug all cables connected to the hard disk, and then remove the hard disk.
Odpojte všechny kabely zapojené do pevného disku a potom pevný disk vyjměte.
EnglishSo the opportunity when we're connected is also to share failures and successes.
Takže výhoda toho, že jsme propojeni, je také v tom, že můžeme sdílet nezdary i úspěchy.
EnglishThe Stability and Growth Pact needs to be better connected to the Europe 2020 strategy.
Pakt o stabilitě a růstu je třeba intenzivněji provázat se strategií Evropa 2020.