EN commissions
volume_up
{liczba mnoga}

commissions (też: committees)
volume_up
komise {niemęskoos.}
The Commission’s management of the budget is scrutinised by the Court of Auditors.
Postup Komise při správě rozpočtu EU kontroluje Účetní dvůr.
For further information, see the   European Commission’s website.
Další informace získáte na internetových stránkách Evropské komise.
For further information, see the relevant pages of the  European Commission’s website.
Více informací naleznete v příslušných sekcích  internetových stránek Evropské komise.
commissions (też: premiums, rewards)
volume_up
odměny {niemęskoos.}
commissions (też: dues, tolls, royalties, charges)
volume_up
poplatky {męskoos.}
commissions
volume_up
výbory {męskoos.}
commissions (też: orders)
volume_up
zakázky {niemęskoos.}
However, although Elsaesser published a range of key texts on urban planning, he was still unable to secure any planning commissions.
Přestože sám vydal řadu významných textů o městské architektuře, žádné stavební zakázky se mu nepodařilo získat.
In National Socialist Germany, he did not secure any planning commissions, but was able to undertake various projects in Turkey, including the construction of the Sümerbank headquarters in Ankara.
V národně socialistickém Německu nezískal žádné stavební zakázky, nicméně se podílel na několika různých projektech v Turecku, včetně výstavby sídla Sümerbank v Ankaře.
commissions (też: orders, subscriptions, indents)
volume_up
objednávky {niemęskoos.}

Przykłady użycia - "commissions" po czesku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishDue process of law excludes military commissions.
Řádný právní proces vylučuje vojenský tribunál.
EnglishHugo Chávez got to where he is today partly because we have helped him through our foreign policy omissions and commissions.
Na nynější pozici jsme Hugovi Chávezovi částečně dopomohli našimi opomenutími a pověřeními v zahraniční politice.
EnglishI met with both the South Sudanese and North Sudanese electoral commissions, though especially that of the South.
Setkala jsem se jak s jihosúdánskou, tak severosúdánskou volební komisí, zejména jsem ale byla v kontaktu s jihosúdánskou komisí.
EnglishOne hundred thirty-four commissions and semi-autonomous government bodies, all of which have directors and the cars.
134 komisí a polo-autonomní vládních orgánů, které všechny mají své ředitele a vozy a -- a nakonec, tímto bych rád oslovil pana Bona.
EnglishWe do, as I say, welcome the efforts to close Guantánamo, but we oppose military commissions and other continuing abuses.
Skutečně také vítáme, jak říkám, úsilí k uzavření Guantánama, ale stavíme se proti vojenským komisím a jinému setrvávajícími zneužívání.
EnglishThis included closing the military commissions set up there because they do not meet any of the standards for fair court proceedings.
Do něj zahrnula zrušení vojenských tribunálů zřízených na Guantánamu, protože nesplňují žádné z norem pro spravedlivý soudní proces.
EnglishThose same people were hoping to get their people into key positions to cream off commissions from the appropriation of European funds.
Titíž lidé se snažili na klíčové pozice dostat své lidi, aby mohli slíznout smetanu ve formě provizí z přidělených prostředků evropských fondů.
EnglishSadly, we learn that unfair military commissions and indefinite detention without trial will carry on, even if Guantánamo is closed.
Bohužel zjišťujeme, že s nespravedlivými vojenskými komisemi a neomezeným zadržováním bez soudu se bude pokračovat, i když je Guantánamo uzavřeno.
EnglishOn 5 July 2012 the Governing Council approved the Eurosystem reply to the Commission’s public consultation on the Green Paper on shadow banking.
Dne 5. července 2012 schválila Rada guvernérů odpověď Eurosystému na veřejnou konzultaci vedenou Komisí o Zelené knize o stínovém bankovnictví.
EnglishHe had discussions with the preliminary government and the presidents of each of the three newly established commissions and met with civil-society representatives.
Vedl diskusi s prozatímní vládou a předsedy každé z nově ustanovených komisí a setkal se s představiteli občanské společnosti.
EnglishOn the Commissions side, we have already indicated to the Polish authorities our position in assessing the compensatory measures needed to comply with EC state aid rules.
Za Komisi jsme již polským orgánům oznámili naše stanovisko v rámci posouzení kompenzačních opatření potřebných pro splnění podmínek EU pro státní podporu.
EnglishHowever, the study highlights a number of dubious practices related to agents' activities: for instance, the payment of secret commissions, the exploitation of young players, etc.
Studie však upozorňuje na množství pochybných praktik souvisejících s činností agentů: například vyplácení tajných provizí, vykořisťování mladých hráčů atd.