"to comprise" - czeskie tłumaczenie

EN

"to comprise" po czesku

EN to comprise
volume_up
[comprised|comprised] {czasownik}

Three batteries each comprising eight missiles will be stationed on Romanian territory.
Na rumunském území budou umístěny tři baterie, z nichž každá bude obsahovat osm raket.
As the new ILO Convention will comprise matters of EU competence, the Member States need to comply with the EU acquis.
Jelikož nová úmluva MOP bude obsahovat záležitosti spadající do kompetence EU, musejí členské státy respektovat acquis EU.
The report unfortunately comprises both serious lacks and misdirected demands.
Zpráva bohužel obsahuje jak závažné nedostatky, tak nevhodné požadavky.
The Charter will comprise a collection of fundamental rights to which every passenger is entitled, regardless of the distance they are travelling.
Charta bude zahrnovat soubor základních práv, na něž má každý cestující nárok bez ohledu na vzdálenost, kterou procestuje.
This should comprise macrofinancial assistance along with the rapid and immediate commencement of talks, as far as this is possible, on an association agreement.
Ta by měla zahrnovat makrofinanční pomoc spolu s rychlým a okamžitým zahájením rozhovorů o dohodě o přidružení, pokud je to možné.
An integrated strategy against trafficking for labour exploitation is needed which comprises prevention, prosecution, protection and assistance to victims.
Je nutné vytvořit integrovanou strategii boje proti obchodu s lidmi za účelem nucené práce, která bude zahrnovat prevenci, trestní stíhání, ochranu obětí a pomoc obětem.
to comprise (też: to embody, to imply, to subsume)
Galileo is to comprise a network of 30 satellites and a ground-control infrastructure.
Galileo má zahrnout síť 30 družic a pozemních řídících infrastrukturních zařízení.

Przykłady użycia - "to comprise" po czesku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishTogether they comprise practical wisdom, which Aristotle thought was the master virtue.
Dohromady tvoří praktickou moudrost, kterou Aristoteles považoval za nejvyšší ze ctností.
EnglishSince its creation with 11 participants, the euro area has grown to comprise 16 Member States.
Eurozóna se od svého vzniku, kdy měla 11 účastníků, rozrostla na 16 členských států.
English'A political group shall comprise Members elected in at least one fifth of the Member States.
"Politická skupina je tvořena poslanci zvolenými nejméně v jedné pětině členských států.
EnglishThis would comprise the unblocking of the PCA and a significant increase in our assistance.
Ta by zahrnovala odblokování dohody o partnerství a spolupráci a podstatné zvýšení naší pomoci.
EnglishThey indeed comprise a wide range of actions giving concrete expression to this strategic partnership.
Zahrnují celou škálu opatření, která dávají tomuto strategickému partnerství konkrétní tvář.
EnglishSecondly, we should then develop a strategy with the Roma which must, however, comprise two parts.
Za druhé, poté bychom měli spolu s Romy vypracovat strategii, která však musí sestávat ze dvou složek.
EnglishThey comprise representatives of the Member States' governments, the Commission and the governments of third countries.
Tyto výbory tvoří zástupci vlád členských států, Komise a vlád třetích zemí.
EnglishRural areas comprise almost 80% of the country's total area, and according to the statistics this is where more than 44% of people live.
Tvoří téměř 80 % celkové rozlohy země a podle statistik zde žije více než 44 % lidí.
EnglishThe 13 areas of cooperation where greater EU involvement is anticipated in the region comprise a very extensive list.
13 oblastí spolupráce předpokládajících větší zapojení EU v daném regionu je opravdu velmi rozsáhlá agenda.
EnglishSmall and medium-sized enterprises comprise 99% of all EU enterprises, and are responsible for 100 million jobs in the Union.
Malé a střední podniky tvoří 99 % všech podniků v EU a poskytují v Unii 100 milionů pracovních míst.
EnglishSecond chambers generally comprise delegates from federal states or regions, and for this reason they are not comparable.
Druhé komory se většinou skládají ze zástupců federativních států nebo regionů, a z toho důvodu je nelze porovnávat.
EnglishIn terms of climate change, women comprise the most vulnerable group, as they form the majority of the poorest populations.
Z hlediska změny klimatu jsou nejzranitelnějšími osobami ženy, protože představují největší část nejchudšího obyvatelstva.
EnglishThe audit numbers purely and simply do not tell the whole truth on the use of resources, therefore: they also comprise political elements.
Údaje z auditu proto prostě a jednoduše neříkají celou pravdu o využívání zdrojů. Obsahují i politické prvky.
EnglishIt is important to mention that EU Member States and the EEA associated countries comprise more than 50% of the membership of the Arctic Council.
Je důležité připomenout, že členské státy EU a přidružené státy EHP tvoří více než 50 % členů Arktické rady.
EnglishIn education, the two main trends that comprise innovative opportunities are digitisation and the decrease of energy consumption.
V oblasti vzdělávání jsou dvěma hlavními trendy, které obsahují inovační příležitosti, digitalizace a pokles spotřeby energie.
EnglishIn the government and higher education sector they comprise an average of 35% of researchers, and in the private sector just 18%.
Ve vládním sektoru a v sektoru vyššího vzdělávání tvoří ženy v průměru 35 % výzkumných pracovníků a v soukromém sektoru jen 18 %.
EnglishThe rapporteur is correct in saying that the poverty of women is hidden because women comprise two thirds of the 'inactive' population.
Zpravodajka má pravdu, když uvádí, že chudoba žen je skrytá, protože ženy představují dvě třetiny "neaktivního” obyvatelstva.
EnglishWage discrimination also occurs in science: the committees that make decisions about research projects comprise fewer than 20% women.
Ve vědě se též vyskytuje diskriminace v odměňování: ve výborech, které rozhodují o výzkumných projektech, je méně než 20 % žen.
EnglishYou do wonder actually how much determination the individual Member States that comprise the European Parliament have put behind that effort so far.
Zajímalo by mě, kolik odhodlání v této věci dosud prokázaly jednotlivé členské státy, které tvoří Evropskou unii.
EnglishWell, they comprise any information systems that could make road transport safer, more efficient and more environmentally sound.
Jsou to jakékoli informační systémy, které dokážou zvýšit bezpečnost silniční dopravy, její účinnost i šetrnost k životnímu prostředí.